Přejít k článku

Co je Nový Jeruzalém?

Co říká Bible

 Výraz „Nový Jeruzalém“ se v Bibli objevuje dvakrát. (Zjevení 3:12; 21:2) Jde o symbolické město, které představuje skupinu Ježíšových následovníků, kteří jdou do nebe, aby s Ježíšem vládli v Božím království. V Bibli se o této skupině mluví také jako o Kristově nevěstě.

Podle čeho se dá poznat, co je Nový Jeruzalém?

  1.   Nový Jeruzalém je v nebi. Kdykoli se Bible zmiňuje o Novém Jeruzalému, říká, že sestupuje z nebe, kde jeho brány střeží andělé. (Zjevení 3:12; 21:2, 10, 12) To, že Nový Jeruzalém nemůže sídlit na zemi, dokazují i jeho velké rozměry. Je to krychle měřící kolem dokola „12 000 stadií“. * (Zjevení 21:16) Její stěny by tedy byly vysoké skoro 560 kilometrů a sahaly by až do vesmíru.

  2.   Nový Jeruzalém je tvořený skupinou Ježíšových následovníků, Kristovou nevěstou. Bible nazývá Nový Jeruzalém jako „nevěstu, Beránkovu manželku“. (Zjevení 21:9, 10) V tomto symbolickém popisu Beránek představuje Ježíše Krista. (Jan 1:29; Zjevení 5:12) „Beránkova manželka“, tedy Kristova nevěsta, představuje křesťany, kteří budou společně s Ježíšem v nebi. Bible přirovnává vztah mezi Ježíšem a těmito křesťany ke vztahu manžela a manželky. (2. Korinťanům 11:2; Efezanům 5:23–25) Kromě toho je na základních kamenech Nového Jeruzaléma napsáno „dvanáct jmen dvanácti Beránkových apoštolů“. (Zjevení 21:14) Tento detail potvrzuje totožnost Nového Jeruzaléma, protože křesťané určení k životu v nebi jsou „vybudováni na základě apoštolů a proroků“. (Efezanům 2:20)

  3.   Nový Jeruzalém je část vlády. Starověký Jeruzalém byl hlavním městem Izraele a vládli v něm „na Jehovově trůnu“ král David, jeho syn Šalomoun a jejich potomci. (1. Paralipomenon 29:23) Jeruzalém, označovaný jako „svaté město“, proto představoval Boží vládnutí uskutečňované skrze Davidovu dynastii. (Nehemjáš 11:1) Nový Jeruzalém, který je také nazvaný jako „svaté město“, je tvořený těmi, kdo se v nebi připojují k Ježíšovi, aby s ním kralovali nad zemí. (Zjevení 5:9, 10; 21:2)

  4.   Nový Jeruzalém přináší dobré věci lidem na zemi. O Novém Jeruzalému je řečeno, že „sestupuje z nebe od Boha“. (Zjevení 21:2) Je z toho vidět, že ho Bůh používá, aby ovlivnil záležitosti mimo nebeskou sféru. Toto vyjádření spojuje Nový Jeruzalém s Božím královstvím, které Bůh používá, aby uskutečnil svoji vůli „jako v nebi, tak i na zemi“. (Matouš 6:10) Bůh si pro lidi na zemi přeje tyto úžasné věci:

    •   Odstranění hříšnosti. Z Nového Jeruzaléma teče „řeka vody života“ a zavlažuje „stromy života“, které slouží „k léčení národů“. (Zjevení 22:1, 2) Toto tělesné a duchovní uzdravování zbaví lidi hříšnosti a umožní jim získat dokonalý život, jak si to Bůh od počátku přál. (Římanům 8:21)

    •   Dobrý vztah mezi Bohem a lidmi. To, že jsou lidé hříšní, je odcizilo Bohu. (Izajáš 59:2) Až bude jejich hříšnost odstraněna, bude se moct úplně splnit toto proroctví: „Boží stan je s lidmi, a bude s nimi přebývat a oni budou jeho lidem. A sám Bůh bude s nimi.“ (Zjevení 21:3)

    •   Konec utrpení a smrti. Skrze své království Bůh „setře [lidem] každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest“. (Zjevení 21:4)

^ 2. odst. Stadion byla jednotka délky, kterou používali Římané, a rovnala se 185 metrům.