Žalm 5:1–12

Vedoucímu pro nechilot.* Davidova melodie. 5  Dopřej přece sluchu mým řečem,+ Jehovo,porozuměj přece mému vzdychání.   Věnuj přece pozornost zvuku mého volání o pomoc,+můj Králi+ a můj Bože, protože se modlím k tobě.+   Jehovo, ráno uslyšíš můj hlas;+ráno tě oslovím a budu ve střehu.+   Vždyť ty nejsi Bůh, který má potěšení z ničemnosti;+nikdo špatný* nesmí u tebe přebývat ani na čas.+   Žádní vychloubači se ti nesmějí postavit před oči.+Nenávidíš přece všechny, kdo konají to, co ubližuje;+   zničíš ty, kdo mluví lež.+K muži krveprolévání*+ a podvodu+ má Jehova odpor.   Pokud jde o mne, já přijdu v hojnosti tvé milující laskavosti*+do tvého domu,+budu se sklánět směrem k tvému svatému chrámu* v bázni před tebou.+   Jehovo, veď mě ve své spravedlnosti+ kvůli mým nepřátelům;+uhlaď přede mnou svou cestu.+   Vždyť v jejich* ústech není nic důvěryhodného;+jejich nitro je opravdu strast.+Jejich hrdlo je otevřené pohřební místo;+užívají hladkého jazyka.*+ 10  Bůh je jistě bude pokládat za vinné;+padnou kvůli svým vlastním radám.+V množství svých přestupků ať jsou rozehnáni,*+protože se vzbouřili proti tobě.+ 11  Ale všichni ti, kdo tě činí svým útočištěm, se budou radovat;+na neurčitý čas* budou radostně volat.+A ty k nim zahradíš přístupa ti, kdo milují tvé jméno, budou v tobě jásat.+ 12  Ty sám totiž požehnáš každému spravedlivému,+ Jehovo;obklopíš je schválením+ jako velikým štítem.+

Poznámky

„Pro nechilot.“ Význam je nejasný. Může to být označení nějakého dechového nástroje, nebo to je hudební výraz, který označuje nějakou melodii. LXXVg „pro tu, která dědí“.
Nebo „nic špatného“.
Dosl. „Muži krví“. Heb. ʼiš-da·mimʹ, mn. č.
Nebo „věrně oddané lásky“.
„Tvému svatému chrámu.“ Heb. hé·khal-qodh·šekhaʹ; řec. na·onʹ haʹgi·onʹ; lat. temʹplum sancʹtum. Srovnej 2Kr 20:18 ppč. Viz Mt 23:16 ppč.
„Jejich“, LXXSyVg; M „jeho“.
Dosl. „činí svůj jazyk hladkým“.
„Ať jsou rozehnáni.“ V heb. je toto sloveso v infinitivu spojovacím, nevyjadřuje určitý čas ani určitou osobu.
„Na neurčitý čas.“ Heb. leʽó·lamʹ.