1. Korinťanům 8:1–13

8  A pokud jde o jídla obětovaná modlám:*+ Víme, že všichni máme poznání.+ Poznání nadýmá, ale láska buduje.+  Jestliže si někdo myslí, že o něčem získal poznání,+ ještě [to] nezná, právě jak by [to] měl znát.+  Jestliže však někdo miluje Boha,+ takového on zná.+  Vzhledem k jedení+ jídel obětovaných modlám víme, že modla není ve světě nic*+ a že není žádný Bůh kromě jednoho.+  Ačkoli jsou totiž ti, kdo jsou nazýváni „bohy“,+ ať v nebi,+ nebo na zemi,+ právě jako je mnoho „bohů“ a mnoho „pánů“,+  pro nás je skutečně jeden Bůh,*+ Otec,+ z něhož je všechno, a my pro něho;+ a je jeden Pán,+ Ježíš Kristus,+ skrze něhož je všechno,+ a my skrze něho.  Ne všichni ovšem mají toto poznání;+ ale někteří, protože jsou až dosud zvyklí na modlu, jedí jídlo jako něco obětovaného modle,+ a jejich svědomí, protože je slabé, se poskvrňuje.+  Ale jídlo nás nedoporučí Bohu;+ jestliže nejíme, o [nic] nepřicházíme, a jestliže jíme, nemáme pro sebe žádnou zásluhu.+  Ale stále bděte, aby se tato vaše autorita nějak nestala kamenem klopýtání pro ty, kdo jsou slabí.+ 10  Kdyby totiž někdo viděl tebe, který máš poznání, jak spočíváš u jídla v modlářském chrámu,* nebude budováno svědomí toho, který je slabý, do té míry, že by jedl jídla obětovaná modlám?+ 11  Tvým poznáním je skutečně ničen ten, kdo je slabý, [tvůj] bratr, za něhož zemřel Kristus.+ 12  Když však takhle hřešíte proti svým bratrům a zraňujete jejich svědomí,+ které je slabé, hřešíte proti Kristu. 13  Jestliže tedy jídlo přivádí mého bratra ke klopýtání,+ již nikdy nebudu jíst žádné maso, abych nepřiváděl svého bratra ke klopýtání.+

Poznámky

Nebo „věcech obětovaných modlám“.
Nebo „vůbec nic“.
„Jeden Bůh.“ Řec. heis The·osʹ; lat. uʹnus Deʹus; J18,22(heb.) ʼElo·himʹ ʼe·chadhʹ.
Srovnej Sd 9:27.