Žalm 37:1–40

Od Davida. א [ʼaʹlef]* 37  Nerozpaluj se kvůli zločincům.+Nezáviď těm, kdo činí nespravedlnost.+   Vždyť uschnou rychle jako tráva+a jako mladá zelená tráva uvadnou.+ ב [béth]   Důvěřuj v Jehovu a čiň dobro;+přebývej na zemi a jednej s věrností.+   Měj také největší potěšení v Jehovovi,+a on ti dá, oč žádá tvé srdce.+ ג [giʹmel]   Uval svou cestu na Jehovu+a spolehni se na něho,+ a on sám bude jednat.+   A jistě vynese tvou spravedlnost jako světlo+a tvé právo jako poledne.+ ד [daʹleth]   Mlč před Jehovou+a toužebně na něho čekej.+Nerozpaluj se nad někým, kdo činí svou cestu úspěšnou,+nad mužem, který provádí [své] nápady.+ ה [heʼ]   Zanech hněvu a opusť vztek;+nerozpaluj se, jen abys činil zlo.+   Vždyť zločinci budou odříznuti,+ale ti, kdo doufají v Jehovu, ti budou vlastnit zemi.+ ו [waw] 10  A ještě chvilku, a ničemný již nebude;+a jistě budeš věnovat pozornost jeho místu, a on nebude.+ 11  Ale mírní, ti budou vlastnit zemi+a vskutku naleznou své největší potěšení v hojnosti pokoje.+ ז [zaʹjin] 12  Ničemný strojí úklady proti spravedlivému+a skřípe na něho zuby.+ 13  Jehova* se mu bude smát,+neboť jistě vidí, že jeho den přijde.+ ח [chéth] 14  Ničemní vytasili meč a napjali luk,+aby způsobili pád ztrápeného a chudého,+aby pobili ty, kdo jsou přímí na [své] cestě.+ 15  Jejich vlastní meč jim vnikne do srdce+a jejich vlastní luky budou zlámány.+ ט [téth] 16  Lepší je to málo, [co má] spravedlivý,+než hojnost, [kterou má] mnoho ničemných.+ 17  I paže ničemných budou totiž zlámány,+ale Jehova bude podpírat spravedlivé.+ י [jódh] 18  Jehova si je vědom dnů bezúhonných+a právě jejich dědictví potrvá až na neurčitý čas.+ 19  Nebudou zahanbeni v čase neštěstí+a ve dnech hladomoru budou nasyceni.+ כ [kaf] 20  Ničemní totiž zahynou,+a Jehovovi nepřátelé budou jako drahocennost pastvin;dospějí ke svému konci.+ V dýmu dospějí ke svému konci.+ ל [laʹmedh] 21  Ničemný si půjčuje a nesplácí,+kdežto spravedlivý projevuje přízeň a dává dary.+ 22  Ti, kterým žehná, budou totiž vlastnit zemi,+ale ti, na které svolává zlo, budou odříznuti.+ מ [mem] 23  I kroky zdatného muže byly přichystány Jehovou,+a On má potěšení v jeho cestě.+ 24  Může sice padnout, ale nebude svržen,+neboť Jehova podpírá jeho ruku.+ נ [nun] 25  Býval jsem mladý muž, také jsem zestárl,+a přece jsem neviděl nikoho spravedlivého úplně opuštěného,+ani jeho potomstvo,* jak hledá chléb.+ 26  Celý den projevuje přízeň a půjčuje,+a tak má jeho potomstvo vyhlídku na požehnání.+ ס [saʹmekh] 27  Odvrať se od [toho], co je špatné, a čiň to, co je dobré,+a tak přebývej na neurčitý čas.+ 28  Jehova totiž miluje právo+a neopustí své věrně oddané.+ע [ʽaʹjin]Na* neurčitý čas jistě budou střeženi,+ale pokud jde o potomstvo ničemných, to bude vskutku odříznuto.+ 29  Spravedliví budou vlastnit zemi+a budou na ní přebývat navždy.+ פ [peʼ] 30  Ústa spravedlivého, ta polohlasem pronášejí moudrost,+a jeho je jazyk, jenž mluví podle práva.+ 31  Zákon jeho Boha je v jeho srdci;+jeho kroky nebudou kolísat.+ צ [ca·dhé] 32  Ničemný je ve střehu vůči spravedlivému+a snaží se ho usmrtit.+ 33  Pokud jde o Jehovu, ten ho neponechá jeho ruce+a neprohlásí ho za ničemného, až bude souzen.+ ק [qóf] 34  Doufej v Jehovu a drž se jeho cesty,+a on tě vyvýší, abys vzal do vlastnictví zemi.+Až budou odříznuti ničemní, uvidíš [to].+ ר [réš] 35  Viděl jsem ničemného [jako] tyrana+a rozprostíral se* jako bujný [strom] v rodné hlíně.+ 36  A přece přistoupil k tomu, aby pominul,* a nebyl tu;+a já ho hledal, a on se nenašel.+ ש [šin] 37  Dávej pozor na bezúhonného a měj na očích přímého,+neboť budoucnost [toho] muže bude pokojná.+ 38  Ale přestupníci budou jistě společně vyhlazeni;+budoucnost ničemných lidí bude vskutku odříznuta.+ ת [taw] 39  A* záchrana spravedlivých je od Jehovy;+on je jejich tvrzí v čase tísně.+ 40  A Jehova jim pomůže a opatří jim únik.+Opatří jim únik od ničemných lidí a zachrání je,+protože ho učinili svým útočištěm.+

Poznámky

Tento žalm je v M uspořádán ve formě akrostichu neboli podle heb. abecedy.
Jedna ze 134 písařských změn z JHWH na ʼAdho·naiʹ. Viz dodatek 1B.
Nebo „semeno“.
Jestliže se vynechá předložka „na“, heb. ל, začíná tato řádka v akrostichu heb. písmenem ʽaʹjin.
Dosl. „vyléval se“.
Podle M; LXXSyVg „jsem šel kolem“.
Vypustí-li se spojka „a“, heb. ו, začíná tato řádka v akrostichu písmenem taw, posledním písmenem heb. abecedy.