Římanům 5:1–21

5  Proto nyní, když jsme byli prohlášeni za spravedlivé kvůli víře,+ se těšme z pokoje+ s Bohem prostřednictvím našeho Pána Ježíše Krista,  skrze něhož jsme také vírou* získali přístup+ do této nezasloužené laskavosti, v níž nyní stojíme; a jásejme na základě naděje+ na Boží slávu.  A nejen to, ale jásejme, i když [jsme] v souženích,+ protože víme, že soužení plodí vytrvalost,+  vytrvalost zase schválený stav,+ schválený stav zase naději+  a naděje nevede ke zklamání,*+ protože Boží láska+ byla vylita do našeho srdce prostřednictvím svatého ducha,+ který nám byl dán.+  Vždyť Kristus vskutku zemřel v ustanovený čas za bezbožné lidi,*+ zatímco jsme ještě byli slabí.+  Stěží někdo totiž zemře za spravedlivého [člověka];+ ano, za dobrého+ [člověka] se snad ještě někdo odváží zemřít.+  Ale Bůh nám doporučuje svou vlastní lásku+ tím, že Kristus za nás zemřel,+ zatímco jsme byli ještě hříšníky.  Tím spíše tedy, protože jsme byli nyní prohlášeni za spravedlivé+ jeho krví, budeme skrze něho zachráněni od zloby.+ 10  Jestliže jsme totiž byli smířeni s Bohem smrtí jeho Syna,+ když jsme byli nepřáteli,+ tím spíše budeme zachráněni jeho životem nyní, když jsme byli smířeni.+ 11  A nejen to, ale jásáme také v Bohu prostřednictvím našeho Pána Ježíše Krista,* skrze něhož jsme nyní obdrželi smíření.+ 12  Proto právě jako skrze jednoho člověka+ vstoupil do světa hřích a skrze hřích smrt,+ a tak se smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zhřešili+ —. 13  Až do Zákona byl totiž hřích na světě, ale z hříchu není nikdo obviňován, když není zákon.+ 14  Smrt přesto kralovala od Adama až do Mojžíše+ i nad těmi, kdo nehřešili podobným přestupkem jako Adam,+ jenž se podobá tomu,* kdo měl přijít.+ 15  Ale s darem to není, jako to bylo s přečinem. Jestliže totiž skrze přečin jednoho člověka mnozí zemřeli, Boží nezasloužená laskavost a jeho velkorysý dar s nezaslouženou laskavostí skrze jednoho člověka,+ Ježíše Krista, se mnohem více rozhojnila pro mnohé.+ 16  S velkorysým darem+ to také není, jako to bylo s věcmi, které působily skrze jednoho [člověka], který zhřešil.+ Po jednom přečinu totiž soud+ vedl k odsouzení,+ ale po mnoha přečinech vedl dar k prohlášení za spravedlivé.*+ 17  Jestliže totiž pro přečin toho jednoho [člověka]+ skrze něho kralovala+ smrt, tím spíše budou ti, kdo přijímají hojnost nezasloužené laskavosti+ a velkorysého daru*+ spravedlnosti, kralovat+ v životě prostřednictvím toho jednoho, [totiž] Ježíše Krista.+ 18  Jako tedy jeden přečin měl za následek odsouzení+ lidí všeho druhu, podobně také jeden skutek ospravedlnění*+ má za následek, že lidé všeho druhu+ jsou prohlašováni za spravedlivé k životu.+ 19  Vždyť právě jako prostřednictvím neposlušnosti jednoho člověka byli mnozí+ učiněni hříšníky, podobně také prostřednictvím poslušnosti+ jednoho budou mnozí+ učiněni spravedlivými.+ 20  A k tomu navíc přišel* Zákon,+ aby se přečiny rozhojnily.+ Kde se však rozhojnil hřích,+ [tam] se ještě víc rozhojnila nezasloužená laskavost.+ 21  Proč? Aby, právě jako kraloval hřích se smrtí,+ podobně i nezasloužená laskavost+ kralovala prostřednictvím spravedlnosti, s vyhlídkou na věčný život+ prostřednictvím Ježíše Krista, našeho Pána.

Poznámky

„Vírou.“ BD vynechávají.
Nebo „hanbě“.
Nebo „neuctivé“. Řec. a·se·bonʹ; lat. imʹpi·is, „hříšné“.
„Krista.“ B vynechává.
Nebo „jenž je obrazem toho“.
Nebo „k aktu ospravedlnění“. Srovnej v. 18.
„Velkorysého daru.“ B vynechává.
Nebo „jeden spravedlivý skutek“. Řec. he·nosʹ di·kai·oʹma·tos; lat. u·niʹus iu·stiʹti·am.
Nebo „vstoupil nepozorovaně“.