Přejít k článku

Předpověděla Bible, jak se dnes lidé budou chovat?

Předpověděla Bible, jak se dnes lidé budou chovat?

Co říká Bible

 Ano. Bible předpověděla, že v dnešní době se chování lidí obecně bude zhoršovat. To mělo mít celosvětově negativní vliv na morálku a mezilidské vztahy. a (2. Timoteovi 3:1–5) Bible ale také předpověděla, že ne všichni tomuto vlivu podlehnou. Někteří lidé se naopak s Boží pomocí naučí přemýšlet a chovat tak, jak si to Bůh přeje. (Izajáš 2:2, 3)

V tomto článku se dozvíte:

 Co Bible předpověděla o tom, jací dnes budou lidé?

 Bible popisuje celou řadu špatných vlastností a jednání, které budou mezi lidmi běžné a které vycházejí ze sobectví. Lidé se „nebudou ovládat“, „budou milovat sami sebe“ a „budou milovat požitky, a ne Boha“. (2. Timoteovi 3:2–4)

 Přesně jak je to v tom proroctví, lidé se dnes často zaměřují jen sami na sebe – na své vlastní zájmy, uspokojení a seberealizaci. Jejich životní postoj se dá shrnout slovy „já, já, já, jenom já“. Jsou tak zahledění sami do sebe, že si neváží dobrých vlastností, a jsou tak podle Bible „bez lásky k dobru“. Jsou také „nevděční“ a necení si toho, co mají, ani toho, co pro ně ostatní dělají. (2. Timoteovi 3:2, 3)

 Sobectví stojí i za dalšími vlastnostmi, které charakterizují dnešní dobu:

  •   Chamtivost. „Milovat peníze“ není dnes nic výjimečného. Příjem a majetek bývají často měřítkem úspěchu v životě. (2. Timoteovi 3:2)

  •   Pýcha. Lidé se vychloubají, jsou namyšlení a pyšní. (2. Timoteovi 3:2, 4) Zveličují svoje schopnosti, přednosti i to, kolik toho vlastní.

  •   Pomlouvání. Rouhání a pomluvy jsou velmi rozšířené. (2. Timoteovi 3:2, 3) Tímto způsobem lidé uráží druhé a Boha nebo o nich šíří lži.

  •   Tvrdohlavost. Lidé jsou nevěrní, zrádci, tvrdohlaví a nejsou ochotní se dohodnout. (2. Timoteovi 3:2–4) Odmítají druhým ustoupit, najít společná řešení a nedrží slovo.

  •   Agresivita. Brutální a nelidské činy jsou důsledkem toho, že lidé jsou suroví a neovládají svůj vztek. (2. Timoteovi 3:3)

  •   Neúcta k zákonům. Ježíš předpověděl, že v naší době vzroste nezákonnost. (Matouš 24:12, poznámka pod čarou) Mluvil také o tom, že bude docházet k nepokojům. (Lukáš 21:9)

  •   Nedostatek lásky v rodině. Kvůli těm, kdo neposlouchají rodiče a jsou „bez přirozené lásky“ ke členům rodiny, čím dál tím víc dochází k zanedbávání péče, zneužívání a týrání. (2. Timoteovi 3:2, 3)

  •   Předstíraná zbožnost. Stále víc lidí pouze „působí dojmem, že jsou zbožní“. (2. Timoteovi 3:5) A místo toho, aby dělali to, co se líbí Bohu, poslouchají náboženské učitele, kteří jim říkají to, co chtějí slyšet. (2. Timoteovi 4:3, 4).

 Jak lidské sobectví ovlivňuje životy druhých?

 Nárůst sobectví ve světě s sebou přinesl velké množství psychických problémů a citové bolesti. (Kazatel 7:7) Například ti, kdo milují peníze, často druhé využívají. V rodinách, kde chybí přirozená láska, může docházet k týrání a zneužívání. Oběti takového zacházení v rodinách pak trpí depresemi a sklony k sebevraždě. Ti, co se dopustili nevěry nebo jiné zrady, způsobují lidem, kterým ublížili, hluboké citové šrámy.

 Proč se lidé chovají čím dál tím hůř?

 Bible uvádí, co za těmito změnami k horšímu stojí:

  •   Opravdové lásky k Bohu a k bližnímu mezi lidmi ubývá. (Matouš 24:12) V takovém prostředí se sobectví rozmáhá.

  •   Satan byl svržen z nebe na zem. (Zjevení 12:9, 12) Od té doby je lidská společnost ještě víc pod jeho zlým, sobeckým vlivem. (1. Jana 5:19)

 Co máme dělat, když se lidé kolem nás mění k horšímu?

 V Bibli se píše: „Od takových lidí se odvracej.“ (2. Timoteovi 3:5) To neznamená, že se máme úplně izolovat od společnosti. Spíš se tím myslí, že ty, kteří vedou nemorální a sobecký život, si nemáme vybírat za blízké přátele. (Jakub 4:4)

 Změní se k horšímu úplně všichni?

 Ne. Bible předpověděla, že na zemi budou i lidé, kteří „vzdychají a naříkají nad všemi těmi odpornými věcmi“, které se kolem dějí. (Ezekiel 9:4) Neřídí se svými sobeckými zájmy, ale tím, co se líbí Bohu. Jejich slova a chování se nápadně liší od toho, co je mezi lidmi běžné. (Malachiáš 3:16, 18) Snaží se chovat ke všem hezky a odmítají se podílet na válkách a násilí. (Micheáš 4:3)

 Zavládne nakonec v lidské společnosti úplný chaos?

 Ne. K úplnému rozpadu společnosti nedojde. Bůh už brzy odstraní ze země ty, kdo se odmítají podřídit jeho normám. (Žalm 37:38) Potom na ní založí „novou zemi“ neboli novou lidskou společnost. Budou ji tvořit mírní a pokojní lidé, kteří tady budou žít věčně. (2. Petra 3:13; Žalm 37:11, 29) To není jen nějaká pohádka. Už dnes Bible pomáhá lidem změnit se k lepšímu a žít podle toho, co je správné. (Efezanům 4:23, 24)

a Poměry ve světě ukazují, že žijeme v době, kterou Bible označuje jako „poslední dny“ a jako „velmi těžké časy“. (2. Timoteovi 3:1) Víc informací najdete v článku „Čím se mají vyznačovat ‚poslední dny‛ neboli ‚čas konce‛?