Žalm 54:1–7

Vedoucímu na strunné nástroje. Maskil.* Od Davida. Když vstoupili Zifané a přistoupili k tomu, aby řekli Saulovi: „Což se David neskrývá u nás?“+ 54  Bože, zachraň mě svým jménem+a kéž se ujmeš mé pře svou mocí.+   Bože, slyš mou modlitbu;+dopřej přece sluchu řečem mých úst.+   Jsou totiž cizí lidé, kteří proti mně povstali,a tyrani, kteří hledají mou duši.+Nepostavili si před sebe Boha.+ Seʹlah.   Pohleď, Bůh je můj pomocník;+Jehova* je mezi těmi, kdo podporují mou duši.   Oplatí špatným mým nepřátelům;+umlč je ve své opravdovosti.*+   V ochotě ti budu obětovat.+Budu chvalořečit tvému jménu, Jehovo, neboť je to dobré.+   Osvobodil mě totiž z každé tísně+a mé oko pohlédlo na mé nepřátele.+

Poznámky

Viz 32:nad ppč.
Jedna ze 134 písařských změn z JHWH na ʼAdho·naiʹ. Viz dodatek 1B.
Nebo „svou pravdou“.