Žalm 119:1–176

א [ʼaʹlef]* 119 * Šťastní jsou bezúhonní na [své] cestě,+ti, kdo chodí v Jehovově zákoně.+   Šťastní jsou ti, kdo zachovávají jeho připomínky;+celým srdcem po něm stále pátrají.+   Skutečně neprovádějí žádnou nespravedlnost.+Chodí po jeho cestách.+   Sám jsi dal příkazem svá nařízení,+aby byla pečlivě dodržována.+   Kéž by byly mé cesty pevně založeny+k dodržování tvých předpisů!+   V tom případě bych nebyl zahanben,+když si budu hledět všech tvých přikázání.+   Budu ti chvalořečit v přímosti srdce,+když se budu učit tvým spravedlivým soudcovským rozhodnutím.+   Nadále dodržuji tvé předpisy.+Neopouštěj mě docela.+ ב [béth]*   Jak očistí mladý muž+ svou stezku?Tím, že zůstává na stráži podle tvého slova.*+  10  Celým srdcem jsem po tobě pátral.+Nezpůsob, abych zbloudil od tvých přikázání.+  11  V srdci jsem uchoval jako poklad* tvou řeč,+abych proti tobě nezhřešil.+  12  Jsi požehnaný, Jehovo.Vyučuj mě svým předpisům.+  13  Svými rty jsem oznamovalvšechna soudcovská rozhodnutí tvých úst.+  14  Na cestě tvých připomínek jsem jásal,+právě jako nad všemi jinými hodnotnými věcmi.*+  15  Budu se zabývat tvými nařízeními+a budu si hledět tvých stezek.+  16  Budu projevovat příchylnost k tvým ustanovením.+Tvé slovo nezapomenu.+ ג [giʹmel]*  17  Jednej vhodně vůči svému sluhovi, abych žil+a abych dodržoval tvé slovo.+  18  Odkryj mi oči,+ abych pohlédlna podivuhodné věci z tvého zákona.+  19  Jsem jenom cizí usedlík v zemi.+Neskrývej přede mnou svá přikázání.+  20  Mou duši po celý čas drtí touha+po tvých soudcovských rozhodnutích.+  21  Přísně jsi napomenul prokleté opovážlivce,+kteří bloudí od tvých přikázání.+  22  Sval ze mne pohanu a opovržení,+vždyť jsem zachovával tvé vlastní připomínky.+  23  I knížata zasedla; mluvili proti mně jeden s druhým.+Pokud jde o tvého sluhu, ten se zabývá tvými předpisy.+  24  Také i tvé připomínky mám rád+jako muže své rady.+ ד [daʹleth]*  25  Má duše ulpěla až v prachu.+Zachovej mě naživu* podle svého slova.+  26  Oznámil jsem své vlastní cesty, abys mi odpověděl.+Vyučuj mě svým předpisům.+  27  Dej mi porozumět cestě tvých vlastních nařízení,+abych se zabýval tvými podivuhodnými díly.+  28  Má duše nespala zármutkem.+Pozdvihni mě podle svého slova.+  29  Odstraň ode mne i falešnou cestu+a projev mi přízeň svým vlastním zákonem.+  30  Vyvolil jsem si cestu věrnosti.+Tvá soudcovská rozhodnutí jsem považoval za vhodná.+  31  Lpěl jsem na tvých připomínkách.+Jehovo, nezahanbuj mě.+  32  Poběžím právě cestou tvých přikázání,+protože dáváš mému srdci prostor.*+ ה [heʼ]*  33  Pouč mě, Jehovo, o cestě svých předpisů,+abych ji zachovával až doposledka.+  34  Dej mi porozumět, abych zachovával tvůj zákon+a abych jej celým srdcem dodržoval.+  35  Způsob, abych šlapal po chodníčku tvých přikázání,+neboť jsem v něm našel potěšení.