Přejít k článku

Mám se modlit ke svatým?

Mám se modlit ke svatým?

Co říká Bible

 Ne. Z Bible vyplývá, že bychom se měli modlit pouze k Bohu, a to v Ježíšově jménu. Ježíš svým učedníkům řekl: „Vy se tedy modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé.“ (Matouš 6:9, Jeruzalémská bible) Nikdy nedal pokyn, aby se jeho učedníci modlili ke svatým, k andělům nebo ke komukoli jinému kromě Boha.

 Ježíš svým následovníkům také řekl: „Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, leč skrze mne.“ (Jan 14:6, JB) Pouze Ježíš byl Bohem zmocněn k tomu, aby byl naším Přímluvcem. (Hebrejcům 7:25)

Co když se modlím jak k Bohu, tak ke svatým?

 Do Desatera Bůh zahrnul tato slova: „Já, Jahve, tvůj Bůh, jsem žárlivý Bůh.“ (Exodus 20:5, JB) V jakém smyslu je Bůh „žárlivý“? V Překladu nového světa je uvedený verš přeložen takto: „Já, Jehova, tvůj Bůh, jsem Bůh vyžadující výlučnou oddanost.“ Bůh vyžaduje, aby projevy výlučné oddanosti neboli uctívání — včetně modlitby — byly adresovány pouze jemu. (Izajáš 48:11)

 Kdybychom se modlili ke komukoli jinému, včetně svatých nebo andělů, Boha bychom tím uráželi. Když chtěl apoštol Jan uctívat jednoho z andělů, anděl ho zadržel slovy: „Pozor, to ne, já jsem služebník jako ty a jako tví bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klanět se musíš Bohu.“ (Zjevení 19:10, JB)