Žalm 107:1–43

(Žalmy 107–150) 107  Vzdávejte díky Jehovovi, neboť je dobrý;+vždyť jeho milující laskavost* je na neurčitý čas.+   Ať to říkají Jehovovi vyžádaní,+jež si vyžádal z ruky protivníka+   a jež sesbíral dokonce ze zemí,+od východu slunce a od západu slunce,+od severu a od jihu.*+   Bloudili v pustině,+ v poušti;+nenalézali žádnou cestu k městu obývání.+   Byli hladoví, také žízniví;+i ta duše v nich začala umdlévat.+   A stále volali k Jehovovi ve své tísni;+přistoupil k tomu, aby je osvobodil+ z tlaků na ně   a aby jim dal kráčet pravou cestou,+aby došli do města obývání.+   Ať lidé vzdávají díky Jehovovi za jeho milující laskavost+a za jeho podivuhodná díla vůči lidským synům.*+   Nasytil totiž vyprahlou duši;+a hladovou duši naplnil dobrými věcmi.+ 10  Byli tu ti, kdo bydleli ve tmě a hlubokém stínu,+vězňové v trápení a železech.+ 11  Chovali se totiž [předtím] vzpurně+ vůči Božím řečem;*+a znevážili radu Nejvyššího.+ 12  Přistoupil tedy k tomu, aby těžkostmi podmaňoval jejich srdce;+klopýtali a nikdo nepomáhal.+ 13  A začali volat k Jehovovi o pomoc ve své tísni;+z tlaků na ně je zachránil jako obvykle.+ 14  Vyvedl je ze tmy a hlubokého stínu+a roztrhl i jejich pouta.+ 15  Ať lidé vzdávají díky Jehovovi za jeho milující laskavost+a za jeho podivuhodná díla vůči lidským synům.+ 16  Rozbil totiž měděné dveře+a přesekl i železné závory.+ 17  Ti, kdo byli pošetilí kvůli cestě svého přestupku+a kvůli svým proviněním, si nakonec způsobili trápení.+ 18  Jejich duše získala odpor i ke každému druhu jídla+a dospívali k branám smrti.+ 19  A začali volat k Jehovovi o pomoc ve své tísni;+z tlaků na ně je zachránil jako obvykle.+ 20  Přistoupil k tomu, aby poslal své slovo a uzdravoval je+a aby [jim] opatřoval únik z jejich jam.*+ 21  Ať lidé vzdávají díky Jehovovi za jeho milující laskavost+a za jeho podivuhodná díla vůči lidským synům.*+ 22  A ať obětují oběti díkůvzdání+a oznamují jeho díla s radostným voláním.+ 23  Ti, kdo se vydávají na moře na lodích,+obchodují na ohromných* vodách,+ 24  to oni viděli Jehovova díla+a jeho podivuhodná díla v hlubinách;+ 25  jak řekne [slovo] a působí, aby povstal bouřlivý vítr,*+takže zvedá vlny.+ 26  Stoupají k nebesům,klesají k základům.*Kvůli tomu neštěstí právě jejich duše taje.+ 27  Motají se a pohybují se nejistě jako opilec,+a dokonce i všechna jejich moudrost se prokazuje [jako] zmatená.+ 28  A začínají volat k Jehovovi ve své tísni,+a vyvádí je z tlaků na ně.+ 29  Působí, aby se větrná bouře uklidnila,+takže mořské vlny* tichnou.+ 30  A oni se radují, protože ty se tiší,a on je vede k přístavu jejich potěšení.+ 31  Ať lidé vzdávají díky Jehovovi za jeho milující laskavost+a za jeho podivuhodná díla vůči lidským synům.*+ 32  A ať ho vychvalují ve sboru* lidu;+a na sedadle starších mužů ať ho chválí.+ 33  Proměňuje řeky v pustinu+a prameniště vody v žíznivou zemskou půdu,+ 34  úrodnou zemi v solnou krajinu+pro špatnost těch, kdo v ní bydlí. 35  Proměňuje pustinu v rákosnatou tůň+a zemi bezvodého kraje v prameniště vody.+ 36  A působí, že tam bydlí hladoví,+takže pevně zakládají město obývání.+ 37  A osévají pole a sázejí vinice,+aby vydaly plodnou úrodu.+ 38  A žehná jim, takže jich velmi přibývá;+a nenechává, aby jim ubývalo skotu.+ 39  Zase jich ubývá a krčí se+kvůli omezování, neštěstí a zármutku.+ 40  Vylévá opovržení na urozené,+takže je nechává bloudit místem bez výrazných bodů, kde není cesta.+ 41  Ochraňuje* však chudého před trápením+a přeměňuje ho v rodiny právě jako stádo bravu.+ 42  Přímí vidí a radují se;+ale pokud jde o veškerou nespravedlnost, ta musí zavřít ústa.+ 43  Kdo je moudrý? Bude zachovávat tyto věci,+a také projeví pozornost vůči Jehovovým skutkům milující laskavosti.+

Poznámky

Nebo „věrně oddaná láska“.
Dosl. „k moři“, tj. k Rudému moři na jihu.
Nebo „pozemskému člověku“. Heb. ʼa·dhamʹ.
Božím řečem.“ Heb. ʼim·ré-ʼElʹ.
Možná „aby jejich životům opatřoval únik z jámy“.
Viz v. 8 ppč.
Nebo „mnohých“.
„Vítr.“ Heb. ruʹach. Srovnej 1Mo 1:2, ppč. „síla“.
„Základům.“ Heb. thehó·móthʹ; LXXVg „propastem“.
„Mořské vlny“, Sy; MT „jejich vlny“; LXXVg „jeho vlny“.
Viz v. 8 ppč.
„Ve sboru.“ Heb. biq·halʹ; řec. ek·kle·siʹai; lat. ec·cleʹsi·a.
Nebo „Umísťuje vysoko“, tj. z dosahu.