+  36  Nakloň mé srdce ke svým připomínkám,+a ne k ziskům.*+  37  Dej, aby mé oči přešly a neviděly, co je bezcenné;+zachovej mě naživu na své vlastní cestě.+  38  Proveď vůči svému sluhovi svůj výrok,+který [směřuje] k bázni před tebou.+  39  Způsob, aby pominula má pohana, která mě děsila,+neboť tvá soudcovská rozhodnutí jsou dobrá.+  40  Pohleď, toužil jsem po tvých nařízeních.+Zachovej mě naživu ve své spravedlnosti.+ ו [waw]*  41  A kéž ke mně přijdou [projevy] tvé milující laskavosti,* Jehovo,+tvá záchrana podle tvého výroku,+  42  abych odpověděl tomu, kdo mě haní slovem,+neboť jsem důvěřoval v tvé slovo.+  43  A neodnímej docela z mých úst slovo pravdy,+vždyť jsem čekal na tvé vlastní soudcovské rozhodnutí.+  44  A budu neustále dodržovat tvůj zákon,+na neurčitý čas, dokonce navždy.+  45  A budu se procházet po prostorném místě,+neboť jsem pátral dokonce po tvých nařízeních.+  46  Budu také mluvit o tvých připomínkách před králi+a nebudu zahanben.+  47  A budu projevovat příchylnost k tvým přikázáním,+která jsem si zamiloval.+  48  A pozdvihnu své dlaně k tvým přikázáním, která jsem si zamiloval,+a budu se zabývat tvými předpisy.+ ז [zaʹjin]*  49  Vzpomeň si na slovo ke svému sluhovi,+na které jsi mě přiměl čekat.+  50  To je má útěcha v mém trápení,+neboť tvůj vlastní výrok mě zachoval naživu.+  51  Opovážlivci se mi vysmáli až do krajnosti.+Neodchýlil jsem se od tvého zákona.+  52  Vzpomínám na tvá soudcovská rozhodnutí od neurčitého času, Jehovo,+a nalézám pro sebe útěchu.+  53  Běsnící žár se mě zmocnil kvůli ničemným,+kteří opouštějí tvůj zákon.+  54  Tvé předpisy se mi staly melodiemi+v domě, kde přebývám jako cizí usedlík.+  55  V noci jsem vzpomínal na tvé jméno, Jehovo,+abych dodržoval tvůj zákon.+  56  I to se stalo mým,protože jsem zachovával tvá nařízení.+ ח [chéth]*  57  Jehova je můj podíl;+slíbil jsem dodržovat tvá slova.+  58  Obměkčoval jsem tvůj obličej celým [svým] srdcem.+Projev mi přízeň podle svého výroku.+  59  Uvažoval jsem o svých cestách,+abych obrátil své nohy zpět k tvým připomínkám.+  60  Spěchal jsem a neotálel+dodržovat tvá přikázání.+  61  Přímo provazy ničemných mě obklopily.+Tvůj zákon jsem nezapomněl.+  62  O půlnoci vstávám, abych ti vzdával díky+za tvá spravedlivá soudcovská rozhodnutí.+  63  Jsem společníkem všech, kdo se tě opravdu bojí,+a těch, kdo dodržují tvá nařízení.+  64  Tvá milující laskavost,* Jehovo, naplnila zemi.+Vyučuj mě svým vlastním předpisům.+ ט [téth]*  65  Jednal jsi vskutku dobře se svým sluhou,+Jehovo, podle svého slova.+  66  Vyučuj mě dobrotě,+ rozumnosti+ a poznání,+neboť projevuji víru v tvá přikázání.+  67  Než jsem upadl do trápení, hřešil jsem nedopatřením,+ale nyní dodržuji právě tvůj výrok.+  68  Jsi dobrý a činíš dobro.+Vyučuj mě svým předpisům.+  69  Opovážlivci mě pošpinili falší.