Žalm 18:1–50

Vedoucímu. Od Jehovova sluhy, od Davida, který mluvil k Jehovovi slovy této písně v den, kdy ho Jehova osvobodil z dlaně všech jeho nepřátel a* z ruky Saulovy.+ A přistoupil k tomu, aby řekl: 18  Budu mít k tobě náklonnost,* Jehovo, má sílo.+   Jehova je můj skalní útes a má pevnost, Ten, kdo mi opatřuje únik.+Můj Bůh* je má skála. Učiním ho svým útočištěm,*+svůj štít a svůj roh záchrany, svou bezpečnou výšinu.+   K Tomu, kdo má být chválen, k Jehovovi budu volat,+a budu zachráněn od svých nepřátel.+   Provazy smrti mě obklíčily;+také prudké záplavy neužitečných [lidí]* mě stále děsily.+   Právě provazy šeolu mě obklopily;+postavily se proti mně léčky smrti.+   Ve své tísni jsem stále vzýval Jehovua ke svému Bohu* jsem stále volal o pomoc.+Ze svého chrámu přistoupil k tomu, aby slyšel můj hlas,+a tu mé vlastní volání o pomoc před ním dospělo k jeho uším.+   A země se začala třást a kymácet,+a základy samotných hor se začaly zmítat+a stále se třásly sem a tam, protože on se rozhněval.+   Z chřípí mu vyšel dým, a oheň z jeho úst sžíral;+vzplanuly od něho uhly.   A přistoupil k tomu, aby ohnul nebesa a sestoupil.+A hustou temnotu měl pod nohama. 10  A přijel na cherubínovi a přilétl+a přiřítil se na křídlech ducha.*+ 11  Pak učinil tmu svou skrýší,+všude kolem sebe jako svou chýši,temné vody,* hustá oblaka.+ 12  Z jasu před ním byla jeho oblaka, jež táhla kolem,+krupobití a hořící ohnivé uhly.+ 13  A v nebesích Jehova začal hřmět+a sám Nejvyšší začal vydávat hlas,+krupobití a hořící ohnivé uhly. 14  A vysílal své šípy, aby je rozptýlil;+a blesky vystřeloval, aby je uvrhl ve zmatek.+ 15  A řečiště vod se stala viditelnými,+a základy úrodné země* se odkryly+tvým přísným napomenutím, Jehovo, vanutím* dechu* tvého chřípí.*+ 16  Posílal* z výše, bral mě,+vytahoval mě z velikých vod.+ 17  Osvobozoval mě od mého silného nepřítele+a od těch, kdo mě nenáviděli; protože byli silnější než já.+ 18  Stáli proti mně v den mé pohromy,+ale Jehova se mi stal oporou.+ 19  A přistoupil k tomu, aby mě vyvedl na prostorné místo;+vyprošťoval mě, protože ve mně našel zalíbení.+ 20  Jehova mě odměňuje podle mé spravedlnosti;+podle čistoty mých rukou mi oplácí.+ 21  Dodržoval jsem totiž Jehovovy cesty+a nevzdálil jsem se ničemně od svého Boha.+ 22  Všechna jeho soudcovská rozhodnutí jsou totiž přede mnou,+a jeho ustanovení od sebe neodstraním.+ 23  A prokážu se u něho [jako] bezúhonný+a uchráním se před proviněním ze své strany.+ 24  A ať mi Jehova oplatí podle mé spravedlnosti,+podle čistoty mých rukou před jeho očima.+ 25  S někým věrně oddaným* budeš jednat ve věrné oddanosti;*+s bezúhonným, zdatným mužem budeš jednat bezúhonně;+ 26  tomu, kdo se udržuje čistý, se projevíš [jako] čistý;+a pokřivenému se projevíš [jako] křivý,*+ 27  protože ztrápené* lidi zachráníš sám;+ale domýšlivé oči snížíš.+ 28  Ty sám totiž rozsvítíš mou lampu, Jehovo;+můj Bůh* sám rozzáří mou tmu.+ 29  Vždyť při tobě mohu běžet proti loupeživé tlupě;+a při svém Bohu mohu zlézat zeď.+ 30  Pokud jde o [pravého] Boha, jeho cesta je dokonalá;+Jehovova* řeč je přečištěná.+Je štítem všem, kdo ho činí svým útočištěm.+ 31  Vždyť kdo je Bohem* mimo Jehovu?*+A kdo je skálou kromě našeho Boha?*+ 32  [Pravý] Bůh je Ten, kdo mě těsně opásává životní energií+a umožní, aby má cesta byla dokonalá;+ 33  mé nohy učiní jako laní,+a drží mě, abych stál na místech, která jsou pro mne vysoká.+ 34  Vyučuje mé ruce válčení,*+a mé paže napjaly měděný luk.+ 35  A dáš mi svůj štít záchrany+a tvá vlastní pravice mě bude podpírat+a tvá vlastní pokora mě učiní velikým.*+ 36  Uděláš místo dost široké pro mé kroky pode mnou,+a mé kotníky jistě nezakolísají.+ 37  Budu pronásledovat své nepřátele a dostihnu je;a nevrátím se, dokud nebudou zahubeni.+ 38  Rozbiji je na kusy, takže nebudou schopni povstat;+padnou mi pod nohy.+ 39  A ty mě opášeš životní energií k válčení;způsobíš, že se pode mnou zhroutí ti, kdo proti mně povstávají.+ 40  Pokud jde o mé nepřátele, jistě mi dáš [jejich] šíji;*+a pokud jde o ty, kdo mě prudce nenávidí, ty umlčím.+ 41  Volají o pomoc, ale není zachránce,+k Jehovovi,* ale on jim ve skutečnosti neodpovídá.+ 42  A roztluču je najemno jako prach před větrem;+jako pouliční bláto je vyliji.+ 43  Opatříš mi únik před výtkami lidu.+Ustanovíš mě hlavou národů.+Lid, který jsem neznal — ti mi budou sloužit.+ 44  Z pouhého doslechu mě budou poslouchat;+i cizinci* ke mně přijdou přikrčeně.+ 45  I cizinci zchřadnoua roztřeseně vyjdou ze svých bašt.+ 46  Jehova* žije,+ a požehnaná buď má Skála,+a ať je BŮH mé záchrany vyvýšen.+ 47  [Pravý] Bůh je mi Dárcem skutků pomsty;+a podmaňuje mi národy.+ 48  Opatřuje mi únik od mých rozhněvaných nepřátel;+zvedneš mě nad ty, kdo proti mně povstávají,+osvobodíš mě od násilníka.+ 49  Proto ti budu chvalořečit mezi národy, Jehovo,+a tvému jménu budu hrát melodie.+ 50  Pro svého krále činí velké skutky záchrany+a projevuje milující laskavost* svému pomazanému,*+Davidovi, a jeho semeni,* na neurčitý čas.+

