Žalm 50:1–23

Asafova melodie+. 50  Ten Božský,+ Bůh, Jehova,*+ promluvil+a volá zemi*+od východu slunce až do jeho západu.+   Ze Sionu, dokonalosti krásy,+ zazářil sám Bůh.+   Náš Bůh přijde a vůbec nemůže mlčet.*+Před ním pohlcuje oheň+a všude kolem něho nastalo nadmíru bouřlivé počasí.+   Volá k nebesům nahoře a k zemi,+aby vykonal rozsudek na svém lidu:+   „Shromážděte ke mně mé věrně oddané,+ty, kdo uzavírají* mou smlouvu* nad obětí.“+   A nebesa vyprávějí o jeho spravedlnosti,+neboť Bůh sám je Soudce.*+ Seʹlah.   „Naslouchej přece, můj lide, a já budu mluvit,+Izraeli, a já budu vydávat svědectví proti tobě.*+Já jsem Bůh, tvůj Bůh.+   Nekárám tě kvůli tvým obětem+ani [kvůli] tvým celým zápalným obětem, [které jsou] neustále přede mnou.+   Nevezmu z tvého domu býka,+z tvých ohrad kozly. 10  Mně přece patří každé divoké lesní zvíře,+zvířata na tisíci horách.+ 11  Dobře znám každého okřídleného tvora hor+a houfy živočichů ze širého pole jsou u mne.+ 12  Kdybych měl hlad, neříkal bych to tobě;vždyť mně patří úrodná země*+ a její plnost.+ 13  Mám jíst maso silných [býků]+a mám pít krev kozlů?+ 14  Předkládej jako svou oběť Bohu díkůvzdání+a plň Nejvyššímu své slavnostní sliby;+ 15  a zavolej mě v den tísně.+Vyprostím tě a ty mě budeš oslavovat.“+ 16  Ale ničemnému bude Bůh muset říci:+„Jaké máš právo vypočítávat mé předpisy+a nosit mou smlouvu* ve svých ústech?+ 17  Vždyť ty — ty jsi nenáviděl ukázňování+a má slova stále házíš za sebe.+ 18  Kdykoli jsi viděl zloděje, dokonce se ti líbil;*+a podílel ses s cizoložníky.+ 19  Svými ústy jsi dával průchod tomu, co je špatné,+a svůj jazyk necháváš lpět na podvodu.+ 20  Sedíš [a] mluvíš proti svému vlastnímu bratrovi,+na syna své matky vyzrazuješ chybu.+ 21  Ty věci jsi dělal a já mlčel.+Představoval sis, že se jistě připodobním tobě.+Pokárám tě+ a dám věci do pořádku před tvýma očima.+ 22  Porozumějte tomu, prosím, vy, kdo zapomínáte na Boha,*+abych [vás] neroztrhal na kusy a nebylo by osvoboditele.+ 23  Ten, kdo jako svou oběť obětuje díkůvzdání, je ten, kdo mě oslavuje;+a pokud jde o toho, kdo se drží stanovené cesty,tomu dám vidět záchranu od Boha.“*+

Poznámky

„Ten Božský, Bůh, Jehova.“ Nebo „Bůh bohů, Jehova“. Heb. ʼEl ʼElo·himʹ Jehwahʹ. Viz Joz 22:22, ppč. „Jehova“.
„A země se začíná bát“, na základě změny v M.
Nebo „být hluchý“, pokud jde o modlitbu.
Dosl. „kdo sekají“.
Nebo „smlouvu se mnou“.
„Bůh soudu on je“, na základě odlišného členění a u některých písmen označení samohlásek.
Nebo „já tě napomenu (dám ti výstrahu)“.
„Úrodná země.“ Heb. the·velʹ; LXX „obydlená země“; lat. orʹbis terʹrae, „zemský kruh“.
„Mou smlouvu“, jako ve v. 5.
„Dokonce se ti líbil“, M; TLXXSyVg „dokonce jsi s ním běžel“.
„Boha.“ Heb. ʼElóʹah.
„Boha.“ Heb. ʼElo·himʹ.