+Pokud jde o mne, já budu celým srdcem zachovávat tvá nařízení.+  70  Jejich srdce se stalo necitelným jako tuk.+Já, já však mám rád tvůj vlastní zákon.+  71  Je pro mne dobré, že jsem byl ztrápen,+abych se naučil tvým předpisům.+  72  Zákon+ tvých úst je pro mne dobrý,+[a to] více než tisíce kousků zlata a stříbra.+ י [jódh]*  73  Tvé vlastní ruce mě udělaly a začaly mě důkladně upevňovat.+Dej mi porozumět, abych se naučil tvým přikázáním.+  74  Ti, kdo se tě bojí, ti mě vidí a radují se,+neboť jsem čekal na tvé vlastní slovo.+  75  Dobře vím, Jehovo, že tvá soudcovská rozhodnutí jsou spravedlnost+a s věrností že jsi mě trápil.+  76  Kéž, prosím, slouží tvá milující laskavost, aby mě utěšila,+podle tvého výroku k tvému sluhovi.+  77  Ať ke mně přijdou [projevy] tvého milosrdenství, abych zůstal naživu;+vždyť tvůj zákon, ten mám rád.+  78  Ať se zastydí opovážlivci, neboť mě bez příčiny* sváděli z cesty.+Pokud jde o mne, já se však zabývám tvými nařízeními.+  79  Ať se ti, kdo se tě bojí, obrátí zpět ke mně;+také ti, kdo znají tvé připomínky.*+  80  Ať se mé srdce prokáže [jako] bezúhonné v tvých předpisech,+abych nebyl zahanben.+ כ [kaf]*  81  Má duše teskní po tvé záchraně;+na tvé slovo čekám.+  82  Mé oči teskní po tvém výroku,+zatímco říkám: „Kdy mě utěšíš?“+  83  Stal jsem se totiž podobným koženému měchu+ v dýmu.Tvé předpisy jsem nezapomněl.+  84  Kolik je dnů tvého sluhy?+Kdy vykonáš soud nad těmi, kdo mě pronásledují?+  85  Opovážlivci vyhloubili jámy, aby mě dostali,+ti, kdo nejsou ve shodě s tvým zákonem.+  86  Všechna tvá přikázání jsou věrnost sama.+Pronásledovali mě bez příčiny. Pomoz mi.+  87  Ve chviličce by mě byli vyhubili ze země;+já jsem však neopustil tvá nařízení.+  88  Podle své milující laskavosti mě zachovej naživu,+abych dodržoval připomínku tvých úst.+ ל [laʹmedh]*  89  Na neurčitý čas, Jehovo,+je postaveno tvé slovo v nebesích.*+  90  Tvá věrnost je po generaci za generací.*+Důkladně jsi upevnil zemi, aby zůstala stát.+  91  Podle tvých soudcovských rozhodnutí stojí [až] dodnes,+vždyť jsou všechna tvými sluhy.+  92  Kdyby tvůj zákon nebyl to, co mám rád,+pak bych byl zahynul ve svém trápení.+  93  Na neurčitý čas nezapomenu na tvá nařízení,+protože jimi jsi mě zachoval naživu.+  94  Jsem tvůj. Zachraň mě,+protože jsem pátral po tvých vlastních nařízeních.+  95  Na mne čekali ničemní, aby mě zničili.+Stále projevuji pozornost tvým připomínkám.+  96  Viděl jsem konec vší dokonalosti.+Tvé přikázání je velmi rozsáhlé. מ [mem]*  97  Jak já miluji tvůj zákon!+Po celý den se jím zabývám.+  98  Tvé přikázání mě činí* moudřejším, než [jsou] moji nepřátelé,+protože je moje na neurčitý čas.+  99  Nabyl jsem větší pochopení než všichni moji učitelé,+protože se zabývám tvými připomínkami.+ 100  Chovám se s větším porozuměním než starší muži,+protože jsem zachovával tvá vlastní nařízení.