Přejít k článku

Co říká Bible o mluvení jazyky?

Co říká Bible o mluvení jazyky?

Co říká Bible

 „Mluvení jazyky“ označuje schopnost, kterou zázračně dostali někteří z křesťanů v prvním století a díky které mohli mluvit cizím jazykem, aniž by se ho předtím učili. (Skutky 10:46) Tomu, kdo tuto schopnost dostal, snadno rozuměli všichni, kdo daným jazykem mluvili. (Skutky 2:4–8) Dar jazyků patřil mezi dary svatého ducha, které Bůh dal některým z prvních křesťanů. (Hebrejcům 2:4; 1. Korinťanům 12:4, 30)

 Kde a kdy křesťané tento dar poprvé dostali?

 K tomuto zázraku poprvé došlo ráno při židovském svátku Letnic roku 33 n. l. v Jeruzalémě. Asi 120 Ježíšových učedníků bylo tehdy pohromadě a „všichni byli naplněni svatým duchem a začali mluvit různými jazyky“. (Skutky 1:15; 2:1–4) Sešel se velký dav, ve kterém byli lidé „z každého národa z těch pod nebem“, a „každý [učedníky] slyšel mluvit svým vlastním jazykem“. (Skutky 2:5, 6)

 K čemu mluvení jazyky sloužilo?

  1.   Ukazovalo, že Bůh podporuje křesťany. V minulosti Bůh dělal různé zázraky, které byly znamením, že podporuje svoje věrné služebníky, jako například Mojžíše. (2. Mojžíšova 4:1–9, 29–31; 4. Mojžíšova 17:10) Dar jazyků měl podobný účel – ukazoval, že Bůh podporuje nově vzniklý křesťanský sbor. Apoštol Pavel napsal: „Jazyky nejsou znamením pro věřící, ale pro nevěřící.“ (1. Korinťanům 14:22)

  2.   Umožnilo křesťanům vydat důkladné svědectví. Lidé, kteří při svátku Letnic slyšeli Ježíšovy učedníky, řekli: „Mluví našimi jazyky o velkolepých Božích věcech.“ (Skutky 2:11) Dalším účelem zázračného daru jazyků tedy bylo umožnit křesťanům vydat „důkladné svědectví“ a činit „učedníky z lidí všech národů“, tak jak to dostali od Ježíše za úkol. (Skutky 10:42; Matouš 28:19) Asi 3 000 lidí, kteří viděli tento zázrak a slyšeli svědectví od učedníků, se ještě ten den stalo Ježíšovými následovníky. (Skutky 2:41)

 Měl dar jazyků trvat napořád?

 Ne. Dary svatého ducha včetně mluvení jazyky měly posloužit svému účelu a pak skončit. V Bibli bylo předpovězeno: „Jsou-li dary prorokování, budou odstraněny; jsou-li jazyky, přestanou.“ (1. Korinťanům 13:8)

 Kdy mluvení jazyky skončilo?

 Další křesťané dostávali dary svatého ducha obvykle v přítomnosti apoštolů, a to většinou tak, že na ně apoštolové vložili ruce. (Skutky 8:18; 10:44–46) Zdá se, že ti, kdo dary ducha od apoštolů dostali, je už nepředávali dál. (Skutky 8:5–7, 14–17) Dalo by se to přirovnat k tomu, když někdo od úřadu získá řidičský průkaz. On sám ale nemá pravomoc vydat řidičské oprávnění někomu jinému. Mluvení jazyky podle všeho skončilo se smrtí apoštolů a těch, kteří od nich tento dar osobně dostali.

 Jak je to s darem jazyků dnes?

 Zázračný dar mluvení jazyky evidentně skončil někdy koncem prvního století n. l. Nikdo dnes nemůže oprávněně tvrdit, že mluví jazyky díky moci od Boha. a

 Jak je tedy možné poznat pravé křesťany?

 Ježíš řekl, že jeho následovníky bude možné poznat podle obětavé lásky, kterou mezi sebou budou mít. (Jan 13:34, 35) I apoštol Pavel napsal, že trvalým poznávacím znakem pravých křesťanů bude láska. (1. Korinťanům 13:1, 8) Ukázal, že křesťané budou mít díky svatému duchu krásné vlastnosti. Souhrnně je nazval „ovoce ducha“ a lásku uvedl hned na prvním místě. (Galaťanům 5:22, 23)