1. Královská 1:1–53

1  A král* David byl starý,+ v pokročilých dnech; a přikrývali ho oděvy, ale nebylo mu teplo.  Jeho sluhové mu tedy řekli: „Ať vyhledají dívku, pannu,+ pro mého pána, krále, a bude muset být králi k službám,+ aby se stala jeho ošetřovatelkou;+ a bude ti ležet v náručí+ a mému pánu, králi, bude zcela jistě teplo.“+  A hledali* krásnou dívku po celém izraelském území a nakonec našli Šunemanku+ Abišag+ a potom ji králi přivedli.  A dívka byla nanejvýš krásná;+ a stala se královou ošetřovatelkou a stále ho obsluhovala, a král s ní neměl žádný styk.  Celou tu dobu se pozvedal+ Adonijáš,+ syn Chaggit,+ a říkal: „Já sám budu kralovat!“+ A přistoupil k tomu, aby si nechal udělat dvoukolý vůz s jezdci na koních, a běhalo před ním padesát mužů.+  A jeho otec nikdy* nezranil jeho city tím, že by řekl: „Proč jsi to tak udělal?“+ A měl také velmi pohlednou postavu+ a [jeho matka]* ho porodila po Absalomovi.  A navázal jednání s Joabem, synem Ceruji, a s knězem Abjatarem+ a ti začali nabízet pomoc jako Adonijášovi následovníci.+  Pokud jde o kněze Cadoka+ a Benajáše*+, syna Jehojadova, a proroka Natana+ a Šimeie+ a Reie a silné muže,+ kteří patřili Davidovi, ti se s Adonijášem* nezapletli.+  Časem konal Adonijáš oběť+ ovcí a skotu a vykrmených zvířat blízko kamene Zochelet,* který je vedle En-rogelu,+ a přistoupil k tomu, aby pozval všechny své bratry, královy syny,+ a všechny judské muže, královy sluhy; 10  a proroka Natana a Benajáše a silné muže a svého bratra Šalomouna nepozval. 11  Natan+ nyní řekl Šalomounově matce+ Bat-šebě:+ „Neslyšela jsi, že Adonijáš, syn Chaggit,+ se stal králem a náš pán* David o tom vůbec neví? 12  Pojď tedy, dovol mi, prosím, ať ti teď slavnostně poradím.+ A opatři únik své vlastní duši a duši svého syna Šalomouna.+ 13  Jdi a vstup ke králi Davidovi a řekneš mu: ‚Nebyl jsi to ty, můj pane, králi, kdo své otrokyni přísahal a řekl: „Tvůj syn Šalomoun, ten se po mně stane králem, a on bude sedět na mém trůnu“?+ Proč se tedy stal králem Adonijáš?‘ 14  Pohleď, zatímco tam ještě budeš mluvit s králem, potom sám vejdu po tobě a jistě tvá slova potvrdím.“+ 15  Bat-šeba vešla tudíž ke králi do vnitřní+ místnosti, a král byl velmi starý+ a Šunemanka Abišag+ krále obsluhovala. 16  Pak se Bat-šeba hluboce poklonila a vrhla se [k zemi] před králem,+ načež král řekl: „Co máš [za žádost]?“+ 17  Na to mu řekla: „Můj pane,+ byl jsi to ty, kdo přísahal své otrokyni při Jehovovi, svém Bohu: ‚Tvůj syn Šalomoun, ten se po mně stane králem, a on bude sedět na mém trůnu.‘+ 18  A nyní pohleď, králem se stal Adonijáš,+ a můj pán, král, teď o tom vůbec neví.+ 19  Obětoval tedy býky a vykrmená zvířata a ovce ve velkém množství a pozval všechny královy syny+ a kněze Abjatara+ a velitele vojska Joaba;+ ale tvého sluhu Šalomouna nepozval.+ 20  A ty, můj pane, králi, — oči+ celého Izraele jsou na tobě, abys jim pověděl, kdo bude sedět na trůnu mého pána, krále, po něm.+ 21  A jistě se stane, jakmile můj pán, král, ulehne se svými praotci,+ že já a také můj syn Šalomoun se jistě staneme provinilci.“ 22  A pohleďme, zatímco ještě mluvila s králem, vešel prorok Natan.+ 23  Ihned [to] pověděli králi a řekli: „Je tu prorok Natan!“ Poté vešel před krále a vrhl se před králem tváří k zemi.+ 24  Potom Natan řekl: „Můj pane, králi, řekl jsi ty sám: ‚Adonijáš, ten se po mně stane králem, a on bude sedět na mém trůnu‘?+ 25  Dnes totiž sešel, aby obětoval+ býky a vykrmená zvířata a ovce ve velkém množství a aby pozval všechny královy syny a velitele vojska a kněze Abjatara;+ a jedí a pijí tam před ním a stále říkají: ‚Ať žije král Adonijáš!‘+ 26  Ale pokud jde o mne, tvého sluhu, mne a kněze Cadoka+ a Benajáše,+ syna Jehojadova, a tvého sluhu Šalomouna nepozval.+ 27  Jestliže ta věc vyšla od mého pána, krále, potom jsi svému sluhovi nedal vědět,+ kdo by měl sedět na trůně mého pána, krále, po něm.“ 28  Král David nyní odpověděl a řekl: „Zavolejte mi Bat-šebu.“+ Na to vešla před krále a postavila se před králem. 