Přejít k článku

Co Bible říká o panně Marii?

Co Bible říká o panně Marii?

 Co říká Bible

 Bible říká, že Marie měla tu čest porodit Ježíše a došlo k tomu, když byla ještě panna. Tento zázrak byl předpovězený v knize Izajáš. O tom, jak k němu došlo, se dočteme v Matoušově a Lukášově evangeliu.

 Ve zmíněném proroctví o příchodu Mesiáše Izajáš předpověděl: „Pohleďte, dívka skutečně otěhotní a rodí syna.“ (Izajáš 7:14) Později Bůh vedl Matouše, aby při psaní svého evangelia vztáhl Izajášovo proroctví na Mariino početí Ježíše. Potom co Matouš napsal, že Marie zázračně otěhotněla, dodal: „To všechno se skutečně stalo, aby se splnilo, co řekl Jehova prostřednictvím svého proroka, když řekl: ‚Pohleďte, panna a otěhotní a porodí syna a dají mu jméno Immanuel‘, což přeloženo znamená ‚S námi je Bůh‘.“ (Matouš 1:22, 23)

 O Mariině zázračném otěhotnění se ve svém evangeliu zmínil i Lukáš. Napsal, že Bůh poslal anděla Gabriela „k panně, která byla zaslíbena k manželství muži jménem Josef z Davidova domu. A ta panna se jmenovala Marie.“ (Lukáš 1:26, 27) I samotná Marie o sobě řekla, že je panna. Když se dozvěděla, že se jí narodí Ježíš, který bude Mesiášem, zeptala se: „Jak se to má stát, když nemám styk s mužem?“ (Lukáš 1:34)

 Jak mohla panna otěhotnět?

 Marie otěhotněla díky svatému duchu, to znamená působením Boží síly. (Matouš 1:18) Anděl Marii řekl: „Přijde na tebe svatý duch a zastíní tě moc Nejvyššího. Proto také to, co se narodí, se bude nazývat svaté, Boží Syn.“ b (Lukáš 1:35) Bůh zázračně přenesl život svého Syna do Mariiny dělohy a tak způsobil, že otěhotněla.

 Jaký účel mělo narození z panny?

 Ježíš se měl narodit s dokonalým lidským tělem a osvobodit lidstvo od hříchu a smrti. (Jan 3:16; Hebrejcům 10:5) Nemohl tedy mít nedokonalého lidského otce. Bylo potřeba, aby jeho narození způsobil přímo Bůh. Proto přenesl jeho život do dělohy panny Marie a potom svatým duchem evidentně chránil zárodek, aby se na něj nepřenesla jakákoli nedokonalost (Lukáš 1:35)

 Ježíš se tedy narodil jako dokonalý člověk. Byl dokonalý tak, jako byl Adam před tím, než zhřešil. O Ježíšovi ale Bible říká, že se žádného hříchu nedopustil. (1. Petra 2:22) Proto mohl zaplatit výkupné, které bylo potřeba, aby mohli být lidé osvobozeni ze zajetí hříchu a smrti. (1. Korinťanům 15:21, 22; 1. Timoteovi 2:5, 6)

 Byla Marie panna celý život?

 Někteří lidé věří v Mariino věčné panenství, tedy že byla pannou po celý život. Ale v Bibli se nic takového nepíše. Naopak se z ní dozvídáme, že Marie měla další děti. (Matouš 12:46; Marek 6:3; Lukáš 2:7; Jan 7:5)

Z Bible vyplývá, že Ježíš měl několik sourozenců

 Je nauka o „neposkvrněném početí“ Marie v souladu s Biblí?

 Podle díla New Catholic Encyclopedia nauka o neposkvrněném početí říká, že „Panna Marie byla už od začátku svého života, tedy už od chvíle, kdy byla počata, osvobozená od PRVOTNÍHO HŘÍCHU. Zbytek lidstva dědí lidskou podstatu nakaženou hříchem. ... Ale Marie byla ze zvláštní MILOSTI uchráněna jakékoliv poskvrny prvotním hříchem.“ c

 V Bibli se ale nikde nepíše, že Marie byla uchráněna od dědičného hříchu. (Žalm 51:5; Římanům 5:12) Naopak se z ní dozvídáme, že přinesla oběť na usmíření hříchů, kterou od matek vyžadoval Mojžíšův zákon. Tak sama dala najevo, že je hříšná. (3. Mojžíšova 12:2–8; Lukáš 2:21–24) New Catholic Encyclopedia uvádí: „O neposkvrněném početí se v Písmu nikde přímo nemluví... Je to nauka, kterou vytvořila církev.“

 Měli bychom Marii považovat za výjimečnou?

 Marie byla poslušná, pokorná, měla silnou víru a milovala Boha. Určitě patří k lidem, od kterých se můžeme hodně naučit. (Hebrejcům 6:12)

 I když ale dostala jedinečný úkol být matkou Ježíše, Bible neříká, že bychom ji měli uctívat nebo se k ní modlit. Ježíš svou matku nijak nevyvyšoval ani k tomu nepovzbuzoval svoje následovníky. Kromě evangelií a jedné zmínky v knize Skutky se už o Marii ve zbývajících 22 knihách takzvaného Nového zákona nemluví. (Skutky 1:14)

 Bible nenaznačuje, že by měla Marie mezi křesťany v prvním století nějaké zvláštní postavení, natož že by ji uctívali. Bible křesťanům jasně ukazuje, že by měli uctívat jedině Boha. (Matouš 4:10)

a Hebrejské slovo almah, které je v Izajášově proroctví přeložené jako „dívka“, může označovat jak pannu, tak ženu, která už panna není. Matouš ale pod Božím vedením použil konkrétnější řecké slovo parthenos, které znamená „panna“.

b Někteří lidé zastávají názor, že by se výraz „Boží Syn“ neměl používat, protože to podle nich vypadá, že Bůh měl pohlavní styk se ženou. Takový názor ale není v souladu s Biblí. O Ježíšovi se v ní mluví jako o „Božím Synovi“ a také jako o „prvorozeném všeho stvoření“, protože byl prvním a jediným tvorem, kterého stvořil přímo Bůh. (Kolosanům 1:13–15) Za „syna Božího“ Bible označuje i prvního člověka Adama. (Lukáš 3:38) To proto, že také Adama stvořil Bůh.

c Druhé vydání, svazek 7, strana 331.