Přejít k článku

Co znamená pravidlo „oko za oko“?

Co znamená pravidlo „oko za oko“?

Co říká Bible

 Pravidlo „oko za oko“ bylo součástí zákoníku, který Bůh přes Mojžíše předal starověkému izraelskému národu. Ježíš toto pravidlo citoval ve svém Kázání na hoře. (Matouš 5:38; 2. Mojžíšova 21:24, 25; 5. Mojžíšova 19:21) Znamenalo, že když někdo udělal něco špatného, stanovený trest měl být úměrný spáchanému činu. a

 Pravidlo se vztahovalo na úmyslné ublížení jinému člověku. Pokud někdo něco takového udělal, Mojžíšův zákon uváděl: „Zlomenina za zlomeninu, oko za oko, zub za zub; jakou újmu způsobil člověku, taková bude způsobena jemu.“ (3. Mojžíšova 24:20, Český studijní překlad)

 Co bylo účelem pravidla „oko za oko“?

 Pravidlo „oko za oko“ lidi neopravňovalo, aby vzali spravedlnost do vlastních rukou. Pomáhalo stanoveným soudcům, aby dávali přiměřené tresty – ani příliš tvrdé, ani příliš mírné.

 Dalším účelem pravidla bylo, že mělo odradit od špatného jednání kohokoli, kdo měl ve zvyku záměrně druhým ubližovat nebo by něco takového plánoval. Zákon vysvětloval: „Ostatní lidé se o tom [potrestání viníka] dozvědí, zaleknou se a nic podobného si již nedovolí.“ (5. Mojžíšova 19:20, Slovo na cestu)

 Mají se pravidlem „oko za oko“ řídit křesťané?

 Ne, křesťané nemají povinnost se jím řídit. Bylo totiž součástí Mojžíšova zákona, jehož platnost skončila, když za nás Ježíš položil svůj život. (Římanům 10:4)

 Přesto nám pravidlo „oko za oko“ prozrazuje něco o tom, jakým způsobem Bůh přemýšlí. Například je z něj vidět, že je pro něho důležitá spravedlnost. (Žalm 89:14) Pravidlo také ukazuje, jak má podle Boha spravedlnost vypadat – konkrétně že viník by měl být potrestán „ve vhodné míře“. (Jeremjáš 30:11)

 Mýty o pravidle „oko za oko“

 Mýtus: Pravidlo „oko za oko“ bylo až moc drsné.

 Fakt: Toto pravidlo nedávalo souhlas k přehnaně tvrdým a krutým trestům. Když se uplatňovalo správně, oprávnění soudci neudělili trest dřív, než zvážili okolnosti spáchaného činu a také do jaké míry byl úmyslný. (2. Mojžíšova 21:28–30; 4. Mojžíšova 35:22–25) Pravidlo „oko za oko“ tedy bránilo tomu, aby se při vynášení trestů zacházelo do extrémů.

 Mýtus: Pravidlo „oko za oko“ podporovalo nekonečný řetězec pomsty.

 Fakt: Samotný Mojžíšův zákon říkal: „Nebudeš se mstít a nebudeš mít proti synům svého lidu zášť.“ (3. Mojžíšova 19:18) Takže Zákon nepodporoval pomstu, ale vedl lidi k tomu, aby důvěřovali Bohu a právnímu systému, který Bůh ustanovil k napravování křivd. (5. Mojžíšova 32:35)

a Tato právní zásada, která je někdy označovaná latinským výrazem lex talionis, byla součástí právního systému i některých jiných starověkých národů.