Přejít k článku

Kdo nebo co je Boží slovo?

Kdo nebo co je Boží slovo?

Co Bible říká

 Výraz „Boží slovo“ se většinou vztahuje na nějaké poselství od Boha nebo na soubor takových poselství. (Lukáš 11:28) A na několika místech v Bibli je „Boží Slovo“ nebo „Slovo“ použité jako titul. (Zjevení 19:13; Jan 1:14)

 Poselství od Boha. Proroci často označovali poselství, které přinášeli, za Boží slovo. Například Jeremjáš uvedl své prorocké výroky takto: „Jehovovo slovo ke mně začalo přicházet.“ (Jeremjáš 1:4, 11, 13; 2:1) Než prorok Samuel pověděl Saulovi, že ho Bůh vybral za krále, řekl: „Ty se teď zastav, abych ti dal slyšet Boží slovo.“ (1. Samuelova 9:27)

 Titul. „Slovo“ je v Bibli použité také jako titul Ježíše Krista, ať už jako duchovní osoby v nebi, nebo jako člověka na zemi. Tady je několik důvodů, proč to můžeme říct:

  •   „Slovo“ žilo dřív než všechno ostatní, co Bůh vytvořil. „Na počátku bylo Slovo... Ten byl na počátku u Boha.“ (Jan 1:1, 2) Ježíš je „prvorozeným všeho stvoření... Je také přede všemi ostatními věcmi.“ (Kolosanům 1:13–15, 17)

  •   „Slovo“ přišlo na zem jako člověk. „Slovo [se] stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ (Jan 1:14) Ježíš Kristus se „zřekl ... sám sebe, přijal podobu otroka a stal se podobným lidem“. (Filipanům 2:5–7)

  •   „Slovo“ je Boží Syn. Potom co apoštol Jan napsal, že „se Slovo stalo tělem“, pokračoval takto: „Dívali jsme se na jeho slávu, slávu, jaká patří jedinému zplozenému synovi od otce.“ (Jan 1:14) Jan také napsal: „Ježíš Kristus je Boží Syn.“ (1. Jana 4:15)

  •   „Slovo“ je v mnoha ohledech podobné Bohu. „Slovo bylo bohem“ neboli „bylo božské“. (Jan 1:1; An American Translation) Ježíš je „odleskem [Boží] slávy a přesným znázorněním samotné jeho bytosti“. (Hebrejcům 1:2, 3)

  •   „Slovo“ vládne jako král. V Bibli se píše, že na hlavě Božího Slova je „mnoho diadémů“ neboli královských korun. (Zjevení 19:12, 13) Slovo je také označené jako „Král králů a Pán pánů“. (Zjevení 19:16) O Ježíšovi je řečeno, že je „Král těch, kdo kralují, a Pán těch, kdo panují“. (1. Timoteovi 6:14, 15)

  •   „Slovo“ slouží jako Boží mluvčí. Titul Slovo o svém nositeli prozrazuje, že přes něj Bůh předává informace a pokyny. Ježíš o sobě řekl, že tuto úlohu zastává. Prohlásil: „Otec, který mě poslal, mi dal přikázání, co povědět a co mluvit. ... Proto věci, které mluvím, mluvím, právě jak mi je pověděl Otec.“ (Jan 12:49, 50)