Přejít k článku

Jak se modlit? Je nejlepší odříkávat modlitbu Otčenáš?

Jak se modlit? Je nejlepší odříkávat modlitbu Otčenáš?

Co říká Bible

 Ze vzorové modlitby, která je známá jako Otčenáš, se učíme, jak a o co bychom se měli modlit. Ježíš ji řekl svým následovníkům, když ho žádali: „Pane, nauč nás, jak se máme modlit.“ (Lukáš 11:1) To ale neznamená, že aby byly pro Boha naše modlitby přijatelné, je vzorová modlitba jediný způsob, jak se modlit. a Ježíš ji uvedl jen jako vzor toho, jaké modlitby Bůh vyslýchá.

V tomto článku se dozvíte:

 Jak zní modlitba Otčenáš?

 Modlitba, kterou Ježíš učil své následovníky a která je zapsaná v Matoušovi 6:9–13, zní v různých překladech Bible trochu odlišně. Tady jsou dva příklady.

 Překlad nového světa: „Náš Otče v nebesích, ať je posvěceno tvé jméno. Ať přijde tvé království. Ať se děje tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám chléb na dnešní den a odpusť nám naše dluhy, jako jsme i my odpustili svým dlužníkům. A nedovol, abychom podlehli pokušení, ale osvoboď nás od toho zlého.“

 Bible21: „Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od Zlého.“ b

 Co znamená modlitba Otčenáš?

 Všechno, co Ježíš učil, bylo v souladu s tím, co říká Bible. Proto nám různé části Bible můžou pomoct pochopit, co modlitba Otčenáš znamená.

„Náš Otče v nebesích“

 Je vhodné nazývat Boha „náš Otče“, protože nás stvořil a dal nám život. (Izajáš 64:8)

„Ať je posvěceno tvé jméno“

 Boží jméno je Jehova. Z toho, jak s ním zacházíme, by mělo být vidět, že ho máme v úctě a považujeme ho za svaté. Lidé posvěcují Boží jméno tak, že mluví o tom, jaký Bůh je a jaký má záměr s lidmi. (Žalm 83:18; Izajáš 6:3)

„Ať přijde tvé království“

 Boží království je vláda v nebi, kde je králem Ježíš. Ten řekl, že se máme modlit, aby toto Království vládlo nad celou zemí. (Daniel 2:44; Zjevení 11:15)

„Ať se děje tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi“

 V nebi není žádné zlo ani smrt a Bůh si přeje, aby i na zemi žili lidé navždy v klidu a bezpečí. (Žalm 37:11, 29)

„Dej nám chléb na dnešní den“

 V Ježíšově době byl chleba základní potravinou. Neměli bychom zapomínat, že všechno, co k životu potřebujeme, máme od Boha. (Skutky 17:24, 25)

„Odpusť nám naše dluhy, jako jsme i my odpustili svým dlužníkům“

 Slovo „dluhy“, které je na tomto místě použité, je jen jiné označení pro hříchy. (Lukáš 11:4) Všichni lidé hřeší a potřebují odpuštění. Jestli chceme, aby nám Bůh odpouštěl, musíme my sami odpouštět druhým. (Matouš 6:14, 15)

„Nedovol, abychom podlehli pokušení, ale osvoboď nás od toho zlého“

 Bůh Jehova nás nikdy nepokouší, abychom udělali něco špatného. (Jakub 1:13) Jako „toho zlého“, který nás pokouší, Bible označuje Satana neboli Ďábla, kterého nazývá taky jako „Pokušitel“. (1. Jana 5:19; Matouš 4:1–4) Prosíme Jehovu, aby nám ve zkouškách pomohl zůstat mu věrní.

 Je odříkávání modlitby Otčenáš jediný způsob, jak se modlit?

 Ježíš nechtěl, abychom odříkávali modlitbu Otčenáš slovo od slova, ale uvedl ji jako vzor. Krátce předtím, než ji vyslovil, řekl lidem, kteří ho poslouchali: „Když se modlíte, neříkejte znovu a znovu totéž.“ (Matouš 6:7) Když se modlil při jiné příležitosti, vzorovou modlitbu použil, ale vyjádřil ji trochu jinými slovy. (Lukáš 11:2–4)

 Nejlepší způsob, jak se modlit, je mluvit s Bohem o našich nejvnitřnějších pocitech a myšlenkách. (Žalm 62:8)

 Jak bychom se měli modlit

 Modlitba Otčenáš slouží jako dobrý vzor modliteb, které Bůh vyslýchá. Podívejte se, co jiné biblické verše říkají o tom, jak se máme modlit.

 •   Modlete se jenom k Bohu

   Biblický verš: „V každé situaci předkládejte své žádosti Bohu v modlitbě a úpěnlivé prosbě a zároveň mu děkujte.“ (Filipanům 4:6)

   Co to znamená: Měli bychom se modlit jedině k Bohu – ne k Ježíšovi, Marii nebo ke svatým. Modlitba Otčenáš začíná slovy „náš Otče“. Z toho je vidět, že modlit bychom se měli k samotnému Bohu Jehovovi.

 •   Modlete se o to, co je v souladu s Boží vůlí

   Biblický verš: „Máme plnou důvěru, že nás Bůh slyší, ať prosíme o cokoli v souladu s jeho vůlí.“ (1. Jana 5:14)

   Co to znamená: Můžeme se modlit o cokoli, co je podle Boha správné. Ježíš zdůraznil, jak je to důležité, když v modlitbě Otčenáš použil slova „ať se děje tvá vůle“. To, jaká je Boží vůle vzhledem k lidem a k zemi, se můžete dozvědět díky studiu Bible.

 •   Modlete se o pomoc, když řešíte každodenní starosti

   Biblický verš: „Uvrhni své starosti na Jehovu a on tě podpoří.“ (Žalm 55:22)

   Co to znamená: Bůh se zajímá o to, co každý den řešíme. Ježíš se v modlitbě Otčenáš zmínil o běžných starostech, které má každý člověk. Z toho poznáváme, že se můžeme modlit o své základní potřeby, o pomoc, když děláme nějaké rozhodnutí nebo zažíváme těžké chvíle, a o odpuštění našich hříchů. c

a Například když se modlil Ježíš a jeho učedníci, nedrželi se stále stejných slov, která jsou použitá v modlitbě Otčenáš. (Lukáš 23:34; Filipanům 1:9)

b V některých překladech Bible, jako je například Kralická bible, končí modlitba Otčenáš takzvanou doxologií neboli chvalozpěvem oslavujícím Boha: „Nebo tvé jest království, i moc, i sláva, na věky, Amen.“ Dílo The Jerome Biblical Commentary uvádí: „Nejhodnověrnější [rukopisy] však tuto doxologii neobsahují.“

c Někteří lidé mají pocit, že jejich provinění jsou tak velká, že se ani nemůžou modlit. Jehova je ale povzbuzuje: „Pojďte a urovnejme to mezi sebou.“ (Izajáš 1:18) Neodmítne nikoho, kdo upřímně prosí o odpuštění.