Přejít k článku

Opravdu žil Jan Křtitel?

V evangeliích je zmínka o muži, který se jmenoval Jan Křtitel a který v Judeji kázal o Božím království. Je tato biblická zpráva pravdivá? Prozkoumejme fakta.

  • V Bibli se píše: „Později začal Jan Křtitel kázat v judejské pustině. Říkal: ,Čiňte pokání, protože se přiblížilo nebeské království.‘“ (Matouš 3:1, 2) Potvrzují tuto informaci i jiné zdroje? Ano.

    Flavius Josephus, historik žijící v prvním století, popsal muže, který se jmenoval Jan, příjmením Křtitel, který povzbuzoval Židy, aby vedli morálně čistý život, měli posvátnou úctu k Bohu a dali se pokřtít. (Židovské starožitnosti, kniha XVIII)

  • Z Bible se také dozvídáme, že Jan pokáral Heroda Antipa, tehdejšího vládce v Galileji a Pereji. Herodes o sobě tvrdil, že je Žid, který poslouchá Mojžíšův zákon. Jan kritizoval Heroda za to, že se oženil s Herodiadou, manželkou svého nevlastního bratra. (Marek 6:18) Také tento detail najdeme i v jiných zdrojích.

    Historik Josephus napsal, že se Antipas „zamiloval do Herodiady“ a „že ji bez jakýchkoli výčitek požádal o ruku“. Herodiada s tím souhlasila, opustila svého manžela a vzala si Antipa za muže.

  • V Bibli se píše, že „přicházeli k němu [Janovi] lidé z Jeruzaléma, celé Judeje a celého kraje kolem řeky Jordánu. Dávali se jím v Jordánu křtít a otevřeně vyznávali své hříchy.“ (Matouš 3:5, 6)

    Josephus i o této události píše a uvádí, že lidé za Janem přicházeli v „zástupech“ a „že jeho kázáním byli vyburcováni [neboli povzbuzeni] do té nejvyšší míry.“

Je zcela zřejmé, že Josephus, historik žijící v prvním století, byl přesvědčený o tom, že Jan Křtitel opravdu žil. Stejnou důvěru můžeme mít i my.