Žalm 51:1–19

Vedoucímu. Davidova melodie. Když k němu potom, co měl poměr s Bat-šebou+, přišel prorok Natan. 51  Projev mi přízeň, Bože,* podle své milující laskavosti.*+Podle hojnosti [projevů] svého milosrdenství vymaž mé přestupky.+   Důkladně mě omyj od mého provinění+a očisti mě i od mého hříchu.+   Sám totiž znám své přestupky,+a můj hřích je neustále přede mnou.+   Proti tobě, tobě samému jsem zhřešil,+a učinil jsem, co je špatné v tvých očích,+aby ses prokázal být spravedlivým, když mluvíš,+abys byl čistý, když soudíš.+   Pohleď, v provinění jsem byl zrozen v porodních bolestech+a v hříchu mě počala má matka.+   Pohleď, našel jsi potěšení v pravdivosti v nitru;+a kéž způsobíš, abych ve svém skrytém já poznal naprostou moudrost.+   Kéž mě očistíš od hříchu yzopem, abych byl čistý;+kéž mě umyješ, abych se stal bělejším než sníh.+   Kéž způsobíš, abych slyšel jásot a radování,+aby se zaradovaly kosti, které jsi rozdrtil.+   Skryj svůj obličej před mými hříchy+a vymaž dokonce všechna má provinění.+ 10  Stvoř ve mně i čisté srdce, Bože,+a vlož do mne nového ducha, stálého.+ 11  Neodvrhuj mě od svého obličeje;+a svého svatého ducha mi neodnímej.+ 12  Obnov přece můj jásot ze záchrany od tebe+a kéž mě podporuješ dokonce ochotným duchem.+ 13  Budu vyučovat přestupníky tvým cestám,+aby se i hříšníci rovnou obrátili zpět k tobě.+ 14  Osvoboď mě od viny krve,*+ Bože, BOŽE mé záchrany,+aby můj jazyk radostně vyprávěl o tvé spravedlnosti.+ 15  Jehovo,* kéž otevřeš tyto mé rty,+aby má vlastní ústa vyprávěla tvou chválu.+ 16  Vždyť nemáš potěšení v oběti — jinak bych [ji] dal;+v celé zápalné oběti nenalézáš zalíbení.+ 17  Oběti Bohu jsou zlomený duch;+srdcem zlomeným a zdrceným, Bože, nepohrdneš.+ 18  Ve své dobré vůli jednej dobře se Sionem;+kéž vystavíš zdi Jeruzaléma.+ 19  V tom případě se budeš těšit z obětí spravedlnosti,+ze zápalné oběti a celého obětního daru;+v tom případě budou právě na tvém vlastním oltáři obětováni býci.+

Poznámky

„Bože.“ Heb. ʼElo·himʹ.
Nebo „věrně oddané lásky“.
Dosl. „krví“, v heb. mn. č.
Jedna ze 134 písařských změn z JHWH na ʼAdho·naiʹ. Viz dodatek 1B.