Poznámky

Nebo „zejména“.
Nebo „Budu tě vyvyšovat“, na základě opravy v M.
„Můj Bůh.“ Heb. ʼE·l.
Nebo „má skála, kterou učiním svým útočištěm“.
Nebo „neužitečnosti“. Dosl. „belijalu“.
„Svému Bohu.“ Heb. ʼElo·haiʹ.
Nebo „křídlech větru“ [LXXVgc větrů“]. Heb. kan·fé-ruʹach.
Dosl. „temnotu vody“.
„Obydlené země“, LXX (totéž slovo jako v Mt 24:14); lat. orʹbis ter·raʹrum, „kruh celé země“.
Vanutím.“ Heb. min·niš·mathʹ; v 1Mo 2:7 „dech“.
„Dechu.“ Heb. ruʹach; řec. pneuʹma·tos; lat. spiʹri·tus. Viz 1Mo 1:2, ppč. „síla“.
Nebo „hněvu“.
Nebo „Dosahoval“, vysílal svou ruku.
Nebo „někým milující laskavosti“.
Nebo „jednat v milující laskavosti“.
„Křivý“, jako zápasník, podle heb. kořenného slovesa.
Nebo „pokorné“.
„Můj Bůh.“ Heb. ʼElo·haiʹ.
„Jehovova.“ Heb. Jehwahʹ; řec. rkp. Ambrosiana O 39 sup.. Viz dodatek 1C §10.
„Bohem.“ Heb. ʼElóʹah, j. č. od ʼElo·himʹ. Viz Job 3:4 ppč.
Viz dodatek 1C §10.
„Našeho Boha.“ Heb. ʼElo·héʹnu.
Nebo „bitvě“.
Nebo „zvětší“.
To znamená: přiměješ je, aby přede mnou uprchli.
Viz dodatek 1C §10.
Dosl. „synové cizí (země)“.
Viz dodatek 1C §10.
Nebo „věrně oddanou lásku“.
„Svému pomazanému.“ Heb. lim·ši·chóʹ; řec. chri·stoiʹ; syr. lam·ši·cheh; lat. chriʹsto.
Nebo „potomstvu; dalšímu pokolení“.