Žalm 110:1–7

Od Davida. Melodie. 110  Jehovův výrok k mému Pánu* je:+„Posaď se po mé pravici,+dokud nepoložím tvé nepřátele jako podnož tvým nohám.“+   Hůl+ tvé síly vyšle Jehova ze Sionu+ [a řekne]:„Podmaňuj uprostřed svých nepřátel.“+   Tvůj lid+ se ochotně nabídne*+ v den tvé vojenské síly.+V nádherách svatosti,+ z lůna úsvitu,*máš svou společnost mladých mužů právě jako krůpěje rosy.*+   Jehova přísahal+ (a nepocítí lítost):+„Jsi knězem na neurčitý čas+podle způsobu Melchisedeka!“+   Jehova* sám po tvé pravici+jistě rozbije krále na kusy v den svého hněvu.+   Vykoná soud mezi národy;+způsobí plnost mrtvých těl.+Jistě rozbije na kusy představeného nad lidnatou zemí.+   Z říčního údolí v cestě bude pít,+proto vysoko pozdvihne [svou] hlavu.*+

Poznámky

„K mému Pánu.“ Heb. lAʼ·dho·n.
„Se ochotně (dobrovolně) nabídne.“ Dosl. „[budou] dobrovolné obětní dary“, tj. pohotoví dobrovolníci. Srovnej 2Mo 35:29; 2Mo 36:3; 4Mo 15:3 ppč.
„Úsvitu.“ Heb. miš·charʹ; řec. he·o·sfoʹrou; lat. lu·ciʹfe·rum. Srovnej Iz 14:12.
Dosl. „máš rosu svého mládí“; nebo „máš své mládí jako samotnou rosu“.
Jedna ze 134 písařských změn z JHWH na ʼAdho·naiʹ. Viz dodatek 1B.
„Svou hlavu“, Sy a dva heb. rkp.; MLXXVg „hlavu“.