Přejít k článku

Co jsou „klíče království“?

Co jsou „klíče království“?

Co říká Bible

 „Klíče království“, někdy také označované jako „klíče od království“, představují pravomoc otevřít lidem cestu, aby mohli „vejít do Božího království“. (Matouš 16:19, Český ekumenický překlad, Nový zákon, Col; Skutky 14:22, Český studijní překlad) a „Klíče nebeského království“ dal Ježíš Petrovi. Petr tak dostal pravomoc odemknout neboli objasnit informaci, jak můžou věrní lidé po přijetí Božího svatého ducha vstoupit do nebeského království.

Kdo měl z klíčů užitek?

 Petr využil pravomoc, kterou dostal od Boha, a otevřel cestu do Království třem skupinám lidí.

  1.   Židé a lidé obrácení na židovskou víru. Krátce po Ježíšově smrti Petr vybídl zástup židovských věřících, aby přijali Ježíše jako Bohem vyvoleného vládce Království. Petr jim řekl, co musí udělat, aby byli zachráněni. Tak jim otevřel cestu, aby vešli do Království, a tisíce lidí na jeho slova reagovaly. (Skutky 2:38–41)

  2.   Samaritáni. Petr byl později poslán k Samaritánům. b Znovu použil klíč Království, když se za ně společně s apoštolem Janem modlil, aby „dostali svatého ducha“. (Skutky 8:14–17) To Samaritánům otevřelo cestu, aby mohli vstoupit do Božího království.

  3.   Lidé z jiných národů. Tři a půl roku po Ježíšově smrti Bůh Petrovi objasnil, že možnost vejít do Království teď mají i lidé z jiných národů. Petr proto použil jeden z klíčů, když lidem, kteří nebyli Židé, oznamoval dobrou zprávu. Tak jim otevřel cestu, aby získali svatého ducha, stali se křesťany a v budoucnu členy Království. (Skutky 10:30–35, 44, 45)

Co znamená „vejít do Božího království“?

 Ti, kdo vejdou do Božího království, se v nebi stanou Ježíšovými spoluvládci. Bible předpověděla, že budou sedět na trůnech a „kralovat nad zemí“. (Lukáš 22:29, 30; Zjevení 5:9, 10)

Mýty o klíčích Království

 Mýtus: Petr rozhoduje o tom, kdo jde do nebe.

 Fakt: Bible říká, že ne Petr, ale Ježíš Kristus byl určen, „aby soudil živé a mrtvé“. (2. Timoteovi 4:1, 8; Jan 5:22) Dokonce i sám Petr o Ježíšovi řekl, že „to je On, koho Bůh pověřil, aby byl soudcem živých a mrtvých“. (Skutky 10:34, 42)

 Mýtus: Nebe čekalo, až Petr rozhodne, kdy použít klíče Království.

 Fakt: Když Ježíš mluvil o klíčích Království, řekl Petrovi: „Cokoli svážeš na zemi, bude již svázáno v nebesích, a cokoli rozvážeš na zemi, bude již rozvázáno v nebesích.“ (Matouš 16:19, Český studijní překlad) Někteří lidé chápou toto vyjádření tak, že Petr určoval, jak má nebe rozhodnout. Původní řecká slovesa ale ukazují, že Petrova rozhodnutí následovala až potom, co padla v nebi, a ne naopak. c

 Bible na jiných místech uvádí, že když Petr používal klíče Království, podřizoval se nebi. Například při použití třetího klíče se řídil pokyny od Boha. (Skutky 10:19, 20)

a Bible někdy používá výraz „klíč“ jako symbol pravomoci nebo odpovědnosti. (Izajáš 22:20–22; Zjevení 3:7, 8)

b Samaritáni patřili k náboženství, které se lišilo od judaismu, ale přejalo některé nauky a zvyky z Mojžíšova zákona.

c Viz poznámky pod čarou u Matouše 16:19 ve Svatém Písmu – Překladu nového světa (se studijními poznámkami).