Přejít k článku

Kdo nebo co je „Alfa a Omega“?

Kdo nebo co je „Alfa a Omega“?

Co říká Bible

 Výraz „Alfa a Omega“ se vztahuje na všemohoucího Boha Jehovu. V Bibli se vyskytuje na třech místech. (Zjevení 1:8; 21:6; 22:13) a

Proč Jehova sám sebe nazývá „Alfa a Omega“?

 Alfa a omega jsou první a poslední písmena řecké abecedy. Řecky byla napsána část Bible, které se běžně říká Nový zákon a která obsahuje i knihu Zjevení. Umístění těchto písmen v řecké abecedě ukazuje, že jedině Jehova je začátek a konec. (Zjevení 21:6) Všemohoucím Bohem vždycky byl a navždy bude. Jedině on je „od neurčitého času na neurčitý čas“. (Žalm 90:2)

Kdo je „ten první a ten poslední“?

 Tento výraz se v Bibli vztahuje jak na Boha Jehovu, tak na jeho Syna Ježíše, ale v každém z těchto případů má jiný význam. Uveďme si dva příklady.

  •  Izajášovi 44:6 Jehova říká: „Jsem první a jsem poslední a mimo mne není žádný Bůh.“ Jehova zde zdůrazňuje, že je věčný pravý Bůh a kromě něj není žádný jiný. (5. Mojžíšova 4:35, 39) V tomto případě má tedy výraz „ten první a ten poslední“ stejný význam jako „Alfa a Omega“.

  •   Kromě toho se výraz „ten První [protos, ne alfa] a ten Poslední [eskhatos, ne omega]“ objevuje ve Zjevení 1:17, 18 a 2:8. Kontext ukazuje, že se v těchto verších mluví o někom, kdo zemřel a později ožil. Tyto verše se tedy nemůžou vztahovat na Boha, protože ten nikdy neumřel. (Habakuk 1:12) Nicméně Ježíš zemřel a byl vzkříšen. (Skutky 3:13–15) Byl prvním člověkem, který byl vzkříšený k nesmrtelnému životu v nebi, kde teď žije a bude žít „po celou věčnost“. (Zjevení 1:18; Kolosanům 1:18) Právě prostřednictvím Ježíše došlo ke všem dalším vzkříšením. (Jan 6:40, 44) Byl tedy posledním, koho vzkřísil přímo Jehova. (Skutky 10:40) V tomto smyslu je správné, že je nazván „ten První a ten Poslední“.

Dokazuje Zjevení 22:13, že „Alfa a Omega“ je Ježíš?

 Ne. V tomto verši není jasně řečeno, kdo mluví, a ve 22. kapitole Zjevení je mluvčích víc. Profesor William Barclay komentoval tuto část knihy Zjevení slovy: „Věci jsou napsány bez zřejmého pořadí ... a často je velmi obtížné s jistotou říct, kdo je právě mluvčí.“ (The Revelation of John, svazek 2, revidované vydání, strana 223) A tak můžeme dojít k závěru, že „Alfa a Omega“ ve Zjevení 22:13 je totožná s osobou, která nese tento titul na ostatních místech ve Zjevení – s Bohem Jehovou.

a V Kralické bibli se tento výraz objevuje i ve Zjevení 1:11. Většina moderních překladů Bible ho ale vypouští, protože není uveden v nejstarších řeckých rukopisech. Nejspíš byl do opisů přidán později.