Přejít k článku

Kdo nebo co je Boží slovo?

Co Bible říká

 Výraz „Boží slovo“ se většinou vztahuje na nějaké poselství od Boha nebo na soubor takových poselství. (Lukáš 11:28) A na několika místech v Bibli je „Boží Slovo“ nebo „Slovo“ použité jako titul. (Zjevení 19:13; Jan 1:14)

 Poselství od Boha. Proroci často označovali poselství, které přinášeli, za Boží slovo. Například Jeremjáš uvedl své prorocké výroky takto: „Jehovovo slovo ke mně začalo přicházet.“ (Jeremjáš 1:4, 11, 13; 2:1) Než prorok Samuel pověděl Saulovi, že ho Bůh vybral za krále, řekl: „Ty se teď zastav, abych ti dal slyšet Boží slovo.“ (1. Samuelova 9:27)

 Titul. „Slovo“ je v Bibli použité také jako titul Ježíše Krista, ať už jako duchovní osoby v nebi, nebo jako člověka na zemi. Tady je několik důvodů, proč to můžeme říct:

  •   „Slovo“ žilo dřív než všechno ostatní, co Bůh vytvořil. „Na počátku bylo Slovo... Ten byl na počátku u Boha.“ (Jan 1:1, 2) Ježíš je „prvorozeným všeho stvoření... Je také přede všemi ostatními věcmi.“ (Kolosanům 1:13–15, 17)

  •   „Slovo“ přišlo na zem jako člověk. „Slovo [se] stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ (Jan 1:14) Ježíš Kristus se „zřekl ... sám sebe, přijal podobu otroka a stal se podobným lidem“. (Filipanům 2:5–7)

  •   „Slovo“ je Boží Syn. Potom co apoštol Jan napsal, že „se Slovo stalo tělem“, pokračoval takto: „Dívali jsme se na jeho slávu, slávu, jaká patří jedinému zplozenému synovi od otce.“ (Jan 1:14) Jan také napsal: „Ježíš Kristus je Boží Syn.“ (1. Jana 4:15)

  •   „Slovo“ je v mnoha ohledech podobné Bohu. „Slovo bylo bohem“ neboli „bylo božské“. (Jan 1:1; An American Translation) Ježíš je „odleskem [Boží] slávy a přesným znázorněním samotné jeho bytosti“. (Hebrejcům 1:2, 3)

  •   „Slovo“ vládne jako král. V Bibli se píše, že na hlavě Božího Slova je „mnoho diadémů“ neboli královských korun. (Zjevení 19:12, 13) Slovo je také označené jako „Král králů a Pán pánů“. (Zjevení 19:16) O Ježíšovi je řečeno, že je „Král těch, kdo kralují, a Pán těch, kdo panují“. (1. Timoteovi 6:14, 15)

  •   „Slovo“ slouží jako Boží mluvčí. Titul Slovo o svém nositeli prozrazuje, že přes něj Bůh předává informace a pokyny. Ježíš o sobě řekl, že tuto úlohu zastává. Prohlásil: „Otec, který mě poslal, mi dal přikázání, co povědět a co mluvit. ... Proto věci, které mluvím, mluvím, právě jak mi je pověděl Otec.“ (Jan 12:49, 50)