Přejít k článku

Mění Bůh svá rozhodnutí?

Mění Bůh svá rozhodnutí?

Co říká Bible

 Bůh může své rozhodnutí změnit ve chvíli, kdy lidé změní své jednání. Když například vynesl rozsudek nad starověkými Izraelity, řekl: „Možná, že budou naslouchat a vrátí se, každý ze své špatné cesty, a já budu muset pocítit lítost nad neštěstím, které na nich zamýšlím vykonat za špatnost jejich jednání.“ (Jeremjáš 26:3)

 Vyjádření „pocítit lítost“ by mohlo vyvolat dojem, že Bůh udělal nějakou chybu. Původní hebrejské slovo však může znamenat změnu smýšlení nebo úmyslu. Jeden učenec napsal: „Změna v chování člověka může vést k tomu, že Bůh změní svůj rozsudek.“

 To, že Bůh svá rozhodnutí změnit může, ještě neznamená, že je změnit musí. Uveďme si některé situace, v nichž Bůh svá rozhodnutí nezměnil a nezmění.

  •   Bůh se nenechal ovlivnit Balakem, který chtěl proklít izraelský národ. (4. Mojžíšova 23:18–20)

  •   Izraelský král Saul začal jednat špatně a odmítal se změnit. Bůh ho jako krále zavrhl a své rozhodnutí nezměnil. (1. Samuelova 15:28, 29)

  •   Bůh splní svůj slib, že jeho Syn bude navždy knězem. Ani toto rozhodnutí nezmění. (Žalm 110:4)

Proč se v Bibli píše, že se Bůh nikdy nemění?

 Bible obsahuje tento Boží výrok: „Já jsem Jehova, nezměnil jsem se.“ (Malachiáš 3:6) Také se v ní o Bohu píše, že „u něho není změna v otáčení stínu“. (Jakub 1:17) Jsou tyto výroky v rozporu s verši, kde je uvedeno, že Bůh změnil svá rozhodnutí? Ne. Boží osobnost se opravdu nemění – Bůh jedná vždy spravedlivě a s láskou. (5. Mojžíšova 32:4; 1. Jana 4:8) V různých obdobích však může lidem dát odlišné pokyny. Například král David musel dvakrát po sobě bojovat s nepřáteli. Pro každou bitvu dostal od Jehovy jiné pokyny – a v obou bitvách zvítězil. (2. Samuelova 5:18–25)

Lituje Bůh toho, že vytvořil lidi?

 Nelituje. Je mu ale líto, že ho většina lidí ignoruje nebo zavrhuje. Když Bible popisuje situaci před celosvětovou potopou v době Noema, uvádí: „Jehova pocítil lítost, že udělal na zemi lidi, a v srdci ho zabolelo.“ (1. Mojžíšova 6:6) Jak už jsme si řekli, slovní spojení „pocítit lítost“ může znamenat změnu smýšlení. Bůh změnil svůj postoj vůči většině lidí, kteří žili před potopou, protože začali jednat špatně. (1. Mojžíšova 6:5, 11) Ačkoli to Boha mrzelo, svůj záměr s lidstvem jako celkem nezměnil. Prostřednictvím Noema a jeho rodiny zajistil, aby lidský rod pokračoval. (1. Mojžíšova 8:21; 2. Petra 2:5, 9)