Přejít k článku

Byl Ježíš ženatý? Měl nějaké sourozence?

Byl Ježíš ženatý? Měl nějaké sourozence?

Co říká Bible

 Přestože se o tom Bible přímo nezmiňuje, jasně z ní vyplývá, že Ježíš ženatý nebyl. a Zamyslete se nad následujícími fakty:

  1.   Bible nešetří zmínkami o Ježíšově rodině a o ženách, které ho během jeho služby doprovázely a které přihlížely jeho umučení. Ani jednou však neuvádí, že by měl manželku. (Matouš 12:46, 47; Marek 3:31, 32; 15:40; Lukáš 8:2, 3, 19, 20; Jan 19:25) Nejlogičtějším vysvětlením, proč Bible o Ježíšově manželce nic neříká, je to, že jednoduše žádnou neměl.

  2.   Ježíš si uvědomoval, že svobodný člověk může ve službě Bohu udělat víc než člověk v manželství. Proto svým učedníkům řekl: „Kdo tomu [tedy svobodnému stavu] může učinit místo, ať tomu učiní místo.“ (Matouš 19:10–12) Těm, kdo se rozhodli zůstat svobodní, aby mohli víc sloužit Bohu, dal Ježíš vynikající příklad. (Jan 13:15; 1. Korinťanům 7:32–38)

  3.   Těsně před svou smrtí Ježíš zajistil, aby o jeho matku bylo dobře postaráno. (Jan 19:25–27) Pokud by byl ženatý nebo měl děti, nepostaral by se snad podobným způsobem i o ně?

  4.   V Bibli se sice o Ježíšovi mluví jako o příkladu pro manžely, ale poukazuje se v ní na to, jak jednal se sborem, ne s manželkou. Píše se tam: „Manželé, milujte stále své manželky, právě jako i Kristus miloval sbor a vydal se za něj.“ (Efezanům 5:25) Kdyby byl Ježíš ženatý, nemluvilo by se v tomto verši spíš o tom, jak se choval ke své manželce?

Měl Ježíš sourozence?

 Ano, měl jich nejméně šest. Patřili mezi ně Jakub, Josef, Šimon, Jidáš a také alespoň dvě sestry. (Matouš 13:54–56; Marek 6:3) Tito sourozenci byli dětmi Ježíšovy matky Marie a Josefa. (Matouš 1:25) Bible navíc říká, že Ježíš byl Mariiným prvorozeným synem, a to naznačuje, že Marie měla později i další děti. (Lukáš 2:7)

Mylné názory na to, kdo byli Ježíšovi bratři

 Ve snaze podpořit představu, že Marie zůstala po celý život pannou, někteří lidé tvrdí, že výraz „bratři“ má jiný význam. Například si myslí, že to byli synové Josefa, které měl z předchozího manželství. Podle Bible však byl Ježíš právoplatným dědicem Davidova trůnu. (2. Samuelova 7:12, 13; Lukáš 1:32) Kdyby měl Josef nějaké syny už před narozením Ježíše, byl by právoplatným dědicem nejstarší z nich.

 Mohlo se označení „bratři“ vztahovat na Ježíšovy duchovní bratry, tedy jeho učedníky? Bible takový názor vylučuje. Píše se v ní, že zpočátku v něj „jeho bratři ... neprojevovali víru“. (Jan 7:5) Mezi Ježíšovými bratry a jeho učedníky dělá Bible rozdíl. (Jan 2:12)

 Podle dalšího názoru byli Ježíšovi „bratři“ ve skutečnosti jeho bratranci. V biblické řečtině však existují pro označení bratra, příbuzného a bratrance rozdílné výrazy. (Lukáš 21:16; Kolosanům 4:10) Mnoho biblických učenců uznává, že Ježíšovi bratři a sestry byli skutečně jeho sourozenci. Například podle Biblického slovníku od Adolfa Novotného „není důvodu tvrditi, že bratří Ježíšovi Jakub, Jozes, Juda, Šimon a nejmenované sestry nejsou děti Mariiny“. (Strana 402, Praha: Kalich, 1956.) b

a O Kristu se sice v Bibli mluví jako o ženichovi, ale z kontextu jasně vyplývá, že toto označení je třeba chápat v obrazném smyslu. (Jan 3:28, 29; 2. Korinťanům 11:2)

b Viz také Nový biblický slovník, str. 457, editor J. D. Douglas, Praha: Návrat domů, 1996.