Přejít k článku

Jak si hledat verše v Bibli

Jak si hledat verše v Bibli

Seznam biblických knih *

Název knihy

Pisatel

Dokončení

1. Mojžíšova

Mojžíš

1513 př. n. l.

2. Mojžíšova

Mojžíš

1512 př. n. l.

3. Mojžíšova

Mojžíš

1512 př. n. l.

4. Mojžíšova

Mojžíš

1473 př. n. l.

5. Mojžíšova

Mojžíš

1473 př. n. l.

Jozue

Jozue

asi 1450 př. n. l.

Soudci

Samuel

asi 1100 př. n. l.

Rut

Samuel

asi 1090 př. n. l.

1. Samuelova

Samuel, Gad, Natan

asi 1078 př. n. l.

2. Samuelova

Gad, Natan

asi 1040 př. n. l.

1. Královská

Jeremjáš

580 př. n. l.

2. Královská

Jeremjáš

580 př. n. l.

1. Paralipomenon

Ezra

asi 460 př. n. l.

2. Paralipomenon

Ezra

asi 460 př. n. l.

Ezra

Ezra

asi 460 př. n. l.

Nehemjáš

Nehemjáš

po 443 př. n. l.

Ester

Mordekai

asi 475 př. n. l.

Job

Mojžíš

asi 1473 př. n. l.

Žalmy

David a další

asi 460 př. n. l.

Přísloví

Šalomoun, Agur, Lemuel

asi 717 př. n. l.

Kazatel

Šalomoun

před 1000 př. n. l.

Šalomounova píseň

Šalomoun

asi 1020 př. n. l.

Izajáš

Izajáš

po 732 př. n. l.

Jeremjáš

Jeremjáš

580 př. n. l.

Nářky

Jeremjáš

607 př. n. l.

Ezekiel

Ezekiel

asi 591 př. n. l.

Daniel

Daniel

asi 536 př. n. l.

Ozeáš

Ozeáš

po 745 př. n. l.

Joel

Joel

asi 820 př. n. l. (?)

Amos

Amos

asi 804 př. n. l.

Obadjáš

Obadjáš

asi 607 př. n. l.

Jonáš

Jonáš

asi 844 př. n. l.

Micheáš

Micheáš

před 717 př. n. l.

Nahum

Nahum

před 632 př. n. l.

Habakuk

Habakuk

asi 628 př. n. l. (?)

Sefanjáš

Sefanjáš

před 648 př. n. l.

Ageus

Ageus

520 př. n. l.

Zecharjáš

Zecharjáš

518 př. n. l.

Malachiáš

Malachiáš

po 443 př. n. l.

Matouš

Matouš

asi 41 n. l.

Marek

Marek

asi 60–65 n. l.

Lukáš

Lukáš

asi 56–58 n. l.

Jan

apoštol Jan

asi 98 n. l.

Skutky apoštolů

Lukáš

asi 61 n. l.

Římanům

Pavel

asi 56 n. l.

1. Korinťanům

Pavel

asi 55 n. l.

2. Korinťanům

Pavel

asi 55 n. l.

Galaťanům

Pavel

asi 50–52 n. l.

Efezanům

Pavel

asi 60–61 n. l.

Filipanům

Pavel

asi 60–61 n. l.

Kolosanům

Pavel

asi 60–61 n. l.

1. Tesaloničanům

Pavel

asi 50 n. l.

2. Tesaloničanům

Pavel

asi 51 n. l.

1. Timoteovi

Pavel

asi 61–64 n. l.

2. Timoteovi

Pavel

asi 65 n. l.

Titovi

Pavel

asi 61–64 n. l.

Filemonovi

Pavel

asi 60–61 n. l.

Hebrejcům

Pavel

asi 61 n. l.

Jakub

Jakub (Ježíšův bratr)

před 62 n. l.

1. Petra

Petr

asi 62–64 n. l.

2. Petra

Petr

asi 64 n. l.

1. Jana

apoštol Jan

asi 98 n. l.

2. Jana

apoštol Jan

asi 98 n. l.

3. Jana

apoštol Jan

asi 98 n. l.

Juda

Juda (Ježíšův bratr)

asi 65 n. l.

Zjevení

apoštol Jan

asi 96 n. l.

Poznámka: Jména pisatelů a rok dokončení jsou u některých knih nejisté. Mnoho časových údajů je přibližných.

^ 2. odst. Tento seznam uvádí 66 biblických knih v pořadí, ve kterém jsou ve většině překladů Bible. Dané řazení se zavedlo ve čtvrtém století n. l.