Římanům 11:1–36

11  Ptám se tudíž: Cožpak Bůh zavrhl svůj lid?+ Kéž se to nikdy nestane! Vždyť jsem také Izraelita,+ z Abrahamova semene, z kmene Benjamín.+  Bůh nezavrhl svůj lid, který nejdříve uznal.*+ Cožpak nevíte, co říká Písmo ve spojitosti s Elijášem, když naléhal na Boha proti Izraeli?+  „Jehovo,* zabili tvé proroky, vykopali tvé oltáře a zůstal jsem sám a hledají mou duši.“*+  Co mu však říká božské prohlášení?+ „Ponechal jsem si sedm tisíc mužů, kteří neklekali před Baalem.“+  Tak tedy v nynějším období se také vyskytl ostatek+ podle vyvolení+ díky nezasloužené laskavosti.  Jestliže je to z nezasloužené laskavosti,+ pak to již není díky skutkům;+ jinak se již nezasloužená laskavost neprokazuje být nezaslouženou laskavostí.+  Co tedy? Právě to, co Izrael s opravdovostí hledá, neobdržel,+ ale obdrželi to vyvolení.*+ Vnímavost ostatních otupěla;+  právě jak je napsáno: „Bůh* jim dal ducha hlubokého spánku,+ oči, aby neviděli, a uši, aby neslyšeli, až do tohoto dne.“+  Také David říká: „Ať se jim jejich stůl* stane léčkou a pastí a kamenem klopýtání a odplatou;+ 10  ať se jim zatmí oči, aby neviděli, a stále jim ohýbej hřbet.“+ 11  Proto se ptám: Klopýtli tak, že úplně padli?+ Kéž se to nikdy nestane! Ale jejich chybný krok+ je k záchraně lidem z národů,+ aby je [to] podnítilo k žárlivosti.+ 12  Jestliže pak jejich chybný krok znamená bohatství pro svět, a jejich úbytek znamená bohatství pro lidi z národů,+ oč více bude znamenat jejich plný počet!*+ 13  Nyní mluvím k vám, kteří jste lidé z národů. Jelikož jsem ve skutečnosti apoštolem+ pro národy,+ oslavuji+ svou službu,+ 14  zda bych mohl nějak podnítit k žárlivosti [ty, kdo jsou] mé vlastní tělo, a zachránit+ některé z nich.+ 15  Jestliže totiž jejich zavržení+ znamená smíření+ pro svět, co [jiného] bude znamenat jejich přijetí než život z mrtvých? 16  Je-li dále [část vzatá jako] první ovoce+ svatá, je i celek; a je-li kořen svatý,+ jsou i ratolesti. 17  Jestliže však některé z ratolestí byly vylomeny, ale ty, ačkoli jsi planou olivou, jsi byl mezi ně naroubován+ a stal ses podílníkem na tučném kořenu+ olivy,+ 18  nejásej nad ratolestmi. Jestliže však nad nimi jásáš,+ nejsi to ty, kdo nese kořen,+ ale kořen [nese] tebe.+ 19  Řekneš tedy: „Ratolesti byly vylomeny,+ abych já byl naroubován.“+ 20  Správně! Byly vylomeny pro [svůj] nedostatek víry,+ ale ty stojíš vírou.+ Přestaň s povýšenými myšlenkami,+ ale měj bázeň.+ 21  Jestliže totiž Bůh neušetřil přirozené ratolesti, neušetří ani tebe.+ 22  Viz proto Boží laskavost+ a přísnost.+ Vůči těm, kdo padli, je přísnost,+ ale vůči tobě je Boží laskavost, za předpokladu, že zůstaneš v jeho laskavosti;+ jinak budeš odťat i ty.+ 23  Také oni, jestliže nezůstanou ve svém nedostatku víry, budou naroubováni;+ Bůh je totiž schopen opět je naroubovat. 24  Jestliže jsi totiž ty byl vyťat z olivovníku, který je od přirozenosti planý, a byl jsi proti přirozenosti naroubován+ na zahradní olivovník, oč spíše budou ti, kdo jsou přirození, naroubováni na svůj vlastní olivovník!+ 25  Nechci totiž, abyste vy, bratři, byli v nevědomosti o tomto posvátném tajemství,+ a tak nebyli rozvážní ve svých vlastních očích: že u Izraele částečně nastalo otupení vnímavosti,+ dokud nevejde plný počet*+ lidí z národů,+ 26  a tímto způsobem bude celý Izrael+ zachráněn. Právě jak je napsáno: „Osvoboditel vyjde ze Sionu+ a odvrátí bezbožné zvyklosti od Jákoba.+ 27  A to je z mé strany ta smlouva s nimi,+ když odejmu jejich hříchy.“+ 28  Pravda, vzhledem k dobré zprávě jsou kvůli vám nepřáteli,+ ale vzhledem k [Božímu] vyvolení* jsou milovaní kvůli svým praotcům.+ 29  Vždyť dary a povolání od Boha nejsou věci, jichž bude litovat.+ 30  Právě jako jste totiž vy kdysi byli neposlušní+ Boha, ale nyní vám bylo projeveno milosrdenství+ kvůli jejich neposlušnosti,+ 31  tak také oni jsou nyní neposlušní, což vede k milosrdenství vůči vám,+ aby i jim nyní mohlo být také projeveno milosrdenství. 32  Bůh je totiž všechny spolu uzavřel do neposlušnosti,+ aby jim všem projevil milosrdenství.+ 33  Ó hloubko Božího bohatství+ a moudrosti+ a poznání!+ Jak nevyzkoumatelné [jsou] jeho soudy+ a [jak] nevysledovatelné [jsou] jeho cesty! 34  Vždyť „kdo poznal Jehovovu* mysl+ nebo kdo se stal jeho rádcem“?+ 35  Nebo: „Kdo mu nejdříve dal, aby mu to muselo být oplaceno?“+ 36  Protože od něho a skrze něho a pro něho je všechno.+ Jemu buď sláva navždy.+ Amen.

Poznámky

Nebo „znal předem“.
Viz dodatek 1D.
Nebo „život“. Viz dodatek 4A.
„Vyvolení.“ Dosl. „výběr; volba“.
„Bůh“, אABVgSyp; J7,8,10,13–15,20 „Jehova“.
Tedy stůl pro oběti. Nebo „hostina“.
Nebo „plnost“.
Nebo „plnost“.
„[Božímu] vyvolení.“ Nebo „tomu vyvolení; těm vyvoleným“.
Viz dodatek 1D.