Přejít k článku

Je Marie matkou Boha?

Je Marie matkou Boha?

Co říká Bible

 Bible neučí, že by Marie byla matkou Boha, ani nijak nenaznačuje, že by křesťané měli Marii uctívat. a Podívejme se na některá fakta:

  •   Marie o sobě nikdy netvrdila, že je Boží matkou. Bible ukazuje, že porodila „Syna Nejvyššího“ neboli „Božího Syna“, ne samotného Boha. (Lukáš 1:32, 35)

  •   Ježíš Kristus nikdy neřekl, že Marie je Boží matka nebo že si zaslouží zvláštní úctu. Dokonce uvedl na pravou míru výrok ženy, která příliš vyzdvihovala Mariinu úlohu Ježíšovy matky a prohlásila ji za šťastnou. Řekl: „Ne, spíše: Šťastní jsou ti, kdo slyší Boží slovo a dodržují je!“ (Lukáš 11:27, 28)

  •   Tituly Matka Boží a Theotokos (Bohorodička) se v Bibli nevyskytují.

  •   Když se Bible zmiňuje o „královně nebes“, nemluví o Marii, ale o falešné bohyni, kterou uctívali odpadlí Izraelité. (Jeremjáš 44:15–19) Možná šlo o babylonskou bohyni Ištar (Astarté).

  •   První křesťané Marii neuctívali ani ji nijak zvlášť nevyvyšovali. Jeden historik uvádí, že „zavrhovali kulty bohů a pravděpodobně se báli, že by nepřiměřená pozornost věnovaná Marii mohla budit dojem uctívání bohyně“. (In Quest of the Jewish Mary)

  •   Bible říká, že Bůh existoval vždy. (Žalm 90:1, 2; Izajáš 40:28) A když neměl počátek, nemůže mít matku. Navíc Marie nemohla Boha nosit ve svém lůně. Bible jasně uvádí, že ani nebesa ho nemůžou obsáhnout. (1. Královská 8:27)

Matka Ježíše, ne Matka Boží

 Marie byla Židovka a přímý potomek krále Davida. (Lukáš 3:23–31) Bůh si jí velmi vážil za její víru a oddanost. (Lukáš 1:28) Vybral ji, aby se stala Ježíšovou matkou. (Lukáš 1:31, 35) Se svým manželem Josefem pak měla další děti. (Marek 6:3)

 I když z Bible vyplývá, že se stala Ježíšovým učedníkem, moc dalšího se toho o ní nedozvídáme. (Skutky 1:14)

a Některé křesťanské církve učí, že Marie je Boží matka. Označují ji za Královnu nebes nebo za Theotokos, což v řečtině znamená „Bohorodička“.