Žalm 109:1–31

Vedoucímu. Od Davida. Melodie. 109  Bože mé chvály,+ nemlč.+  Vždyť ústa ničemného a ústa podvodu se otevřela proti mně.+ Mluvili o mně jazykem falše;+   a obklopili mě slovy nenávisti+a stále proti mně bojují bez příčiny.+   Pro mou lásku mi stále odporují;+z mé strany však je modlitba.+   A prokazují mi špatné za dobré+a nenávist za mou lásku.+   Ustanov nad ním někoho ničemnéhoa kéž mu po pravici zůstává stát nějaký odpůrce.*+   Až bude souzen, ať vyjde jako někdo ničemný;a jeho modlitba, ta ať se stane hříchem.+   Jeho dnů ať se prokáže být málo;+jeho dozorčí úřad* ať převezme někdo jiný.+   Ať se z jeho synů stanou chlapci bez otce+a jeho manželka ať je vdovou.+ 10  A zcela jistě nech jeho syny bloudit;+a budou žebrata ze svých opuštěných míst budou hledat [potravu].+ 11  Ať lichvář klade pasti na všechno, co má,+a cizí+ lidé ať vydrancují výtěžek jeho lopoty.+ 12  Kéž nemá nakonec nikoho, kdo by poskytoval milující laskavost,+a kéž se neprokáže být nikdo, kdo by projevil přízeň jeho chlapcům bez otce. 13  Jeho další pokolení ať jsou k odříznutí.+V následující generaci ať je jejich jméno vymazáno.+ 14  Ať je připomenuto Jehovovi provinění jeho praotců,+a hřích jeho matky+ — kéž není vymazán.+ 15  Ať se prokážou být neustále před Jehovou;+a kéž odřízne vzpomínku* na ně ze samotné země,+ 16  protože nepamatoval na to, aby projevoval milující laskavost,+ale stále pronásledoval ztrápeného a chudého muže*+a toho, [jenž je] skleslý v srdci, aby [ho] usmrtil.+ 17  A stále miloval zlořečení,+ takže na něho přišlo;+a neměl potěšení v požehnání,+takže se od něho velmi vzdálilo;+ 18  a stal se oblečeným do zlořečení jako do oděvu.+Vniklo tedy jako vody do jeho nitra+a jako olej do jeho kostí. 19  Kéž se to pro něho prokáže být jako oděv, kterým se zahaluje,+a jako pás, kterým je neustále opásán.+ 20  To je mzda od Jehovy tomu, kdo mi odporuje,+a těm, kdo mluví zle proti mé duši.+ 21  Ty jsi však Jehova, Svrchovaný Pán.+Jednej se mnou kvůli svému jménu.+Osvoboď+ mě, protože tvá milující laskavost je dobrá. 22  Jsem totiž ztrápený a chudý+a mé srdce ve mně bylo probodeno.*+ 23  Jako stín, když se krátí, musím odejít;+byl jsem setřesen jako kobylka. 24  Kolena se mi rozkolísala postem,+a maso, to mi vyhublo, úplně bez oleje.+ 25  A jim jsem se stal něčím k pohanění.+Vidí mě — začínají potřásat hlavou.+ 26  Pomoz mi, Jehovo, můj Bože;+zachraň mě podle své milující laskavosti.+ 27  A kéž poznají, že je to tvá ruka;+že jsi to, Jehovo, sám udělal.+ 28  Oni, oni ať vyslovují zlořečení,+ale ty, ty kéž vyslovíš požehnání.+Povstali, ale ať jsou zahanbeni+a tvůj vlastní sluha ať se raduje.+ 29  Ti, kdo mi odporují, ať jsou oblečeni pokořením+a ať se zahalí svou hanbou právě jako pláštěm bez rukávů.+ 30  Budu velice chvalořečit Jehovovi svými ústy+a mezi mnoha lidmi jej budu chválit.+ 31  Vždyť bude stát po pravici chudého,+aby [ho] zachránil před těmi, kdo soudí jeho duši.

Poznámky

„A ... odpůrce.“ Heb. wesa·tanʹ; LXXVg „Ďábel“.
„Jeho dozorčí úřad.“ Heb. pequd·da·thóʹ; řec. e·pi·sko·penʹ au·touʹ; lat. e·pi·sco·paʹtum eʹius. Viz 2Kr 11:18; Sk 1:20.
Nebo „zmínku“.
„Muže.“ Heb. ʼiš.
Dosl. „[někdo] probodl mé srdce“.