Přejít k článku

Dokazují biblická proroctví, že Ježíš byl Mesiáš?

Co říká Bible

 Ano, dokazují. Když byl Ježíš na zemi, splnil mnoho proroctví o „Vůdci Mesiášovi“, který má být „Zachránce světa“. (Daniel 9:25; 1. Jana 4:14) Některá proroctví o Mesiášovi se na něm splnila dokonce i po jeho smrti. (Žalm 110:1; Skutky 2:34–36)

 Co znamená slovo „Mesiáš“?

 Hebrejské slovo Mašiach (Mesiáš) a jeho řecký ekvivalent Christos (Kristus) znamenají „Pomazaný“. Spojení „Ježíš Kristus“ je tedy totéž co „Ježíš Pomazaný“ nebo „Ježíš Mesiáš“.

 V biblických dobách byl člověk často pomazán tak, že mu byl na hlavu vylit olej. Dělalo se to, když byl dosazen do významného postavení. (3. Mojžíšova 8:12; 1. Samuelova 16:13) Bůh Ježíše pomazal za Mesiáše, což je postavení s velkou pravomocí. (Skutky 2:36) Nepomazal ho však olejem, ale svatým duchem. (Matouš 3:16)

 Mohla se proroctví o Mesiášovi splnit na více lidech?

 Ne. Stejně jako otisk prstu určuje totožnost pouze jednoho člověka, splněná biblická proroctví ukazují pouze na jednoho Mesiáše neboli Krista. Bible ale varuje, že tu budou „falešní Kristové a falešní proroci a budou dávat velká znamení a divy, aby zavedli na scestí, pokud možno, i vyvolené“. (Matouš 24:24)

 Je možné, že se Mesiáš objeví až v budoucnosti?

 Ne. Bible předpověděla, že Mesiáš bude potomkem izraelského krále Davida. (Žalm 89:3, 4) Nicméně židovské rodové záznamy vedoucí zpátky k Davidovi se ztratily. Podle všeho byly zničeny, když Římané v roce 70 n. l. dobyli Jeruzalém. a Od té doby nikdo nemůže prokázat, že pochází z Davidova královského rodu. Za Ježíšova života ale tyto záznamy ještě existovaly, takže ani jeho nepřátelé nemohli zpochybnit jeho tvrzení, že je Davidovým potomkem. (Matouš 22:41–46)

 Kolik je v Bibli proroctví o Mesiášovi?

 Jejich přesný počet není možné určit. Jedním důvodem je, že i u pasáží, které se na Mesiáše jasně vztahují, se způsob počítání může lišit. Třeba pasáž u Izajáše 53:2–7 uvádí několik rysů, které se měly splnit na Mesiášovi. Někteří můžou celou pasáž považovat za jedno proroctví, ale jiní můžou každý rys počítat jako samostatné proroctví.

