Žalm 102:1–28

Modlitba ztrápeného, když umdlévá a vylévá svou starost před Jehovou.+ 102  Jehovo, slyš přece mou modlitbu;+a kéž k tobě dojde mé vlastní volání o pomoc.+   Neskrývej přede mnou obličej v den, kdy jsem v úzkých.+Nakloň ke mně své ucho;+v den, kdy volám, pospěš, odpověz mi.+   Mé dny totiž dospěly ke konci právě jako dým+a samotné kosti se mi rozžhavily do ruda jako ohniště.+   Mé srdce bylo postiženo právě jako rostlinstvo a je vysušené,+neboť jsem zapomněl jíst svou potravu.*+   Kvůli zvuku mého vzdychání+mi kosti přilnuly k masu.+   Skutečně se podobám pelikánovi z pustiny.+Stal jsem se podobným sýčkovi ze zpustošených míst.   Vychrtl jsem*a jsem podobný ptáku odloučenému na střeše.+   Po celý den mě moji nepřátelé haněli.+Ti, kdo ze mne dělají blázna, dokonce při mně přísahali.+   Vždyť jsem jedl popel právě jako chléb;+a to, co piji, jsem dokonce smísil s pláčem+ 10  kvůli tvému otevřenému odsouzení a tvému rozhořčení;+vždyť jsi mě pozvedl, abys mě odhodil.+ 11  Mé dny jsou jako stín, který se krátí,*+a sám jsem vysušený jako pouhé rostlinstvo.+ 12  Pokud jde o tebe, Jehovo, ty budeš bydlet na neurčitý čas+a tvá památka bude po generaci za generací.+ 13  Sám povstaneš, smiluješ se nad Sionem,+neboť je období, abys mu byl příznivě [nakloněn],neboť ustanovený čas přišel.+ 14  Tvoji sluhové totiž našli zalíbení v jeho kamenech+a na jeho prach zaměřují svou přízeň.+ 15  A národy se budou bát Jehovova* jména,+a všichni králové země tvé slávy.+ 16  Vždyť Jehova* jistě vystaví Sion;+musí se objevit ve své slávě.+ 17  Jistě se obrátí k modlitbě těch [úplně] obnažených+a neopovrhne jejich modlitbou.+ 18  To je zapsáno pro budoucí generaci;+a lid, který má být stvořen, bude chválit Jah.*+ 19  Vždyť shlédl ze své svaté výše,+až z nebes shlédl Jehova* dokonce na zemi,+ 20  aby slyšel vzdychání vězně,+aby uvolnil ty, kdo jsou ustanoveni k smrti;*+ 21  aby bylo Jehovovo* jméno oznamováno* na Sionu+a jeho chvála v Jeruzalémě,+ 22  až budou sebrány všechny národy+a království, aby sloužily* Jehovovi.+ 23  Cestou ztrápil mou sílu,+ukrátil mé dny.+ 24  Přistoupil jsem k tomu, abych řekl: „Můj Bože,*neodnímej mě v polovici mých dnů;+tvé roky jsou po všechny generace.*+ 25  Dávno jsi položil základy země+a nebesa jsou dílem tvých rukou.+ 26  Ony zaniknou, ale ty budeš dále stát;*+a právě jako oděv se všechny obnosí.+Právě jako oblečení je vyměníš, a ukončí svůj běh.+ 27  Ty jsi však týž,* a tvé vlastní roky se nenaplní.+ 28  Synové tvých sluhů budou dál přebývat;+a jejich vlastní potomstvo před tebou bude pevně založeno.“+

Poznámky

Dosl. „svůj chléb“.
Možná „Bděl jsem“ na základě jiného odvození heb. slovesa.
„Mé dny se zkrátily jako stín“, LXXSyVg a na základě malé opravy v M.
Viz dodatek 1C §8.
Viz dodatek 1C §8.
Viz dodatek 1C §8.
Dosl. „syny smrti“.
Viz dodatek 1C §8.
Dosl. „aby oznamoval Jehovovo jméno“.
Nebo „aby uctívaly (prokazovaly posvátnou službu)“. Heb. la·ʽavodhʹ.
„Můj Bože.“ Heb. ʼE·l.
Dosl. „za (během) generace generací“.
Nebo „existovat“. Srovnej 2Mo 9:16, ppč. „tě“.
Dosl. „ty jsi on“.