Přejít k článku

Kolik má Bůh jmen?

Kolik má Bůh jmen?

Co říká Bible

 Bůh má jenom jedno jméno. V hebrejštině se zapisuje יהוה a v češtině se běžně používá tvar Jehova. a Skrze proroka Izajáše Bůh řekl: „Já jsem Jehova. To je mé jméno.“ (Izajáš 42:8) Ve starověkých rukopisech Bible se toto jméno objevuje asi 7 000krát – mnohem častěji než jakýkoli jiný výraz označující Boha, a dokonce častěji než jakékoli jiné jméno. b

Má Jehova i jiná jména?

 I když Bible nazývá Boha jenom jedním jménem, přisuzuje mu mnoho titulů a popisných označení. Následující seznam ukazuje, jak některé z těchto titulů a popisných označení odhalují něco o Jehovově podstatě nebo osobnosti.

Titul

Odkaz

Význam

Alfa a Omega

Zjevení 1:8; 21:6; 22:13

Slovní spojení „ten první a ten poslední“ nebo „počátek a konec“ znamenají, že před Jehovou neexistoval žádný všemohoucí Bůh a žádný nebude existovat ani po něm. (Izajáš 43:10) Alfa a omega jsou první a poslední písmeno řecké abecedy.

Alláh

(žádný)

Slovo „Alláh“ není vlastní jméno, ale titul, který pochází z arabštiny a znamená „Bůh“. Arabské a jiné překlady Bible používají slovo „Alláh“ jako obdobu slova „Bůh“.

Bůh

1. Mojžíšova 1:1

Objekt uctívání; ten silný. Hebrejské slovo Elohim je v množném čísle a to naznačuje Jehovův majestát, důstojnost a vznešenost.

Bůh bohů

5. Mojžíšova 10:17

Nejvyšší Bůh, v porovnání s „nehodnotnými bohy“, které někteří lidé uctívají. (Izajáš 2:8)

Hrnčíř

Izajáš 64:8

Má moc nad jednotlivci a národy, stejně jako má hrnčíř moc nad hlínou. (Římanům 9:20, 21)

Jsem, který jsem

2. Mojžíšova 3:14, Bible21

Stává se, kýmkoli je potřeba, aby uskutečnil svůj záměr. Překládá se také jako „Stanu se, čím chci“. (The Emphasised Bible, od J. B. Rotherhama) Toto popisné označení pomáhá objasnit význam Božího jména Jehova, které je uvedené v dalším verši. (2. Mojžíšova 3:15)

Král věčnosti, Král věků

1. Timoteovi 1:17; Český studijní překlad

Vždycky byl, je a bude tím nejvyšším Králem.

Nejsvětější

Přísloví 9:10

Je víc svatý (morálně čistý a ryzí) než kdokoli jiný.

Nejvyšší

Žalm 47:2; Daniel 7:18, 27

Zastává nejvyšší postavení; je nejvyšší vládce.

Otec

Matouš 6:9

Je dárcem života.

Pán

Žalm 135:5

Majitel nebo pán; hebrejsky AdhónAdhonim.

Pán zástupů, Bůh Sabaot

Římanům 9:29, Katolický liturgický překlad; 2. Samuelova 5:10, Jeruzalémská bible

Velitel obrovské armády andělů. Titul „Bůh Sabaot“ se může také přeložit jako „Bůh [nebeských] vojsk“. (2. Samuelova 5:10, Překlad nového světa)

Pastýř

Žalm 23:1

Pečuje o ty, kdo ho uctívají.

Prastarý na dny

Daniel 7:9, 13, 22

Neměl počátek; existoval po celou věčnost před tím, než vznikl kdokoli jiný nebo cokoli jiného. (Žalm 90:2)

Skála

Žalm 18:2, 46

Bezpečný úkryt a zdroj záchrany.

Stvořitel, Tvůrce

Izajáš 40:28; Žalm 149:2, Bible21

Stvořil všechny věci. (Zjevení 4:11)

Svrchovaný pán

1. Mojžíšova 15:2

Má nejvyšší autoritu; hebrejsky Adhonai.

Šťastný Bůh

1. Timoteovi 1:11

Jeho charakteristickým rysem je radost a štěstí. (Žalm 104:31)

Ten, který slyší modlitbu

Žalm 65:2

Osobně vyslýchá všechny modlitby těch, kdo se k němu modlí s vírou.

Všemohoucí

1. Mojžíšova 17:1

Má nepřekonatelnou sílu. Hebrejský výraz El Šaddai neboli „Všemohoucí Bůh“ se v Bibli objevuje sedmkrát.

Výkupce

Izajáš 41:14

Vykoupil lidi z hříchu a smrti obětí Ježíše Krista. (Jan 3:16)

Vznešený učitel

Izajáš 30:20, 21

Je zdrojem prospěšných rad a vyučování. (Izajáš 48:17, 18)

Zachránce

Izajáš 45:21

Zachraňuje před nebezpečím nebo zničením.

Žárlivý

2. Mojžíšova 34:14

Co se týká uctívání, nesnese žádné soupeření. Tento výraz bývá také překládán jako „netoleruje žádné soupeře“ a je „Bohem vyžadujícím výlučnou oddanost“. (God’s Word Bible; Překlad nového světa, poznámka pod čarou)

Místní názvy v Hebrejských písmech

 Boží jméno obsahují některé místní názvy uvedené v Bibli. Nejde ale o další Boží jména.

Místní název

Odkaz

Význam

Jehova-jire

1. Mojžíšova 22:13, 14

„Jehova se o to postará.“

Jehova-nissi

2. Mojžíšova 17:15

„Jehova je má signální tyč“ nebo „můj válečný prapor“. (2. Mojžíšova 17:13–16, Slovo na cestu) Jehova je Bůh, na kterého se jeho lid může obrátit, aby je ochránil a pomohl jim.

Jehova-šalom

Soudci 6:23, 24

„Jehova je pokoj.“

Jehova-Šammah

Ezekiel 48:35, poznámka pod čarou

„Jehova je tam.“

Proč znát a používat Boží jméno

  •   Jehova si přeje, aby lidé jeho jméno znali. Je to vidět z toho, že ho do Bible nechal zapsat víc než 7 000krát. (Malachiáš 1:11)

  •   Boží Syn Ježíš opakovaně zdůrazňoval, jak je Boží jméno důležité. Například Jehovu v modlitbě prosil: „Ať je posvěceno tvé jméno.“ (Matouš 6:9; Jan 17:6)

  •   Ti, kdo Boží jméno poznají a začnou ho používat, udělají první krok k tomu, aby měli s Bohem přátelský vztah. (Žalm 9:10; Malachiáš 3:16) Díky přátelství s Bohem můžou mít užitek z jeho slibu: „Protože upnul svou náklonnost ke mně, opatřím mu také únik. Budu ho chránit, protože poznal mé jméno.“ (Žalm 91:14)

  •   Bible uznává: „Jsou ... ti, kdo jsou nazýváni ‚bohy‘, ať v nebi, nebo na zemi, právě jako je mnoho ‚bohů‘ a mnoho ‚pánů‘.“ (1. Korinťanům 8:5, 6) Jediného pravého Boha ale Bible jasně odlišuje jeho jménem Jehova. (Žalm 83:18)

a Někteří znalci hebrejštiny upřednostňují tvar Jahve.

b „Jah“, zkrácená forma Božího jména, se objevuje v Bibli asi 50krát, včetně výskytu ve slově „haleluja“ nebo „aleluja“, což znamená „chvalte Jah“. (Zjevení 19:1; Bible21; Jeruzalémská bible)