+ 101  Před každou špatnou stezkou jsem zadržel svou nohu,+abych dodržoval tvé slovo.+ 102  Neodbočil jsem od tvých soudcovských rozhodnutí,+neboť jsi mě sám poučoval.+ 103  Jak hladké jsou tvé řeči* mému patru,více než med mým ústům!+ 104  Díky tvým nařízením se chovám s porozuměním.+Proto nenávidím každou falešnou stezku.+ נ [nun]* 105  Tvé slovo je lampou mé noze*+a světlem mé vozové cestě.+ 106  Učinil jsem přísežné prohlášení a provedu je,+že budu dodržovat tvá spravedlivá soudcovská rozhodnutí.+ 107  Byl jsem ve velké míře trápen.+Jehovo, zachovej mě naživu podle svého slova.+ 108  Měj, prosím, zalíbení v dobrovolných obětních darech mých úst, Jehovo,+a vyučuj mě svým vlastním soudcovským rozhodnutím.+ 109  Má duše je neustále v mé dlani;+ale tvůj zákon jsem nezapomněl.+ 110  Ničemní mi nastražili past,+ale já nezbloudil od tvých nařízení.+ 111  Tvé připomínky jsem si vzal jako vlastnictví na neurčitý čas,+neboť jsou jásáním mého srdce.+ 112  Naklonil jsem své srdce k tomu, abych činil tvé předpisy+na neurčitý čas, až doposledka.+ ס [saʹmekh]* 113  Polovičaté jsem nenáviděl,+ale tvůj zákon jsem si zamiloval.+ 114  Jsi má skrýš a můj štít.+Na tvé slovo jsem čekal.+ 115  Pryč ode mne, zločinci,+ať zachovávám přikázání svého Boha.+ 116  Podepři mě podle svého výroku, abych zůstal naživu,+a nezahanbuj mě pro mou naději.+ 117  Podporuj mě, abych byl zachráněn,+a já budu neustále upřeně hledět na tvé předpisy.+ 118  Odmrštil jsi všechny, kdo bloudí od tvých předpisů;+neboť jejich šalba je falší.+ 119  Způsobil jsi, že všichni ničemní země přestali [existovat] jako zpěněná struska.+Proto jsem si zamiloval tvé připomínky.+ 120  Z děsu před tebou jsem pocítil v těle mrazení;+a kvůli tvým soudcovským rozhodnutím jsem se bál.+ ע [ʽaʹjin]* 121  Konal jsem soud* a spravedlnost.+Neponechávej mě těm, kdo mě šidí!+ 122  Jednej jako záruka za svého sluhu pro to, co je dobré.+Kéž mě opovážlivci nešidí.+ 123  Právě mé oči tesknily po tvé záchraněa po tvé spravedlivé řeči.+ 124  Nakládej se svým sluhou podle své milující laskavosti+a vyučuj mě svým vlastním předpisům.+ 125  Jsem tvůj sluha.+ Dej mi porozumět,+abych znal tvé připomínky.+ 126  Je čas, aby Jehova jednal.+Porušili tvůj zákon.+ 127  Proto jsem si zamiloval tvá přikázání+více než zlato, dokonce přečištěné zlato.+ 128  Proto jsem považoval všechna nařízení týkající se všech věcí za správná;+každou falešnou stezku jsem nenáviděl.+ פ [peʼ]* 129  Tvé připomínky jsou podivuhodné.+Proto je má duše zachovávala.+ 130  Právě odhalení tvých slov dává světlo+a působí, že nezkušení rozumějí.+ 131  Rozevřel jsem ústa, abych lapal po dechu,+protože jsem toužil po tvých přikázáních.+ 132  Obrať se ke mně a projev mi přízeň+podle [svého] soudcovského rozhodnutí* vůči těm, kdo milují tvé jméno.