Žalm 94:1–23

94 * Bože* skutků pomsty, Jehovo,+ Bože skutků pomsty, zazař!+   Zvedni se, Soudce země.+Přiveď zpět odplatu na domýšlivé.+   Jak dlouho budou ničemní, Jehovo,+jak dlouho budou ničemní dál jásat?+   Stále překypují, mluví nevázaně;+všichni, kdo konají to, co ubližuje, se vychloubají sami sebou.+   Tvůj lid, Jehovo, stále drtí+a tvé dědictví stále trápí.+   Vdovu a cizího usedlíka zabíjejí+a chlapce bez otce vraždí.+   A stále říkají: „Jah* nevidí;+a BŮH* Jákoba [tomu] nerozumí.“+   Rozumějte vy, kdo jste mezi lidem nerozumní;+a pokud jde o vás, hlupáci, kdy budete mít nějaké pochopení?+   Což Ten, který vsazuje ucho, nemůže slyšet?+Nebo Ten, který utváří oko, se nemůže dívat?+ 10  Což Ten, který napravuje národy, nemůže kárat,+ano Ten, který vyučuje lidi poznání?+ 11  Jehova zná myšlenky lidí,* že jsou jako výpar.+ 12  Šťastný je zdatný muž,* kterého napravuješ,+ Jah,a kterého vyučuješ ze svého vlastního zákona,+ 13  abys mu dal klid ode dnů neštěstí,+dokud nebude pro ničemného vyhloubena jáma.+ 14  Vždyť Jehova neopustí svůj lid+ani nezanechá své vlastní dědictví.+ 15  Soudcovské rozhodnutí se totiž vrátí dokonce ke spravedlnosti,+a všichni přímí v srdci půjdou za ním. 16  Kdo pro mne povstane proti zločincům?+Kdo se za mne postaví proti těm, kdo konají to, co ubližuje?+ 17  Kdyby mi byl Jehova nepřispěl na pomoc,+ve chvilce by byla má duše přebývala v mlčení.+ 18  Když jsem řekl: „Má noha se určitě bude pohybovat nejistě“,+tvá vlastní milující laskavost, Jehovo, mě podporovala.+ 19  Když mi v nitru přibylo mých zneklidňujících myšlenek,+[projevy] tvé vlastní útěchy začaly laskat mou duši.+ 20  Bude s tebou ve spojenectví trůn působící strasti,+zatímco výnosem vytváří těžkosti?+ 21  Podnikají ostré útoky na duši spravedlivého,+a dokonce krev nevinného prohlašují za ničemnou.+ 22  Jehova se mi však stane bezpečnou výšinou+a můj Bůh skálou mého útočiště.+ 23  A obrátí jejich ublížení zpátky na ně+a umlčí je jejich vlastním neštěstím.+Jehova, náš Bůh, je umlčí.+

Poznámky

LXX uvádí nadpis: „Žalm Davidův, pro čtvrtý den v týdnu“; Vg má podobné znění.
„Bože.“ Heb. ʼEl.
„Jah.“ Heb. Jah. Viz 68:4 ppč.
„Bůh.“ Heb. ʼElo·hé.
Dosl. „pozemského člověka“. Heb. ʼa·dhamʹ.
Zdatný muž.“ Heb. hag·geʹver.