Žalm 47:1–9

Vedoucímu. Od Korachových synů. Melodie. 47  Tleskejte rukama,* všechny národy.+Vítězoslavně křičte k Bohu zvukem radostného volání.+   Vždyť Jehova, Nejvyšší, vzbuzuje bázeň,+velký Král nad celou zemí.+   Podmaní nám národy+a národnostní skupiny pod naše nohy.+   Vyvolí pro nás naše dědictví,+pýchu Jákoba, kterého si zamiloval.+ Seʹlah.   Bůh vystoupil vzhůru s radostným křikem,+Jehova se zvukem rohu.*+   Hrajte melodie Bohu, hrajte melodie.+Hrajte melodie našemu Králi, hrajte melodie.   Vždyť Bůh je Králem celé země;+hrajte melodie a jednejte s rozvahou.*+   Bůh se stal králem nad národy.+Bůh sám usedl na svůj svatý trůn.+   Urození z národů se sešli+[s] lidem Abrahamova BOHA.*+Vždyť Bohu patří štíty* země.+Je velmi vysoko, když stoupá.+

Poznámky

Dosl. „dlaní“.
Nebo „šofaru“. Beraní roh, který se používal jako trubka.
„Jednejte s rozvahou“, heb. participium je zde přeloženo v mn. č.; heb. mas·kilʹ, j. č. Viz 53:2, ppč. „pochopení“.
„S lidem Abrahamova Boha“, M; LXXSyVg, „s Abrahamovým Bohem“.
„Štíty“, MT; LXX „mocní“; Sy „oblasti (říše)“; Vg „silní“.