+ 133  Důkladně upevni mé vlastní kroky ve své řeči,+a ať nade mnou despoticky nevládne nic, co ubližuje.+ 134  Vyplať mě od kohokoli, kdo šidí lidstvo,*+a já budu dodržovat tvá nařízení.+ 135  Dej svému vlastnímu obličeji zazářit na svého sluhu+a vyučuj mě svým předpisům.+ 136  Proudy vod mi stékaly z očí+nad tím, že nedodržovali tvůj zákon.+ צ [ca·dhé]* 137  Jsi spravedlivý, Jehovo,+a tvá soudcovská rozhodnutí jsou přímá.+ 138  Své připomínky+ jsi přikázal ve spravedlnostia v nesmírné věrnosti.+ 139  Mé rozhorlení mě přivedlo ke konci,+protože moji protivníci zapomněli na tvá slova.+ 140  Tvá řeč je velice přečištěná,+a tvůj vlastní sluha ji miluje.+ 141  Jsem bezvýznamný a opovrženíhodný.+Tvá nařízení jsem nezapomněl.+ 142  Tvá spravedlnost je spravedlnost na neurčitý čas+a tvůj zákon je pravda.+ 143  Tíseň a obtíž si mě našly.+Měl jsem rád tvá přikázání.+ 144  Spravedlnost tvých připomínek je na neurčitý čas.+Dej mi porozumět, abych zůstal naživu.+ ק [qóf]* 145  Volal jsem celým [svým] srdcem.+ Odpověz mi, Jehovo.+Budu zachovávat tvé předpisy.+ 146  Vzýval jsem tě. Zachraň mě!+A budu dodržovat tvé připomínky.+ 147  Vstal jsem časně za ranního svítání,+ abych volal o pomoc.+Čekal jsem na tvá slova.+ 148  Mé oči předběhly noční hlídky,+[abych] se zabýval tvou řečí.+ 149  Slyš přece můj vlastní hlas podle své milující laskavosti.+Jehovo, podle svého soudcovského rozhodnutí mě zachovej naživu.+ 150  Ti, kdo usilují o nevázané chování,*+ se přiblížili;*dostali se daleko od tvého vlastního zákona.+ 151  Jsi blízko, Jehovo,+a všechna tvá přikázání jsou pravda.+ 152  Dávno jsem znal některé tvé připomínky,+neboť jsi je založil na neurčitý čas.+ ר [réš]* 153  Viz mé trápení a vyprosti mě;+vždyť jsem nezapomněl na tvůj vlastní zákon.+ 154  Veď přece mou právní při a získej mě zpět;+zachovej mě naživu v souhlasu se svým výrokem.+ 155  Záchrana je daleko od ničemných,+neboť nepátrali po tvých vlastních předpisech.+ 156  Mnohé jsou [projevy] tvého milosrdenství, Jehovo.+Podle svých soudcovských rozhodnutí mě zachovej naživu.+ 157  Mých pronásledovatelů a mých protivníků je mnoho.+Neodchýlil jsem se od tvých připomínek.+ 158  Viděl jsem ty, kdo jsou zrádní v jednání,+a já cítím hnus, protože nedodržovali tvůj vlastní výrok.+ 159  Viz, že jsem si zamiloval tvá vlastní nařízení.+Jehovo, podle své milující laskavosti mě zachovej naživu.+ 160  Podstata* tvého slova je pravda,+a každé tvé spravedlivé soudcovské rozhodnutí je na neurčitý čas.+ ש [sin] nebo [šin]* 161  Knížata mě pronásledovala bez příčiny,+ale mé srdce se děsilo tvých vlastních slov.+ 162  Jásám nad tvou řečí,+právě jako někdo [jásá], když najde hodně kořisti.+ 163  Faleš jsem nenáviděl+ a opravdu k ní mám stále odpor.+Zamiloval jsem si tvůj zákon.+ 164  Sedmkrát za den jsem tě chválil+kvůli tvým spravedlivým soudcovským rozhodnutím.