 Některá proroctví o Mesiášovi, která se splnila na Ježíšovi

Proroctví

Kde se nachází

Splnění

Potomek Abrahama

1. Mojžíšova 22:17, 18

Matouš 1:1

Potomek Abrahamova syna Izáka

1. Mojžíšova 17:19

Matouš 1:2

Narodí se v izraelském kmeni Juda

1. Mojžíšova 49:10

Matouš 1:1, 3

Z rodové linie krále Davida

Izajáš 9:7

Matouš 1:1

Narodí se panně

Izajáš 7:14

Matouš 1:18, 22, 23

Narodí se v Betlémě

Micheáš 5:2

Matouš 2:1, 5, 6

Bude nazván Immanuel b

Izajáš 7:14

Matouš 1:21–23

Narodí se do skromných poměrů

Izajáš 53:2

Lukáš 2:7

Po jeho narození budou zabity malé děti

Jeremjáš 31:15

Matouš 2:16–18

Bude zavolán z Egypta

Ozeáš 11:1

Matouš 2:13–15

Bude nazýván Nazaretský c

Izajáš 11:1

Matouš 2:23

Půjde před ním posel

Malachiáš 3:1

Matouš 11:7–10

Za Mesiáše bude pomazán v roce 29 n. l. d

Daniel 9:25

Matouš 3:13–17

Bůh ho prohlásí za svého Syna

Žalm 2:7

Skutky 13:33, 34

Bude horlivý pro Boží dům

Žalm 69:9

Jan 2:13–17

Bude oznamovat dobrou zprávu

Izajáš 61:1

Lukáš 4:16–21

Jeho služba v Galileji bude velkým světlem

Izajáš 9:1, 2

Matouš 4:13–16

Bude dělat zázraky podobně jako Mojžíš

5. Mojžíšova 18:15

Skutky 2:22

Stejně jako Mojžíš bude předávat Boží myšlenky

5. Mojžíšova 18:18, 19

Jan 12:49

Uzdraví mnoho nemocných

Izajáš 53:4

Matouš 8:16, 17

Nebude strhávat pozornost na sebe

Izajáš 42:2

Matouš 12:17, 19

Bude mít soucit s trpícími

Izajáš 42:3

Matouš 12:9–20; Marek 6:34

Ukáže, jaký je Boží názor na právo

Izajáš 42:1, 4

Matouš 12:17–20

Podivuhodný rádce

Izajáš 9:6, 7

Jan 6:68

Bude ohlašovat Jehovovo jméno

Žalm 22:22

Jan 17:6

Bude používat podobenství

Žalm 78:2

Matouš 13:34, 35

Vůdce

Daniel 9:25

Matouš 23:10

Hodně lidí v něj neuvěří

Izajáš 53:1

Jan 12:37, 38

Kámen, o který lidé klopýtnou

Izajáš 8:14, 15

Matouš 21:42–44

Lidé ho zavrhnou

Žalm 118:22, 23

Skutky 4:10, 11

Budou ho bezdůvodně nenávidět

Žalm 69:4

Jan 15:24, 25

Triumfálně vjede do Jeruzaléma na oslu

Zecharjáš 9:9

Matouš 21:4–9

Budou ho oslavovat děti

Žalm 8:2

Matouš 21:15, 16

Přijde v Jehovově jménu

Žalm 118:26

Jan 12:12, 13

Zradí ho blízký společník

Žalm 41:9

Jan 13:18

Bude zrazen za 30 kousků stříbra e

Zecharjáš 11:12, 13

Matouš 26:14–16; 27:3–10

Přátelé ho opustí

Zecharjáš 13:7

Matouš 26:31, 56

Budou proti němu vypovídat falešní svědkové

Žalm 35:11

Matouš 26:59–61

Před svými žalobci bude mlčet

Izajáš 53:7

Matouš 27:12–14

Budou na něj plivat

Izajáš 50:6

Matouš 26:67; 27:27, 30

Budou ho tlouct do hlavy

Micheáš 5:1

Marek 15:19

Budou ho bičovat

Izajáš 50:6

Jan 19:1

Nebude se bití bránit

Izajáš 50:6

Jan 18:22, 23

Vládci se proti němu spiknou

Žalm 2:2

Lukáš 23:10–12

Přibijí ho na kůl za ruce a nohy

Žalm 22:16

Matouš 27:35; Jan 20:25

O jeho oblečení budou házet los

Žalm 22:18

Jan 19:23, 24

Bude počítán mezi hříšníky

Izajáš 53:12

Matouš 27:38

Budou se mu vysmívat a urážet ho

Žalm 22:7, 8

Matouš 27:39–43

Bude trpět za hříšníky

Izajáš 53:5, 6

1. Petra 2:23–25

Bůh ho zdánlivě opustí

Žalm 22:1

Marek 15:34

Dají mu pít ocet se žlučí

Žalm 69:21

Matouš 27:34

Těsně před smrtí bude mít žízeň

Žalm 22:15

Jan 19:28, 29

Svěří svého ducha Bohu

Žalm 31:5

Lukáš 23:46

Vzdá se života

Izajáš 53:12

Marek 15:37

Vykoupí lidi z hříchu

Izajáš 53:12

Matouš 20:28

Nebudou mu zlomeny kosti

Žalm 34:20

Jan 19:31–33, 36

Bude probodnut

Zecharjáš 12:10

Jan 19:33–35, 37

Pohřbí ho u bohatých lidí

Izajáš 53:9

Matouš 27:57–60

Bude vzkříšen

Žalm 16:10

Skutky 2:29–31

Zrádce bude nahrazen

Žalm 109:8

Skutky 1:15–20

Posadí se po Boží pravici

Žalm 110:1

Skutky 2:34–36

a McClintockova a Strongova Cyclopedia uvádí: „Je v podstatě nepochybné, že záznamy o kmenech a rodinách Židů byly zničeny až při zpustošení Jeruzaléma, a ne dříve.“

b Hebrejské jméno Immanuel, které znamená „S námi je Bůh“, dobře vystihuje Ježíšovu úlohu Mesiáše. Jeho přítomnost na zemi a jeho skutky ukázaly, že Bůh je s těmi, kdo ho uctívají. (Lukáš 2:27–32; 7:12–16)

c Výraz „Nazaretský“ zřejmě pochází z hebrejského slova necer, které znamená „výhonek“.

d Podrobné informace o tom, proč je podle biblické chronologie rok 29 n. l. rokem Mesiášova příchodu, najdete v článku „Co je v Danielově proroctví předpověděno o příchodu Mesiáše“.

e Toto proroctví je zaznamenané v knize Zecharjáš, ale biblický pisatel Matouš uvádí, že to „bylo řečeno prostřednictvím proroka Jeremjáše“. (Matouš 27:9) Zdá se, že část Písma nazývaná Proroci někdy začínala knihou Jeremjáš. (Lukáš 24:44) Matouš tedy očividně použil označení „Jeremjáš“ na celou sbírku knih, jejíž součástí byla i kniha Zecharjáš.