Přejít k článku

Co je Pesach?

Co je Pesach?

Co říká Bible

 Pesach je židovský svátek, který měl Izraelitům připomínat, jak je Bůh v roce 1513 př.n.l. vysvobodil z egyptského otroctví. Tehdy jim přikázal, aby si tuto důležitou událost připomínali každý rok 14. dne židovského měsíce abibu, který se později začal nazývat nisan. (2. Mojžíšova 12:42; 3. Mojžíšova 23:5)

Proč se mu říká Pesach?

 Hebrejské slovo, které se do češtiny překládá jako „pesach“, „pascha“ nebo „pasach“, znamená „přejít“. Poukazuje na skutečnost, že Bůh ušetřil Izraelity před pohromou, při které zemřeli všichni prvorození v Egyptě. (2. Mojžíšova 12:27; 13:15) Ještě než Bůh tu ničivou ránu způsobil, řekl Izraelitům, aby krví poraženého jehněte nebo kůzlete pokropili zárubně svých dveří. (2. Mojžíšova 12:21, 22, poznámka pod čarou) Bůh to znamení uvidí, „přejde“ jejich domy a ušetří jejich prvorozené. (2. Mojžíšova 12:7, 13)

Jak se Pesach slavil v biblických dobách?

 Bůh dal Izraelitům pokyny, jak mají slavit první Pesach. a Oslavy Pesachu zmíněné v Bibli zahrnovaly například tyto rysy:

Rozšířené mýty o Pesachu

 Mýtus: Izraelité jedli pesachovou večeři 15. nisanu.

 Fakt: Bůh dal Izraelitům pokyn, aby porazili jehně hned po západu slunce 14. nisanu a aby ho ještě ten večer snědli. (2. Mojžíšova 12:6, 8) Izraelité počítali den od západu slunce do západu slunce. (3. Mojžíšova 23:32) Z toho vyplývá, že porazili jehně a jedli pesachovou večeři na začátku 14. nisanu.

 Mýtus: Křesťané by měli Pesach slavit.

 Fakt: Potom co Ježíš 14. nisanu roku 33 n. l. oslavil Pesach, zavedl novou slavnost: Pánovu večeři. (Lukáš 22:19, 20; 1. Korinťanům 11:20) Ta Pesach nahradila, protože se při ní připomíná oběť Krista, pesachového beránka. (1. Korinťanům 5:7) Ježíšova výkupní oběť je nadřazená pesachové oběti, protože osvobozuje všechny lidi z otroctví hříchu a smrti. (Matouš 20:28; Hebrejcům 9:15)

a Jak šel čas, bylo nutné udělat určité úpravy. První Pesach například Izraelité slavili ve spěchu, protože museli být připravení na odchod z Egypta. (2. Mojžíšova 12:11) Když ale přišli do Zaslíbené země, už nebyl žádný důvod při oslavě pospíchat.