+ 165  Hojný pokoj patří těm, kdo milují tvůj zákon,+a není pro ně žádný kámen klopýtání.+ 166  Doufal jsem v tvou záchranu, Jehovo,+a činil jsem tvá vlastní přikázání.+ 167  Má duše dodržuje tvé připomínky+a nadmíru je miluji.+ 168  Dodržuji tvá nařízení a tvé připomínky,+vždyť všechny mé cesty jsou před tebou.+ ת [taw]* 169  Kéž dojde mé snažně prosebné volání až před tebe, Jehovo.+Podle svého slova mi dej porozumět.+ 170  Kéž má žádost o přízeň vstoupí před tebe.+Podle svého výroku mě osvoboď.+ 171  Kéž mé rty překypují chválou,+vždyť mě vyučuješ svým předpisům.+ 172  Kéž můj jazyk opěvuje tvou řeč,+vždyť všechna tvá přikázání jsou spravedlnost.+ 173  Kéž mi tvá ruka slouží k pomoci,+protože jsem si vyvolil tvá nařízení.+ 174  Toužím po tvé záchraně, Jehovo,+a tvůj zákon mám rád.+ 175  Kéž má duše zůstane naživu a chválí tě+a kéž mi pomohou tvá vlastní soudcovská rozhodnutí.+ 176  Bloudil jsem jako ztracená ovce.+ Hledej jen svého sluhu,+vždyť jsem nezapomněl na tvá vlastní přikázání.*+

Poznámky

V tomto úvodním oddílu začíná každý v. prvním písmenem heb. abecedy, písmenem ʼaʹlef. Obvykle se nevyslovuje a v transliteraci se označuje jako zvýšená čárka ( ʼ ).
Tento žalm je akrostichový neboli abecední, má 22 slok (neboli oddílů), jež odpovídají 22 písmenům heb. abecedy; každá sloka (neboli oddíl) obsahuje osm veršů.
V tomto druhém oddílu každý v. začíná druhým písmenem heb. abecedy, béth, jemuž přibližně odpovídá české „b“.
Nebo „očistí svou stezku, aby zůstal na stráži podle tvého slova?“.
Nebo „jsem ukryl“.
„Více než nad vším ostatním bohatstvím“, Sy.
V tomto třetím oddílu začíná každý v. třetím písmenem heb. abecedy, giʹmel, jemuž odpovídá české „g“.
V tomto čtvrtém oddílu začíná každý v. čtvrtým písmenem heb. abecedy, daʹleth, jemuž odpovídá české „d“.
Nebo „Oživ mne“.
Nebo „důvěru; odvahu“.
V tomto pátém oddílu začíná každý v. pátým písmenem heb. abecedy, heʼ, jemuž odpovídá české „h“.
Nebo „nepoctivému zisku“.
V tomto šestém oddílu začíná každý v. šestým písmenem heb. abecedy, waw, jež zní jako anglické „w“.
„Přijdou tvé milující laskavosti“, TSy a mnoho heb. rkp.; M „milující laskavost“, v mn. č. však je sloveso.
V tomto sedmém oddílu začíná každý v. sedmým písmenem heb. abecedy, zaʹjin, jemuž odpovídá české „z“.
V tomto osmém oddílu začíná každý v. osmým písmenem heb. abecedy, chéth, jemuž odpovídá české „ch“.
Nebo „věrně oddaná láska“.
V tomto devátém oddílu začíná každý v. devátým písmenem heb. abecedy, téth, jemuž v češtině odpovídá důrazně vyslovené „t“.
V tomto desátém oddílu začíná každý v. desátým písmenem heb. abecedy, jódh, jemuž odpovídá české „j“.
„Bez příčiny.“ Dosl. „[s] falší“.
Podle MmarginTLXXSy a mnoha heb. rkp.; M „aby znali tvé připomínky“.
V tomto 11. oddílu začíná každý v. jedenáctým písmenem heb. abecedy, kaf, jemuž odpovídá české „k“.
