Žalm 68:1–35

Vedoucímu. Od Davida. Melodie. Píseň. 68  Ať Bůh povstane,+ ať jsou rozptýleni jeho nepřátelé,+a ti, kdo ho prudce nenávidí, ať kvůli němu prchají.+   Jako je odháněn dým, kéž odeženeš [je];+jako vosk taje ohněm,+ať ničemní zahynou před Bohem.+   Ale pokud jde o spravedlivé, ti ať se radují,+ať jsou povzneseni před Bohem+a ať jásají s radováním.+   Zpívejte Bohu, hrajte melodie jeho jménu;+pozvedněte [hlas v písni] k Tomu, který jede pouštními pláněmi+jako Jah,* což je jeho jméno;+ a rozjásejte se před ním;   otcem chlapců bez otce a soudcem vdov+je Bůh ve svém svatém obydlí.+   Bůh působí, že osamocení bydlí v* domě;+vyvádí vězně do plného blahobytu.+Pokud však jde o zatvrzelé, ti musí přebývat v sežehnuté zemi.+   Bože, když jsi vyšel před svým lidem,+když jsi pochodoval pouští+ — Seʹlah —,   sama země se kymácela,+i nebe kanulo kvůli Bohu;+tento Sinaj [se kymácel] kvůli Bohu,+ BOHU Izraele.+   Vydatný liják jsi nechal rozpršet, Bože;+své dědictví, dokonce když bylo unavené — sám jsi je znovu posílil.+ 10  Tvá stanová obec+ — bydlili v ní;+svou dobrotou jsi přistoupil k tomu, abys ji přichystal pro ztrápeného, Bože.+ 11  Sám Jehova* dává výrok;+žen, které vyprávějí dobrou zprávu, je velké vojsko.+ 12  I králové vojsk prchají, prchají.+Pokud jde o tu, která pobývá doma, ta se podílí na kořisti.+ 13  Ačkoli jste stále leželi mezi [táborovými] hromadami popela,*budou tu křídla holubice pokrytá stříbrema její perutě [s] nažloutle zeleným zlatem.*+ 14  Když v ní* Všemohoucí* rozptyloval* krále,+začalo v Calmonu+ sněžit. 15  Hornatý kraj* Bašanu+ je Boží* hora;+hornatý kraj Bašanu je hora štítů.+ 16  Proč vy, hory štítů, závistivě pozorujetehoru, kterou Bůh toužil [mít] pro sebe, aby tam bydlel?+Ano, sám Jehova [tam] bude přebývat navždy.+ 17  Božích válečných dvoukolých vozů je na desítky tisíc, tisíce a tisíce.+Sám Jehova přišel ze Sinaje* na svaté místo.+ 18  Vystoupil jsi do výše;+odvedl jsi zajatce;+vzal jsi dary v podobě lidí,*+ano, dokonce zatvrzelce,+ abys [mezi nimi] přebýval,+ ó Jah,* Bože.* 19  Požehnaný buď Jehova,* který za nás denně nosí náklad,+[pravý] Bůh naší záchrany.+ Seʹlah. 20  [Pravý] Bůh je pro nás Bohem* záchranných skutků;+a Svrchovanému+ Pánu Jehovovi patří cesty* ze smrti.+ 21  Bůh vskutku rozbije na kusy hlavu svých nepřátel,+vlasaté temeno hlavy kohokoli, kdo chodí ve své provinilosti.+ 22  Jehova* řekl: „Z Bašanu přivedu zpět,+přivedu [je] zpět z* hlubin moře,+ 23  abys omyl* svou nohu v krvi,+aby jazyk tvých psů měl svůj podíl z nepřátel.“+ 24  Viděli tvé průvody, Bože,+průvody mého Boha,* mého Krále, na svaté místo.+ 25  Vpředu šli zpěváci, za nimi hráči na strunné nástroje;+mezi [nimi] byly dívky tlukoucí do tamburín.+ 26  Ve shromážděných davech* žehnejte Bohu,+Jehovovi,* [vy, kdo jste] z Izraelova Zdroje.+ 27  Je tu malý Benjamín, který je podmaňuje,+knížata Judy se svým křičícím zástupem,knížata Zebulona, knížata Naftaliho.+ 28  Tvůj Bůh uložil příkaz tvé síle.+Projev přece sílu, Bože, ty, který jsi jednal pro nás.+ 29  Kvůli tvému chrámu v Jeruzalémě+budou králové nosit dary právě tobě.+ 30  Napomeň přísně divoké zvíře z rákosí,+ shromáždění býků,*+s telaty národů, každé dusá po kouscích stříbra.+Rozptýlil* národy, které mají potěšení z bojů.+ 31  Z Egypta přijde bronzové zboží;*+i Kuš* rychle vztáhne ruce [s dary] k Bohu.+ 32  Království země, zpívejte Bohu,+hrajte melodie Jehovovi* — Seʹlah —, 33  Tomu, který jede po starodávném nebi nebes.+Hle — ozývá se svým hlasem, silným hlasem.+ 34  Připisujte sílu Bohu.+Jeho vznešenost je nad Izraelem a jeho síla je v oblacích.+ 35  Bůh vzbuzuje bázeň z tvé velkolepé svatyně.*+Je BOHEM Izraele,* dává sílu, dokonce i moc lidu.+Požehnaný buď Bůh.+