29  A král přistoupil k tomu, aby přísahal+ a řekl: „Jakože žije Jehova,+ který vyplatil+ mou duši+ ze vší tísně,+ 30  právě jak jsem ti přísahal při Jehovovi, BOHU Izraele, a řekl: ‚Tvůj syn Šalomoun, ten se stane po mně králem, a on bude místo mě sedět na trůnu!‘, tak to dnes udělám.“+ 31  Potom se Bat-šeba hluboce poklonila tváří k zemi a vrhla se před králem [k zemi]+ a řekla: „Ať můj pán, král David, žije na neurčitý čas!“+ 32  Král David okamžitě řekl: „Zavolejte mi kněze Cadoka+ a proroka Natana a Benajáše,+ syna Jehojadova.“ Vešli tedy před krále. 33  A král přikročil k tomu, aby jim řekl: „Vezměte s sebou sluhy+ svého pána* a přimějete mého syna Šalomouna jet na mule, která mi patří,+ a dovedete ho dolů ke Gichonu.+ 34  A kněz Cadok a prorok Natan ho tam pomažou+ za krále nad Izraelem; a budete troubit na roh+ a řeknete: ‚Ať žije král Šalomoun!‘+ 35  A vystoupíte za ním a vejde a posadí se na můj trůn; a sám bude místo mne králem a jeho budu muset pověřit, aby se stal vůdcem nad Izraelem a nad Judou.“ 36  Benajáš, syn Jehojadův, ihned králi odpověděl a řekl: „Amen!*+ Kéž tak řekne* Jehova, BŮH mého pána, krále.+ 37  Právě jako se Jehova prokázal být s mým pánem, králem,+ tak ať se prokáže být se Šalomounem,+ a kéž učiní jeho trůn větším+ než trůn mého pána, krále Davida.“ 38  A kněz Cadok+ a prorok Natan+ a Benajáš,+ syn Jehojadův, a Keretejci+ a Peletité+ přistoupili k tomu, aby sešli a přiměli Šalomouna jet na mule krále Davida,+ a pak ho přivedli ke Gichonu.+ 39  Nyní vzal kněz Cadok roh oleje+ ze stanu+ a Šalomouna pomazal;+ a začali troubit na roh a všechen lid začal říkat: „Ať žije král Šalomoun!“+ 40  Poté vystoupil všechen lid za ním a lid hrál na flétny+ a radoval se velikou radostí,+ takže se jejich hlukem rozpoltila země.+ 41  A uslyšeli to Adonijáš a všichni pozvaní, kteří byli s ním, jakmile sami dojedli.+ Když Joab uslyšel zvuk rohu, ihned řekl: „Co znamená ten hluk bouřícího+ městečka?“ 42  Zatímco ještě mluvil, tu přišel Jonatan,+ syn kněze Abjatara. Tehdy Adonijáš řekl: „Vejdi, vždyť jsi statečný muž a přinášíš dobrou zprávu.“+ 43  Ale Jonatan odpověděl a řekl Adonijášovi: „Ne! Náš pán,* král David, sám učinil králem Šalomouna.+ 44  Král s ním tedy poslal kněze Cadoka a proroka Natana a Benajáše, syna Jehojadova, a Keretejce a Peletity a přiměli ho jet na králově mule.+ 45  Potom ho u Gichonu kněz Cadok a prorok Natan pomazali za krále;+ načež odtamtud s radostí vystoupili, a městečko bouří. To byl ten hluk, který jste slyšeli.+ 46  A kromě toho usedl Šalomoun na trůn kralování.+ 47  A další věc, královi sluhové vešli, aby našemu pánu, králi Davidovi, popřáli dobré a řekli: ‚Kéž tvůj Bůh* učiní Šalomounovo jméno nádhernějším než tvé jméno a kéž učiní jeho trůn větším než tvůj trůn!‘+ Na to se král sklonil na lůžku.+ 48  A také tohle řekl král: ‚Požehnaný+ buď Jehova, BŮH Izraele, který dnes dal někoho, aby seděl na mém trůnu, a mé vlastní oči to vidí!‘“+ 49  A všichni pozvaní, kteří byli s Adonijášem, se začali chvět a vstávat a každý odcházel.+ 50  A sám Adonijáš se bál kvůli Šalomounovi. Vstal tedy a odešel a popadl rohy oltáře.+ 51  Časem podali Šalomounovi zprávu, jež říkala: „Hle, Adonijáš dostal strach z krále Šalomouna; a chopil se tu rohů oltáře a říká: ‚Ať mi král Šalomoun nejprve přísahá, že svého sluhu neusmrtí mečem!‘“ 52  Šalomoun na to řekl: „Jestliže se stane statečným mužem, jediný jeho vlas+ nespadne na zem; ale kdyby se v něm našlo, co je špatné,+ bude také muset zemřít.“+ 53  Král Šalomoun tedy poslal, a přivedli ho dolů od oltáře. Potom vešel a poklonil se králi Šalomounovi; poté mu Šalomoun řekl: „Jdi do svého vlastního domu.“+

Poznámky

Dosl. „A král“. Heb. weham·meʹlekh, určitý člen, j. č.
Nevztahuje se na „sluhy“, o nichž se zmiňuje v. 2, ale na sluhy, kteří byli vysláni pátrat.
Nebo „za celý svůj život“. Dosl. „od svých dnů (let)“.
Dosl. „ona“.
„A Benajáše.“ Heb. u·Vena·jaʹhu.
„Adonijášem.“ Heb. ʼAdho·ni·jaʹhu.
Nebo „klouzavého kamene“.
„A náš pán.“ Heb. wa·ʼadho·néʹnu, mn. č. od slova ʼa·dhón, označuje vznešenost. Viz 1Mo 39:2 ppč.
Viz v. 11 ppč.
Nebo „Tak ať se stane!“. Heb. ʼa·menʹ.
„Řekne“, MVg; Sy a dva heb. rkp. „učiní“.
Viz v. 11 ppč.
„Tvůj Bůh“, M; MmarginLXXVg „Bůh“; Sy „Jehova, tvůj Bůh“.