Přejít k článku

Proč Ježíš zemřel?

Proč Ježíš zemřel?

Co říká Bible

 Ježíš zemřel proto, aby lidem mohly být odpuštěny hříchy a mohli získat nekonečný život. (Římanům 6:23; Efezanům 1:7) Ježíš svojí smrtí také dokázal, že člověk může i v těch nejtěžších situacích zůstat věrný Bohu. (Hebrejcům 4:15)

 Podívejte se, jak je možné, že smrt jednoho člověka má tak velký dopad.

 1.   Ježíš svojí smrtí zajistil „odpuštění [našich] hříchů“. (Kolosanům 1:14)

   Prvního člověka Adama Bůh vytvořil dokonalého, to znamená, že nebyl hříšný. On se ale rozhodl, že Boha nebude poslouchat. Tím, že porušil Boží příkaz, zhřešil a zásadně ovlivnil všechny své potomky. Bible vysvětluje, že „prostřednictvím neposlušnosti jednoho člověka byli mnozí učiněni hříšníky“. (Římanům 5:19)

   Také Ježíš byl dokonalý, ale nikdy nezhřešil. Proto se mohl stát „usmiřující obětí za naše hříchy“. (1. Jana 2:2) Podobně jako Adam svojí neposlušností znečistil lidskou rodinu hříchem, Ježíš svojí smrtí toto znečištění odstranil ze všech, kdo v něho projevují víru.

   Dalo by se říct, že Adam zaprodal lidstvo hříchu. Ježíš byl ochotný za lidi zemřít a tím je z hříšného stavu vykoupil. Jaký z toho máme užitek? „Jestliže někdo ... zhřeší, máme u Otce pomocníka, Ježíše Krista, spravedlivého.“ (1. Jana 2:1)

 2.   Ježíš zemřel, „aby žádný, kdo v něj projevuje víru, nebyl zahuben, ale měl věčný život“. (Jan 3:16)

   Adam byl sice stvořený tak, aby žil věčně, ale svým hříchem si vysloužil trest smrti. Kvůli Adamovi „vstoupil do světa hřích a skrze hřích smrt, a tak se smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zhřešili“. (Římanům 5:12)

   Naproti tomu Ježíšova smrt umožňuje všem, kdo v něho věří, nejenom dostat se z hříšného stavu, ale také uniknout rozsudku smrti. Bible to shrnuje takto: „Aby, právě jako kraloval hřích se smrtí, podobně i nezasloužená laskavost kralovala prostřednictvím spravedlnosti, s vyhlídkou na věčný život prostřednictvím Ježíše Krista, našeho Pána.“ (Římanům 5:21)

   Je sice pravda, že lidský život má zatím omezenou délku, ale Bůh slibuje, že dobrým lidem dá věčný život. Navíc vzkřísí ty, kdo zemřeli, aby i oni mohli mít z Ježíšovy smrti prospěch. (Žalm 37:29; 1. Korinťanům 15:22)

 3.   Ježíš byl „poslušným až do smrti“ a tak dokázal, že člověk může zůstat Bohu věrný v jakékoli náročné situaci. (Filipanům 2:8)

   I když měl Adam dokonalou mysl a tělo, neposlechl Boha, protože sobecky toužil po něčem, co mu nepatřilo. (1. Mojžíšova 2:16, 17; 3:6) O nějakou dobu později Boží úhlavní nepřítel Satan prohlásil, že žádný člověk nebude Boha poslouchat z nesobecké lásky, a už vůbec ne, když mu půjde o život. (Job 2:4) Dokonalý člověk Ježíš ale Boha poslouchal a zůstal mu věrný. Dokonce byl ochotný podstoupit potupnou a bolestivou smrt. (Hebrejcům 7:26) Tím nade vši pochybnost potvrdil, že člověk může zůstat Bohu věrný, ať už se dostane do jakkoli těžké situace.

Otázky související s Ježíšovou smrtí

 •   Proč musel Ježíš za lidi trpět a zemřít? Nemohl Bůh rozsudek smrti prostě zrušit?

   Boží zákon zní, že „mzda, kterou platí hřích, je ... smrt“. (Římanům 6:23) Bůh tento zákon před Adamem netajil. Naopak mu jasně řekl, že trestem za neposlušnost bude smrt. (1. Mojžíšova 3:3) Když Adam zhřešil, „Bůh, který nemůže lhát“ svoje slovo dodržel. (Titovi 1:2) Adam na svoje potomky přenesl nejenom hřích, ale i jeho „mzdu“ – smrt.

   Kvůli svojí hříšnosti si smrt zaslouží všichni lidé, ale Bůh jim projevil „bohatství [své] nezasloužené laskavosti“. (Efezanům 1:7) To, jakým způsobem lidi vykoupil z hříchu – tedy že poslal dokonalého Ježíše, aby za nás zemřel – bylo naprosto spravedlivé a zároveň nesmírně milosrdné.

 •   Kdy Ježíš zemřel?

   Ježíš zemřel v „deváté hodině“ od východu slunce, to znamená zhruba ve tři hodiny odpoledne v den židovského svátku Pasach. (Marek 15:33–37; poznámka pod čarou) Toto datum odpovídá v moderních kalendářích pátku 1. dubna roku 33 n. l.

 •   Kde Ježíš zemřel?

   Ježíš byl popraven na takzvaném „Místu lebky, které se hebrejsky nazývá Golʹgo·tha“. (Jan 19:17, 18) Toto místo se v Ježíšově době nacházelo za Jeruzalémem. (Hebrejcům 13:12) Možná to bylo na kopci, protože Bible říká, že někteří Ježíšovu popravu sledovali „z dálky“. (Marek 15:40) Přesnou polohu Golgoty dnes ale neznáme.

 •   Jak Ježíš zemřel?

   Hodně lidí si myslí, že byl ukřižován. V Bibli se ale píše: „Hříchy naše na svém těle sám vnesl na dřevo.“ (1. Petra 2:24, Kralická bible) Pisatelé Bible použili pro Ježíšův popravčí nástroj dvě řecká slova – staurosxylon. Mnozí učenci došli k závěru, že tato slova označují trám nebo vztyčený kůl z jednoho kusu dřeva.

 •   Jak bychom si měli Ježíšovu smrt připomínat?

   Večer při židovském svátku Pasach Ježíš ukázal svým následovníkům jednoduchý způsob, jak si jeho smrt mají připomínat, a řekl jim: „Stále to čiňte na mou památku.“ (1. Korinťanům 11:24) O několik hodin později byl popraven.

   Pisatelé Bible přirovnali Ježíše k beránkovi, kterého Izraelité při Pasachu obětovali. (1. Korinťanům 5:7) Stejně jako svátek Pasach Izraelitům připomínal jejich vysvobození z otroctví, Slavnost na památku smrti Ježíše Krista křesťanům připomíná, že byli vysvobozeni z hříchu a smrti. Pasach, který se podle lunárního kalendáře slavil 14. nisanu, byl každoročním svátkem. Podobně první křesťané slavili Památnou slavnost jednou ročně.

   V den, který odpovídá 14. nisanu, se každý rok scházejí miliony lidí po celém světě a Ježíšovu smrt si připomínají.