Přejít k článku

Jak Ježíš vypadal?

Co říká Bible

Nikdo dnes neví, jak přesně Ježíš vypadal, protože se o tom v Bibli nepíše. Z toho je vidět, že jeho vzhled není důležitý. Z Bible ale můžeme o jeho podobě získat rámcovou představu.

  • Rysy: Ježíš byl Žid, a proto zřejmě zdědil po své matce semitské rysy. (Hebrejcům 7:14) Je nepravděpodobné, že by se výrazně lišil od ostatních Židů. Jednou šel tajně z Galileje do Jeruzaléma a nikdo cestou nepoznal, že je to on. (Jan 7:10, 11) Zjevně ani nevypadal o moc jinak než jeho nejbližší učedníci. Vzpomeňte si, že Jidáš Iškariotský musel ozbrojenému davu ukázat, kdo je Ježíš, aby ho mohli zatknout. (Matouš 26:47–49)

  • Délka vlasů: Není pravděpodobné, že by Ježíš měl dlouhé vlasy. Bible totiž říká, že „má-li muž dlouhé vlasy, je mu to k necti“. (1. Korinťanům 11:14)

  • Vousy: Ježíš nosil plnovous. Řídil se židovským zákonem, který dospělým mužům nařizoval: „Neponičíš si koneček svého vousu.“ (3. Mojžíšova 19:27; Galaťanům 4:4) V Bibli je také zmínka o Ježíšově plnovousu v proroctví, které popisuje jeho utrpení. (Izajáš 50:6)

  • Tělo: Všechno naznačuje, že Ježíš byl statný muž. V době, kdy se věnoval vyučování, nachodil spoustu kilometrů. (Matouš 9:35) Dvakrát v chrámu směnárníkům převrátil stoly a jednou odtamtud s bičem v ruce vyhnal dobytek. (Lukáš 19:45, 46; Jan 2:14, 15) McClintockova a Strongova Cyclopedia uvádí: „Celé vyprávění v evangeliích ukazuje, že [Ježíš měl] výborné tělesné zdraví.“ (svazek IV, strana 884)

  • Výraz obličeje: Ježíš byl vřelý a soucitný a to bylo bezpochyby vidět na jeho tváři. (Matouš 11:28, 29) Nejrůznější lidé u něj hledali útěchu a pomoc. (Lukáš 5:12, 13; 7:37, 38) Dokonce i děti se s ním cítily dobře. (Matouš 19:13–15; Marek 9:35–37)

Mýty o tom, jak Ježíš vypadal

Mýtus: Někteří lidé tvrdí, že Ježíš musel mít africké předky, protože v knize Zjevení se píše, že jeho vlasy byly jako vlna a „nohy jako bronz“. (Zjevení 1:14, 15, Bible21)

Fakt: Kniha Zjevení je psaná „ve znameních“. (Zjevení 1:1) Ježíšovy vlasy a nohy jsou popsány symbolickým jazykem a mají znázorňovat Ježíšovy vlastnosti po jeho vzkříšení. Nejde o popis toho, jak vypadal zde na zemi. Když se ve Zjevení 1:14 říká, že Ježíšova „hlava a vlasy byly bílé jako bílá vlna, jako sníh“, klade se důraz na barvu, ne na typ jeho vlasů. Bílé vlasy představují jeho moudrost, která souvisí s věkem. (Zjevení 3:14) Tento verš nechce říct, že typ Ježíšových vlasů byl podobný vlně, tak jako nechce říct, že byl podobný sněhu.

Ježíšovy nohy vypadaly „jako čistá měď, když žhne v peci“. (Zjevení 1:15) A jeho obličej vypadal „jako slunce, když září ve své síle“. (Zjevení 1:16) Protože žádná lidská rasa nemá barvu pleti, která by takovému popisu odpovídala, toto vidění musí být symbolické. Znázorňuje vzkříšeného Ježíše jako toho, kdo „přebývá v nepřístupném světle“. (1. Timoteovi 6:16)

Mýtus: Ježíš byl křehký a slabý.

Fakt: Ježíš se choval mužně. Například se dal odvážně poznat ozbrojenému davu, který ho přišel zatknout. (Jan 18:4–8) Musel mít také fyzickou sílu, protože jako tesař pracoval s ručními nástroji. (Marek 6:3)

Proč tedy musel někdo Ježíšovi pomoct nést jeho mučednický kůl? A proč zemřel dřív než další dva muži, kteří viseli na kůlech vedle něj? (Lukáš 23:26; Jan 19:31–33) Před popravou bylo jeho tělo vážně oslabené. Byl vzhůru celou noc, částečně i proto, že prožíval duševní muka. (Lukáš 22:42–44) V noci s ním Židé krutě zacházeli a hned ráno ho Římané mučili. (Matouš 26:67, 68; Jan 19:1–3) To všechno pravděpodobně urychlilo jeho smrt.

Mýtus: Ježíš byl zasmušilý a melancholický.

Fakt: Ježíš dokonale projevoval vlastnosti svého nebeského Otce Jehovy, kterého Bible popisuje jako „šťastného Boha“. (1. Timoteovi 1:11; Jan 14:9) Ježíš dokonce učil druhé, jak být v životě šťastný. (Matouš 5:3–9; Lukáš 11:28) Dá se tedy usuzovat, že Ježíšovi se ve tváři často zračila radost.