Žalm 106:1–48

106  Chvalte Jah!*+Vzdávejte díky Jehovovi, neboť je dobrý;+vždyť jeho milující laskavost* je na neurčitý čas.+   Kdo může vyslovit Jehovovy mocné výkony,+[anebo] dokáže, aby bylo slyšet všechnu jeho chválu?+   Šťastní jsou ti, kdo zachovávají právo,+činí* spravedlnost po celý čas.+   Vzpomeň si na mne, Jehovo, s dobrou vůlí ke svému lidu.+Postarej se o mne svou záchranou,+   abych viděl dobrotu k tvým vyvoleným,+abych se radoval radováním tvého národa,+abych se chlubil tvým dědictvím.+   Hřešili jsme stejně jako naši praotcové;+jednali jsme nesprávně; jednali jsme ničemně.+   Pokud jde o naše praotce v Egyptě, tineprojevili žádné pochopení pro tvá podivuhodná díla.+Nevzpomínali na hojnost tvé velkolepé milující laskavosti,+ale chovali se vzpurně u moře, při Rudém moři.+   A přistoupil k tomu, aby je zachránil kvůli svému jménu,+aby dal na vědomí svou moc.+   Napomenul tudíž přísně Rudé moře, a to postupně vyschlo;+a převedl je pěšky vodní hlubinou* jako pustinou;+ 10  a tak je zachránil z ruky nenávistníka+a vyžádal je zpět z ruky nepřítele.+ 11  A vody potom přikryly jejich protivníky;+nezůstal ani jeden z nich.+ 12  Nato měli víru v jeho slovo;+začali zpívat jeho chválu.+ 13  Rychle zapomněli na jeho díla;+nečekali na jeho radu.+ 14  Projevili však v pustině svou sobeckou touhu+a podrobili Boha* zkoušce na poušti.+ 15  A přistoupil k tomu, aby jim dal, oč žádali,+a aby jim do duše poslal stravující chorobu.*+ 16  A začali v táboře závidět Mojžíšovi,+dokonce i Áronovi, Jehovovu svatému.+ 17  Tehdy se otevřela země a spolkla Datana+a přikryla Abiramovo shromáždění.+ 18  A v jejich shromáždění zahořel oheň;+plamen hltal ničemné.+ 19  Navíc si na Chorebu udělali tele+a klaněli se lité soše,+ 20  takže vyměnili mou slávu*za znázornění býka, který žere rostlinstvo.+ 21  Zapomněli na Boha, svého Zachránce,*+Toho, jenž v Egyptě činil velké věci,+ 22  podivuhodná díla v Chamově zemi,+bázeň vzbuzující věci u Rudého moře.+ 23  A chystal se říci, ať jsou vyhlazeni,+kdyby nebylo Mojžíše, jeho vyvoleného,který stanul v průrvě před ním,+aby obrátil zpět jeho vztek, aby [je] nezničil.+ 24  A pohrdli žádoucí zemí;+neměli víru v jeho slovo.+ 25  A stále reptali ve svých stanech;+nenaslouchali Jehovovu hlasu.+ 26  Přistoupil tedy k tomu, aby pozvedl ruku [v přísaze] o nich,+že je nechá padnout v pustině+ 27  a že nechá jejich potomstvo padnout mezi národy+a že je rozptýlí po zemích.+ 28  A začali se držet Baala z Peoru+a jíst oběti mrtvých.+ 29  Když působili pohoršení svým jednáním,+tu mezi nimi propukla metla.+ 30  Když Pinechas vstal a zakročil,+tehdy se metla zastavila. 31  A bylo mu to počítáno za spravedlnostpo generaci za generací na neurčitý čas.+ 32  Dále způsobili provokaci u vod Meriba,+takže se kvůli nim Mojžíšovi špatně vedlo.+ 33  Rozhořčili totiž jeho ducha*a začal mluvit zbrkle svými rty.+ 34  Nevyhladili národy,+jak jim Jehova řekl.+ 35  A mísili se s těmi národy+a začali se učit jejich dílům.+ 36  A stále sloužili* jejich modlám,+a ty se jim staly léčkou.+ 37  A obětovali své synya své dcery démonům.*+ 38  Stále tedy prolévali nevinnou krev,+krev svých synů a dcer,které obětovali kananejským modlám;+a země se znečistila krveprolitím.*+ 39  A pošpinili se svými díly+a svým jednáním stále měli nemravný styk.+ 40  A hněv Jehovy začal plát proti jeho lidu+a on získal odpor ke svému dědictví.+ 41  A opakovaně je dával do ruky národů,+aby nad nimi panovali ti, kdo je nenávidí,+ 42  a aby je utlačovali jejich nepřáteléa aby byli podmaněni pod jejich ruku.+ 43  Mnohokrát je osvobozoval,+ale oni se chovali vzpurně na své dráze neposlušnosti+a byli snižováni pro své provinění.+ 44  A vídal* jejich tíseň,+když slyšel jejich snažně prosebné volání.+ 45  A vzpomínal vzhledem k nim na svou smlouvu+a pociťoval lítost podle hojnosti své velkolepé milující laskavosti.+ 46  A umožňoval, aby byli předmětem slitovánípřede všemi, kdo je drželi v zajetí.+ 47  Zachraň nás, Jehovo, náš Bože,+a seber nás z národů,+abychom vzdávali díky tvému svatému jménu,+abychom jásavě mluvili k tvé chvále.+ 48  Požehnaný buď Jehova, BŮH Izraele,+od neurčitého času až na neurčitý čas;a všechen lid ať řekne* amen.+Chvalte Jah!*+

Poznámky

Nebo „věrně oddaná láska“.
„Činí“, mn. č., TLXXSyVg; M „každý, kdo činí“.
Nebo „vzdouvajícími se vodami“. Heb. bat·teho·móthʹ, mn. č. od tehómʹ; LXXVg „propastí (propastmi)“. Viz 1Mo 1:2, ppč. „hlubiny“.
„Boha.“ Heb. ʼEl.
Nebo „vychrtlost“. Heb. ra·zónʹ; T „hubenost“; LXXVg „přesycení; přejedení“.
„Mou slávu.“ M „svou slávu“. Jedna z osmnácti oprav od soferim, kteří změnili znění, protože výraz „mou slávu“ byl považován ve spojitosti s Bohem za hanlivý. LXXrkp.Vg „jeho slávu“. Viz dodatek 2B.
Boha, svého Zachránce.“ Heb. ʼEl Mó·ši·ʽamʹ.
„Jeho ducha.“ Heb. ru·chóʹ; řec. pneuʹma; lat. spiʹri·tum.
Nebo „A stále uctívali (prokazovali posvátnou službu)“. Heb. wai·ja·ʽav·dh.
Démonům (zlým duchům)“, M(heb. laš·šeʹdhim)LXXVg.
Dosl. „krvemi“, v heb. mn. č.
„Vídal“, MTSyVg; LXXA a jeden heb. rkp. „Jehova vídal“.
Dosl. „řekl“.