Žalm 97:1–12

97  Sám Jehova* se stal králem!+ Ať má země radost.+Ať se radují ty mnohé ostrovy.*+   Oblaka a hustá temnota jsou všude kolem něho;+spravedlnost a soud jsou stanoveným místem jeho trůnu.+   Před ním jde samotný oheň+a stravuje jeho protivníky všude kolem.+   Jeho blesky osvítily úrodnou zemi;+země viděla a upadla do krutých bolestí.+   I hory začaly tát právě jako vosk kvůli Jehovovi,*+kvůli Pánu* celé země.+   Nebesa vyprávěla o jeho spravedlnosti+a všechny národy viděly jeho slávu.+   Ať se stydí všichni, kdo slouží* nějaké vyřezávané soše,+ti, kdo se chlubí nehodnotnými bohy.*+Pokloňte se mu, všichni bohové.*+   Sion slyšel a začal se radovat,+a závislá judská městečka* začala mít radost+z tvých soudcovských rozhodnutí, Jehovo.+   Vždyť ty, Jehovo,* jsi Nejvyšší nad celou zemí;+jsi velmi vysoko, když stoupáš nad všemi [jinými] bohy.*+ 10  Vy, kdo milujete Jehovu,*+ nenáviďte, co je špatné.+Střeží duše svých věrně oddaných;+z ruky ničemných je osvobozuje.+ 11  Světlo vyšlehlo* pro spravedlivého,+a radování dokonce pro přímé v srdci.+ 12  Radujte se v Jehovovi,* spravedliví,+a vzdávejte díky jeho svaté památce.*+

Poznámky

Viz dodatek 1C §8.
Nebo „ty mnohé pobřežní země“.
Viz dodatek 1C §8.
„Pánu.“ Heb. ʼAdhónʹ.
Nebo „kdo uctívají“. Heb. ʽo·vedhéʹ.
Nebo „bezcennými bohy“. Heb. ba·ʼeli·limʹ; LXX „svými modlami“; Vg „svými sochami (zpodobeninami)“.
„Bohové.“ Heb. ʼelo·himʹ; LXXSyVg „jeho andělé“.
Dosl. „dcery“.
Viz dodatek 1C §8.
„Bohy.“ Heb. ʼelo·himʹ.
Viz dodatek 1C §8.
„Vyšlehlo“, TLXXSyVg a jeden heb. rkp.; M „je zaseto“. Srovnej 112:4 ppč.
Viz dodatek 1C §8.
Nebo „vzpomínce na jeho svatost“.