Žalm 40:1–17

Vedoucímu. Od Davida, melodie. 40  S opravdovostí jsem doufal v Jehovu,+a tak ke mně naklonil [své ucho] a uslyšel mé volání o pomoc.+   Přistoupil také k tomu, aby mě vynesl z burácející jámy,+z bláta usazeniny.+Nato vyzvedl mé nohy na skalní útes;+pevně založil mé kroky.+   Vložil mi dále do úst novou píseň,chválu našemu Bohu.+Mnozí [to] uvidí a budou se bát+a budou důvěřovat v Jehovu.+   Šťastný je zdatný muž,* který postavil Jehovu jako svou důvěru+a neobrátil obličej ke vzdorným lidemani k těm, kdo odpadají ke lžím.+   Sám jsi udělal mnoho věcí,+Jehovo, můj Bože, dokonce svá podivuhodná díla a své myšlenky vůči nám;+nikdo se k tobě nemůže přirovnat.+Kdyby se mi zachtělo [o nich] vyprávět a mluvit,staly se početnějšími, než mohu vylíčit.+   Z oběti a obětního daru jsi neměl potěšení;+tyto mé uši jsi otevřel.*+Zápalnou oběť a oběť za hřích jsi nežádal.+   Řekl jsem tedy: „Pohleď, přišel jsem,+ve svitku knihy je o mně napsáno.+   Je mi potěšením činit tvou vůli,* můj Bože,+a tvůj zákon je v mém nitru.+   Vyprávěl jsem dobrou zprávu* o spravedlnosti ve velkém sboru.*+Pohleď, nezadržuji své rty.+Jehovo, sám to dobře víš.+ 10  Tvou spravedlnost jsem ve svém srdci nezakryl.+Oznámil jsem tvou věrnost a tvou záchranu.+Ve* velkém sboru jsem netajil tvou milující laskavost* a opravdovost.“+ 11  Jehovo, ty přede mnou nezadržuj své slitování.+Ať mě neustále bedlivě střeží tvá milující laskavost a opravdovost.+ 12  Vždyť mě obklopovala neštěstí, až se nedala spočítat.+Dostihlo mě více mých provinění, než jsem mohl vidět;+stala se početnějšími než vlasy na mé hlavě,+a mé vlastní srdce mě opustilo.+ 13  Jehovo, kéž se ti zalíbí osvobodit mě.+Jehovo, pospěš mi na pomoc.+ 14  Kéž jsou všichni dohromady zahanbeni a zaraženi,+ti, kdo hledají mou duši, aby ji smetli.+Kéž se obrátí zpět a jsou pokořeni ti, kdo se těší z mého neštěstí.+ 15  Ať zírají v ohromení pro svou hanbu ti,+kdo mi říkají: „Aha! Aha!“+ 16  Ať jásají a radují se z tebe+všichni, kdo tě hledají.+Ať neustále říkají: „Kéž je veleben Jehova“,+ti, kdo milují záchranu od tebe.+ 17  Já však jsem ztrápený a chudý.+Jehova* mě bere v úvahu.+Ty jsi mou pomocí a Tím, kdo mi opatřuje únik.+Můj Bože, neopozdi se příliš.+

Poznámky

Zdatný muž.“ Heb. hag·geʹver.
„Oběť a obětní dar jsi nechtěl, ale připravil jsi mi tělo“, LXXא‚A‚B. Dosl. „vyhloubil jsi mi uši“, M. Srovnej Heb 10:5.
Nebo „tvé potěšení“.
Vyprávěl jsem dobrou zprávu.“ Heb. bis·sarʹti; řec. eu·eg·ge·li·saʹmen.
„Ve“, T a mnoho heb. rkp.; M „velkému sboru jsem netajil“; LXXSyVg „před velkým sborem“.
Nebo „věrně oddanou lásku“.
Jedna ze 134 písařských změn z JHWH na ʼAdho·naiʹ. Viz dodatek 1B.