Přejít k článku

Co je spása?

Co je spása?

Co říká Bible

 Výrazy „spása“ a „spasit“ a někdy pisatelé Bible použili, když chtěli vyjádřit, že byl nějaký člověk zachráněn z nebezpečí nebo ohrožení života. (2. Mojžíšova 14:13, 14; Skutky 27:20) Často se ale týkají osvobození od hříchu. (Matouš 1:21) A protože důsledkem hříchu je smrt, lidé, kteří byli spaseni neboli zachráněni od hříchu, mají naději na věčný život. (Jan 3:16, 17) b

Jak může být člověk spasen?

 Abychom mohli být spaseni, musíme mít víru v Ježíše a dávat ji najevo tak, že posloucháme jeho přikázání. (Skutky 4:10, 12; Římanům 10:9, 10; Hebrejcům 5:9)

 Bible ukazuje, že když svou víru projevujeme skutky, dokazujeme tím, že je naše víra živá. (Jakub 2:24, 26) Není to ale tak, že bychom si spásu zasloužili. Je to „Boží dar“, který nám Bůh dává ze své „milosti“ neboli „nezasloužené laskavosti“. (Efezanům 2:8, 9; Český ekumenický překlad)

Je možné o spásu přijít?

 Ano. Představte si člověka, kterého někdo zachrání před utonutím. Ten člověk ale může do vody znovu spadnout nebo skočit. Stejně tak ten, kdo je zachráněný od hříchu, ale ztratí víru, může o spásu přijít. Křesťany, kteří byli spaseni, proto Bible vybízí, aby „vedli tvrdý boj za víru“. (Juda 3) Také je varuje: „Pracujte stále na své vlastní záchraně s bázní a chvěním.“ (Filipanům 2:12)

Kdo je spasitel?

 Bible ukazuje, že hlavním zdrojem záchrany je Bůh, a proto o něm často mluví jako o spasiteli. (1. Samuelova 10:19; Izajáš 43:11; Titovi 2:10; Juda 25) Bůh ve starověku používal k záchraně izraelského národa také některé lidi a i o nich Bible mluví jako o spasitelích. (Nehemjáš 9:27; Soudci 3:9, 15; 2. Královská 13:5) c A protože záchranu od hříchu Bůh uskutečňuje pomocí výkupní oběti Ježíše Krista, Bible mluví i o Ježíšovi jako o Spasiteli. (Skutky 5:31; Titovi 1:4) d

Budou spaseni všichni?

 Ne, někteří lidé spaseni nebudou. (2. Tesaloničanům 1:9) Jednou se někdo Ježíše zeptal: „Bude spasen jen málokdo?“ Ježíš na to odpověděl: „Silně se namáhejte vejít úzkými dveřmi, protože, říkám vám, mnozí se budou snažit, aby vešli, ale nebudou schopni.“ (Lukáš 13:23, 24; Bible21)

Rozšířené mýty o spáse všech lidí

 Mýtus: Podle 1. Korinťanům 15:22 budou spaseni všichni, protože se tam píše, že „v Kristu budou všichni oživeni“.

 Fakt: V kontextu tohoto verše je řeč o vzkříšení. (1. Korinťanům 15:12, 13, 20, 21, 35) Takže slovní spojení „v Kristu budou všichni oživeni“ jednoduše znamená, že všichni, kdo budou vzkříšeni, za to budou vděčit Ježíši Kristu. (Jan 11:25)

 Mýtus: Podle Titovi 2:11 budou spaseni všichni, protože se tam píše, že Bůh „přináší spásu všem lidem“. (Český ekumenický překlad)

 Fakt: Řecké slovo, které je v tomto verši přeložené jako „všem“, může také znamenat „každému druhu“ nebo „celé škále“. e Titovi 2:11 tedy obsahuje myšlenku, že Bůh umožňuje spásu lidem všeho druhu – „ze všech národů a kmenů a lidí a jazyků“. (Zjevení 7:9, 10)

 Mýtus: Podle 2. Petra 3:9 budou spaseni všichni, protože se tam píše, že Bůh „netouží, aby byl někdo zahuben“.

 Fakt: Bůh chce, aby byli lidé spaseni, ale nenutí je přijmout jeho opatření, díky kterému můžou spásu získat. Boží „den soudu“ bude zahrnovat i „zničení bezbožných lidí“. (2. Petra 3:7)

a Svaté Písmo – Překlad nového světa, ze kterého je většina biblických veršů v tomto článku, používá místo výrazů „spása“ a „spasit“ synonymní výrazy „záchrana“ a „zachránit“.

b Bible někdy o člověku říká, že už byl spasen, i když skutečná záchrana od hříchu a smrti ho teprve čeká. (Efezanům 2:5; Římanům 13:11)

c Většina českých překladů Bible používá v uvedených verších výrazy „vysvoboditel“ nebo „zachránce“, a ne „spasitel“. V původním hebrejském textu Bible je ale pro tyto lidi použité stejné slovo, které jinde v Bibli označuje jako spasitele Boha Jehovu.

d Jméno Ježíš pochází z hebrejského jména Jehóšua, které znamená „Jehova je záchrana“.

e Viz Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words. Stejné řecké slovo je použité v Matoušovi 5:11, kde je zaznamenán Ježíšův výrok, že lidé budou proti jeho následovníkům říkat zlé věci „všeho druhu“. (International Standard Version)