Žalm 45:1–17

Vedoucímu na Lilie.* Od Korachových synů. Maskil.* Píseň milovaných žen. 45  Mé srdce se rozechvělo dobrou záležitostí.+Říkám: „Má díla se týkají krále.“+Kéž je můj jazyk rydlem+ zručného opisovače.+   Jsi vskutku sličnější než synové lidí.*+Půvab byl vylit na tvé rty.+Proto ti Bůh* požehnal na neurčitý čas.+   Připásej si ke [svému]* stehnu svůj meč,+ mocný,*+[se] svou důstojností a svou nádherou.+   A ve své nádheře postupuj k úspěchu;+jeď ve věci pravdy a pokory [a] spravedlnosti,+a tvá pravice tě bude poučovat o věcech, jež vzbuzují bázeň.+   Tvé šípy jsou ostré — stále pod tebou padají národy+ —v srdci nepřátel krále.+   Bůh je tvým trůnem* na neurčitý čas, dokonce navždy;+žezlo tvého kralování je žezlo přímosti.+   Zamiloval sis spravedlnost+ a nenávidíš ničemnost.+Proto tě Bůh, tvůj Bůh,+ pomazal*+ olejem jásání+ víc než tvé společníky.+   Všechny tvé oděvy jsou myrha a dřevo aloe [a] kasiová skořice;+rozradostnily tě strunné nástroje z velkolepého slonovinového paláce.*+   Mezi tvými drahocennými ženami* jsou dcery+ králů.Královská choť+ se postavila po tvé pravici ve zlatě z Ofiru.+ 10  Naslouchej, dcero, a viz a nakloň své ucho;a zapomeň na svůj lid a na dům svého otce.+ 11  A král zatouží po tvé kráse,+vždyť je tvým pánem,*+pokloň se mu tedy.+ 12  Také tyrská dcera s darem+ —bohatí z lidu budou obměkčovat tvůj* vlastní obličej.+ 13  Králova dcera je celá slavná uvnitř [domu];+její oblečení je lemováno zlatem. 14  V tkaném šatě bude přivedena ke králi.+Panny v jejím průvodu jsou jako její družky uváděny k tobě.+ 15  Budou přivedeny s radováním a radostným pocitem;vstoupí do králova paláce. 16  Na místě tvých* praotců+ budou tvoji synové,+které ustanovíš za knížata* po celé zemi.+ 17  Budu se zmiňovat o tvém* jménu po všechny nadcházející generace.+Proto ti budou chvalořečit i národy na neurčitý čas, dokonce navždy.

Poznámky

„Lilie.“ Heb. Šo·šan·nimʹ.
Viz 32:nad ppč.
Nebo „lidstva“. Heb. ʼa·dhamʹ.
„Bůh.“ Heb. ʼElo·himʹ.
„Svému“, TLXXSyVg; M vynechává.
„Mocný“, M(heb. gib·bórʹ)TLXXSy; lat. po·ten·tisʹsi·me, „nejmocnější“.
Nebo „Tvůj trůn je Boží; Tvůj trůn Boží je“.
„Tě ... pomazal.“ Heb. meša·chakhaʹ. Od tohoto slovesa je odvozeno slovo ma·šiʹach, „mesiáš“.
Dosl. „ze slonovinových paláců (chrámů)“. Heb. min-héʹkhelé šen, mn. č. označuje majestát. Srovnej Mt 23:16 ppč.
Nebo „Ve tvých drahocenných věcech“.
„Tvým pánem.“ Heb. ʼadho·naʹjikh, mn. č. od ʼa·dhónʹ, označuje vznešenost. Viz 1Mo 39:2 ppč.
„Tvůj“, v heb. ž. r., vztahuje se na dceru, o níž se mluví ve v. 10.
„Tvých“, v heb. m. r., vztahuje se na ‚krále‘.
„Za knížata.“ Heb. lesa·rimʹ; řec. arʹchon·tas; lat. prinʹci·pes.
Viz v. 16, ppč. „tvých“.