Přejít k článku

Proč je Ježíš nazýván Boží Syn?

Proč je Ježíš nazýván Boží Syn?

Co říká Bible

 V Bibli se o Ježíšovi na mnoha místech mluví jako o „Božím Synovi“. (Jan 1:49) Výraz „Boží Syn“ odráží skutečnost, že Bůh je stvořitelem neboli zdrojem veškerého života, včetně toho Ježíšova. (Žalm 36:9; Zjevení 4:11) V Bibli se nepíše, že by Bůh doslova zplodil dítě takovým způsobem, jakým se rozmnožují lidé.

 Také o andělech Bible říká, že jsou to „synové pravého Boha“. (Job 1:6) A jako „syna Božího“ označuje i prvního člověka Adama. (Lukáš 3:38) Protože ale Ježíše stvořil Bůh jako prvního a protože je jediným, koho stvořil přímo on, Bible o Ježíšovi mluví jako o tom nejdůležitějším Božím synovi.

 Žil Ježíš v nebi, než se narodil na zemi?

 Ano. Než se Ježíš narodil na zemi jako člověk, žil jako duchovní tvor v nebi. Sám o sobě řekl: „Sestoupil jsem z nebe.“ (Jan 6:38, Bible21; 8:23)

 Bůh stvořil Ježíše dřív než cokoli jiného. V Bibli se o Ježíšovi píše:

 Na Ježíšovi se splnilo proroctví o vládci, jehož „původ sahá do dávných dob, do prastarých dnů“. (Micheáš 5:1, Jeruzalémská bible; Matouš 2:4–6)

 Co Ježíš dělal, než přišel na zem?

 Zastával v nebi vysoké postavení. Zmínil se o tom, když se modlil: „Otče, nyní mě tedy oslav ... slávou, kterou jsem měl vedle tebe, dříve než byl svět.“ (Jan 17:5)

 Pomáhal svému Otci s tvořením všeho ostatního. Spolupracoval s Bohem jako „mistr v díle“. (Přísloví 8:30) Bible o Ježíšovi říká: „Jeho prostřednictvím byly stvořeny všechny ostatní věci v nebesích a na zemi.“ (Kolosanům 1:16)

 Prostřednictvím Ježíše Bůh stvořil všechny ostatní duchovní tvory a také hmotný vesmír. (Zjevení 5:11) V určitých ohledech byla jejich spolupráce podobná spolupráci architekta a stavitele. Architekt vytvoří projekt a stavitel ho zrealizuje.

 Sloužil jako Slovo. Když je v Bibli řeč o Ježíšově životě, než se stal člověkem, mluví se o něm jako o „Slovu“. (Jan 1:1) To zjevně znamená, že Bůh skrze svého Syna předával informace a pokyny jiným duchovním tvorům.

 Zdá se, že Ježíš sloužil jako Boží mluvčí i pro lidi na zemi. Bůh skrze něho nejspíš dával pokyny Adamovi a Evě v zahradě Eden. (1. Mojžíšova 2:16, 17) A Ježíš mohl být tím andělem, který vedl starověký izraelský národ pustinou a kterého měli Izraelité přesně poslouchat. (2. Mojžíšova 23:20–23) a

a Ježíš není jediným andělem, skrze kterého Bůh mluvil. Když Bůh například předával izraelskému národu soubor zákonů, použil k tomu jiné anděly než svého Prvorozeného. (Skutky 7:53; Galaťanům 3:19; Hebrejcům 2:2, 3)