Žalm 66:1–20

Vedoucímu. Píseň, melodie. 66  Vítězoslavně křičte k Bohu, všichni [lidé] země.*+   Hrajte melodie slávě jeho jména.+Čiňte jeho chválu slavnou.+   Řekněte Bohu: „Jakou bázeň vzbuzují tvá díla!+Kvůli hojnosti tvé síly k tobě přikrčeně přijdou tvoji nepřátelé.+   Všichni [lidé] země se ti budou klanět+a budou hrát melodie tobě, budou hrát melodie tvému jménu.“+ Seʹlah.   Pojďte a vizte Boží činnost.+Jeho jednání se syny lidí* vzbuzuje bázeň.+   Proměnil moře v suchou zemi;+řeku překročili pěšky.+Tam jsme se v něm začali radovat.+   Panuje svou mocí na neurčitý čas.+Jeho vlastní oči stále dávají pozor na národy.+Pokud jde o ty, kdo jsou zatvrzelí, ti ať se v sobě nevyvyšují.+ Seʹlah.   Žehnejte našemu Bohu, národy,+a způsobte, aby byl slyšet hlas k jeho chvále.+   Staví naši duši do života*+a nedovolil, aby se naše noha potácela.+ 10  Vždyť jsi nás prozkoumal, Bože;+přečistil jsi nás, jako když se přečišťuje stříbro.+ 11  Zavedl jsi nás do lovecké sítě;+vyvinul jsi tlak na naše boky. 12  Přiměl jsi smrtelného člověka, aby se nám vozil po hlavě;+prošli jsme ohněm a vodou,+a přistoupil jsi k tomu, abys nás vyvedl k úlevě.+ 13  Vejdu do tvého domu s celými zápalnými oběťmi;+splním ti své slavnostní sliby,+ 14  k jejichž vyslovení se otevřely mé rty+a jež má ústa mluvila, když jsem byl v úzkých.+ 15  Celé zápalné oběti z vykrmených zvířat ti obětuji+s obětním dýmem beranů.Dám býka s kozly.+ Seʹlah. 16  Pojďte, naslouchejte, všichni, kdo se bojíte Boha, a já budu vyprávět,+co udělal pro mou duši.+ 17  K němu jsem volal svými ústy,+a svým jazykem jsem vychvaloval.+ 18  Jestliže jsem ve svém srdci bral zřetel na to, co ubližuje,Jehova* [mě] neuslyší.+ 19  Bůh vpravdě slyšel;+věnoval pozornost hlasu mé modlitby.+ 20  Požehnaný buď Bůh, který neodvrátil mou modlitbuani svou milující laskavost ode mne.+

Poznámky

Dosl. „celá země“, se slovesem v mn. č. Srovnej 1Kr 10:24, ppč. „země“.
„Lidí.“ Heb. ʼa·dhamʹ.
Nebo „mezi živé“.
Jedna ze 134 písařských změn z JHWH na ʼAdho·naiʹ. Viz dodatek 1B.