Žalm 65:1–13

Vedoucímu. Davidova melodie. Píseň. 65  Pro tebe je chvála — mlčení —, Bože, na Sionu;+a tobě bude splněn slavnostní slib.+   K Tobě, který slyšíš modlitbu, ano k tobě přijdou lidé všeho těla.+   Věci provinění se prokázaly [jako] mocnější než jsem já.+Pokud jde o naše přestupky, ty sám je přikryješ.+   Šťastný je ten, kterého vyvolíš, a způsobíš, aby se přiblížil,+aby přebýval v tvých nádvořích.+Jistě budeme nasyceni* dobrotou tvého domu,+svatého místa tvého chrámu.+   Bázeň vzbuzujícími věcmi ve spravedlnosti nám odpovíš,+Bože naší záchrany,+Důvěro všech okrajů země a těch daleko na moři.+   Pevně zakládá hory svou silou;+je vskutku opásán mocí.+   Tiší hluk moří,+hluk jejich vln a hlučení národnostních skupin.+   A obyvatelé nejzazších končin se budou bát tvých znamení;+působíš, aby radostně volala vycházení jitra a večera.+   Obrátil jsi pozornost k zemi, abys jí dal hojnost;+velmi ji obohacuješ.Proud od Boha je plný vody.+Připravuješ jejich obilí,+vždyť tak připravuješ zemi.*+ 10  Zavlažují se její brázdy, srovnávají se její hroudy;+vydatnými sprškami ji změkčuješ; žehnáš i jejím výhonkům.+ 11  Korunoval jsi rok svou dobrotou*+a tvé stopy, ty překypují tučností.+ 12  Pastviny v pustině stále kanou,+a pahorky, ty se přepásávají radostí.+ 13  Pastviny se oblékly stády bravu+a nížiny jsou zahaleny do obilí.+Vítězoslavně křičí, ano, zpívají.+

Poznámky

„Budeme nasyceni“, M; Sy „bude nasycen“.
Dosl. „ji“, ž. r., vztahuje se k „zemi“.
Dosl. „své dobroty“.