Přejít k článku

Jak bude vypadat Kristův příchod?

Jak bude vypadat Kristův příchod?

Co říká Bible

 Bible se častokrát zmiňuje o tom, že v budoucnu přijde Kristus, aby tady na zemi soudil lidi. a Například Matouš 25:31–33 říká:

 „Až přijde Syn člověka [Ježíš Kristus] ve své slávě a všichni andělé s ním, tehdy se posadí na svůj slavný trůn. A budou před něj shromážděny všechny národy a oddělí lidi jedny od druhých, právě jako pastýř odděluje ovce od kozlů. A postaví ovce po své pravici, ale kozly po své levici.“

 Tento soud bude součástí „velkého soužení“, které nebude mít v lidských dějinách obdoby. Soužení vyvrcholí armagedonskou válkou. (Matouš 24:21; Zjevení 16:16) Kristovi nepřátelé, kteří jsou přirovnaní ke kozlům, podstoupí „soudcovský trest věčného zničení“. (2. Tesaloničanům 1:9; Zjevení 19:11, 15) Na rozdíl od nich Kristovi věrní služebníci, přirovnaní k ovcím, dostanou jako odměnu „věčný život“. (Matouš 25:46)

Kdy Kristus přijde?

 Ježíš řekl: „O tom dni a hodině neví nikdo.“ (Matouš 24:36, 42; 25:13) Zároveň ale popsal viditelná znamení, podle kterých budeme moct poznat, že se jeho příchod blíží. (Matouš 24:3, 7–14; Lukáš 21:10, 11)

Přijde Kristus v duchovním, nebo fyzickém těle?

 Při svém vzkříšení Ježíš dostal duchovní tělo, takže přijde jako duchovní bytost, ne fyzická. (1. Korinťanům 15:45; 1. Petra 3:18) Proto mohl Ježíš den před svou smrtí apoštolům říct: „Ještě chvíli a svět mě již nespatří.“ (Jan 14:19)

Rozšířené mýty o Kristově příchodu

 Mýtus: Když se v Bibli píše, že lidé uvidí Ježíše, jak „přichází na nebeských oblacích“, znamená to, že bude při svém příchodu vidět. (Matouš 24:30)

 Fakt: Bible často spojuje oblaka s něčím, co je skryté lidskému zraku. (3. Mojžíšova 16:2; 4. Mojžíšova 11:25; 5. Mojžíšova 33:26) Bůh například řekl Mojžíšovi: „Přicházím k tobě v temném oblaku.“ (2. Mojžíšova 19:9) Mojžíš neviděl Boha doslova. To, že Kristus přijde na oblacích, tedy znamená, že lidé jeho příchod poznají, aniž by Krista přímo viděli.

 Mýtus: Výrok „uvidí ho každé oko“, který je ve Zjevení 1:7 použit k popisu Kristova příchodu, se má brát doslova.

 Fakt: Řecké slovo, které se v Bibli překládá jako „oko“ nebo „vidět“, se někdy používá ve smyslu něco vnímat nebo rozpoznat, a ne něco doslova vidět. b (Matouš 13:15; Lukáš 19:42; Římanům 15:21; Efezanům 1:18) Bible říká, že vzkříšený Ježíš je „jediný, ... který přebývá v nepřístupném světle, jehož žádný z lidí ... nemůže vidět“. (1. Timoteovi 6:16) Ježíše tedy „uvidí ... každé oko“ v tom smyslu, že všichni lidé rozpoznají, že Ježíš je ten, koho Bůh poslal soudit zemi. (Matouš 24:30)

 Mýtus: Slova ve 2. Jana 7 ukazují, že Ježíš bude mít při svém příchodu fyzické tělo.

 Fakt: V tom verši se píše: „Do světa totiž vyšlo mnoho těch, kdo klamou, kdo nevyznávají Ježíše Krista přicházejícího v těle.“

 V době, kdy žil apoštol Jan, někteří lidé tvrdili, že Ježíš nepřišel na zem jako člověk s fyzickým tělem. Těmto lidem se říkalo gnostikové. Slova ve 2. Jana 7 byla napsána proto, že měla ukázat nesprávnost jejich tvrzení.

a Hodně lidí používá slovní spojení „druhý příchod“, když mluví o Kristově příchodu. Tento pojem se ale v Bibli nevyskytuje.

b Viz dílo The New Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament (1981), strany 451 a 470.