V tomto 12. oddílu začíná každý v. dvanáctým písmenem heb. abecedy, laʹmedh, jemuž odpovídá české „l“.
„Ty jsi na neurčitý čas, Jehovo; a tvé slovo je postaveno v nebesích“, Sy.
„Po generaci za generací.“ Nebo „pro všechny generace“. Heb. ledhorʹ wa·dhorʹ.
V tomto 13. oddílu začíná každý v. třináctým písmenem heb. abecedy, mem, jemuž odpovídá české „m“.
„Tvé přikázání [j. č.] mě činí“, podle LXXVg a jednoho heb. rkp.; podle M „tvá přikázání [mn. č.] mě činí“.
„Řeči“, TLXXSyVg a pět heb. rkp.; M „řeč“, ale sloveso je v mn. č.
V tomto 14. oddílu začíná každý v. čtrnáctým písmenem heb. abecedy, nun, jemuž odpovídá české „n“.
„Noze“, M; LXXSyVg a jeden heb. rkp. „nohám“.
V tomto 15. oddílu začíná každý v. patnáctým písmenem heb. abecedy, saʹmekh, jemuž odpovídá české „s“.
V tomto 16. oddíle začíná každý v. šestnáctým písmenem heb. abecedy, ʽaʹjin, což je zvláštní hrdelní hláska. Transliteruje se jako ( ʽ ).
Nebo „soudcovské rozhodnutí“.
V tomto 17. oddílu začíná každý v. sedmnáctým písmenem heb. abecedy, peʼ, jemuž odpovídá české „p“.
Nebo „[svého] zvyku“.
„Lidstvo.“ Heb. ʼa·dhamʹ.
V tomto 18. oddílu začíná každý v. osmnáctým písmenem heb. abecedy, ca·dhéʹ, jemuž odpovídá české „c“.
V tomto 19. oddílu začíná každý v. devatenáctým písmenem heb. abecedy, qóf, jež se do češtiny transliteruje jako „q“; tato hláska se podobá výraznému českému „k“, které se tvoří na zadním patře.
„Nevázané chování.“ Heb. zim·mahʹ; lat. in·i·qui·taʹte. Viz Ga 5:19, ppč. „chování“.
Podle MT; LXXSyVg na základě malé opravy v M „Ti, kdo mě pronásledují, se přiblížili k nevázanému chování“.
V tomto 20. oddílu začíná každý v. dvacátým písmenem heb. abecedy, réš, jemuž odpovídá české „r“.
Nebo „Souhrn“.
V tomto 21. oddílu začíná každý v. dvacátým prvním písmenem heb. abecedy, sin nebo šin, jimž odpovídají české hlásky s nebo š.
V tomto 22. oddílu začíná každý v. dvacátým druhým, tj. posledním písmenem heb. abecedy, taw, jemuž odpovídá české „t“.
Kromě veršů 90 a 122 obsahuje každý v. tohoto abecedního žalmu nejméně jeden z těchto deseti výrazů: CESTA (CESTY), 13krát (x); PŘIPOMÍNKA (PŘIPOMÍNKY), 23x; NAŘÍZENÍ, 21x; PŘIKÁZÁNÍ, 22x; ŘEČ (ŘEČI), 19x; ZÁKON, 25x; SOUDCOVSKÉ (SOUDCOVSKÁ) ROZHODNUTÍ nebo SOUD, 23x; SPRAVEDLIVÝ (SPRAVEDLNOST), 15x; PŘEDPISY nebo USTANOVENÍ, 22x, a SLOVO (SLOVA), 24x. Ve většině z těchto 22 oddílů se také vyskytuje osm hlavních právnických pojmů, které jsou obsaženy v Ža 19:7–14, a to ZÁKON, PŘIPOMÍNKA, NAŘÍZENÍ, PŘIKÁZÁNÍ, BÁZEŇ, SOUDCOVSKÁ ROZHODNUTÍ, SPRAVEDLIVÝ a ŘEČI.