Poznámky

„Jako Jah.“ BHSppč.(heb.) ki Jah; M(heb.) beJahʹ, „u Jah“. Jah je první polovina tetragrammata JHWH. Tento tvar je v M 49krát vyznačen tečkou (mappik) ve druhém písmenu a v jednom případě, v Pís 8:6, je uveden bez mappiku. TLXXSyVg „Jehova“. Viz 2Mo 15:2, ppč. „Jah“; dodatek 1A.
Podle M; na základě malé opravy heb. slovesa „osamělé přivádí zpět do“.
Jedna ze 134 písařských změn z JHWH na ʼAdho·naiʹ. Viz dodatek 1B.
Nebo „sedlovými vaky“; nebo „ovčinci“. Význam heb. slova je nejistý.
„Zlatem.“ Heb. cha·rucʹ.
„V ní“, ž. r. se vztahuje na zemi.
„Všemohoucí.“ Heb. Šad·daiʹ.
Nebo „rozprostíral“.
Nebo „Hora“. Heb. har.
„Boží.“ Heb. ʼElo·himʹ.
„Sám Jehova přišel ze Sinaje“, podle navrženého způsobu čtení heb. textu a v souladu s 5Mo 33:2; M „Svrchovaný Pán [heb. ʼAdho·naiʹ] je mezi nimi, [na] Sinaji“. Viz v. 11 ppč.
Dosl. „v lidech“. Heb. ba·ʼa·dhamʹ.
Viz v. 4 ppč.
„Bože.“ Heb. ʼElo·himʹ.
„Požehnaný buď Jehova.“ Heb. ba·rukhʹ ʼAdho·naiʹ; LXXBagster(řec.) Kyʹri·os ho The·osʹ eu·lo·ge·tosʹ, eu·lo·ge·tosʹ Kyʹri·os, „Jehova Bůh [buď] požehnán, požehnán [buď] Jehova“. Viz dodatek 1B, 6D.
„Bohem.“ Heb. ʼEl.
Nebo „úniky“.
Viz v. 11 ppč.
„Z“, MSy; TLXXVg „skrze“.
„Omyl“, na základě opravy v M v souladu s LXXSyVg.
„Mého Boha.“ Heb. ʼE·l.
„V ekléziích“, LXXVg.
„Jehovovi.“ Heb. Jehwahʹ; v mnoha heb. rkp. a vyd. ʼAdho·naiʹ. Viz dodatek 1B.
Dosl. „mocných“.
„Rozptýlil“, MT; LXXSyVg „Rozptyl“.
„Bronzové zboží.“ Heb. chaš·man·nimʹ, význam je nejistý; LXXSyVg „vyslanci“.
„Kuš“, MSy; LXXVg „Etiopie“.
Viz v. 11 ppč.
Dosl. „z tvých svatyní“.
„Bohem Izraele.“ Na základě změny ve značení samohlásek „Izraeli“. Heb. ʼEl Jis·ra·ʼelʹ; LXXSyVg „Bohem Izraele“.