Přejít k článku

Historická přesnost Bible

Biblické země a místa

Biblické dějiny a Egypt

Odpovídá biblický popis této starověké země tomu, co objevili historikové a archeologové?

Biblické dějiny a Asýrie

Odpovídá biblický popis starověké Asýrie tomu, co objevili historikové? Přesvědčte se sami.

Biblické dějiny a Babylón

Čím bylo Boží proroctví o zničení Babylónu výjimečné?

Biblické dějiny a Médo-Persie

Jak Médo-Persie přispěla ke splnění biblických proroctví?

Biblické dějiny a Řecko

Přečtěte si, jak se Řecko stalo pátou světovovu velmocí biblických dějin.

Biblické dějiny a Řím

Jakou roli hrál starověký Řím ve splnění biblických proroctví?

Starověké záznamy potvrzují biblickou zprávu o izraelském kmeni

Samařská ostraka potvrzují, že historické údaje v Bibli jsou přesné.

Pád Ninive

Když byla Asyrská říše na vrcholu své slávy, Boží prorok předpověděl něco nečekaného.

Co možná nevíte . . . (červenec 2015)

Bible říká, že některé oblasti Zaslíbené země byly zalesněné. V dnešním Izraeli jsou ale rozsáhlá území, kde lesy nejsou. Jsou tedy biblické zprávy přesné?

Co možná nevíte . . . (duben 2013)

Proč se o starověkém Ninive mluvilo jako o „městu krveprolévání“? Proč Židé ve starověku stavěli zábradlí kolem střech domů?

Biblické postavy

Opravdu Ježíš žil?

Co o tom říkají odborníci z nedávné doby, ale i z dávné minulosti?

Je biblická zpráva o Ježíšově životě přesná?

Prozkoumejte zajímavé informace o zprávách v evangeliích a o nejstarších známých rukopisech.

Opravdu žil Jan Křtitel?

Josephus, historik žijící v prvním století, byl přesvědčený o tom, že Jan Křtitel opravdu žil. Stejnou důvěru můžeme mít i my.

Mojžíš — Skutečná postava, nebo mýtus?

Máme nějaký důvod věřit, že Mojžíš je skutečná historická postava?

Archeologický nález dokládá, že král David skutečně žil

Někteří kritici tvrdí, že král David je jenom mytická postava z židovských legend. Co odhalují archeologické nálezy?

Další kamínek do mozaiky archeologických důkazů

Možná neznáte postavu Tattenaie, ale archeologické nálezy, které zmiňují jeho jméno, jsou přesvědčivým důkazem o pravdivosti Bible.

Biblické jméno na starověkém džbánu

V roce 2012 archeologové našli střepy hliněného džbánu starého 3 000 let, což vzbudilo zájem odborníků. Co bylo na tomto nálezu tak výjimečného?

Co možná nevíte... (únor 2020)

Jak archeologie potvrdila biblickou zprávu o Belšacarovi?

Okénko do minulosti — Kýros Veliký

Kdo byl Kýros a která úžasná proroctví byla zapsána možná 150 let před jeho narozením?

Co možná nevíte...(březen 2020)

Jaké existují mimobiblické doklady toho, že Izraelité byli otroky v Egyptě?

Patřila do rodiny Kaifáše

Nález osuária patřícího Miriam potvrzuje, že Bible pojednává o skutečných lidech ze skutečných rodin.

Co možná nevíte (listopad 2015)

Proč se Josef oholil, než šel k faraonovi? Když se ve Skutcích píše, že Timoteův otec byl Řek, znamená to, že pocházel přímo z Řecka?

Co možná nevíte . . . (květen 2015)

Potvrzuje archeologie to, co se píše v Bibli? Kdy z biblických zemí vymizeli lvi?

Biblické události

Příběh o Noemovi a potopě světa – mýtus, nebo skutečnost?

V Bibli se píše, že Bůh kdysi způsobil celosvětovou potopu, aby zničil zlé lidi. Jakými skutečnostmi Bible toto tvrzení dokládá?

Mají dnešní jazyky počátek v době stavby babylónské věže?

Co se stalo při stavbě babylónské věže? Jaký je původ jazyků?

Co možná nevíte… (červen 2022)

Dovolili by Římané, aby byl někdo, kdo byl popraven na kůlu, například Ježíš, pohřben běžným způsobem?

Proč můžete Bibli věřit — Historická přesnost

Je Bible historicky přesná i v detailech?

Proč můžete Bibli věřit — Splněná proroctví

Bible je plná předpovědí neboli proroctví. Splnila se některá z nich?

Dobrá zpráva pro všechny lidi — Přesná biblická proroctví

Když byl Ježíš na zemi, zaměřoval se na to, aby oznamoval „dobrou zprávu o Božím království“. Zemřelo jeho poselství spolu s ním?

Starověký egyptský reliéf potvrzuje zprávu z Bible

Přečtěte si, jak starověký egyptský záznam potvrzuje, že Bible obsahuje pravdivé informace.

Popisuje Bible babylonské vyhnanství Židů přesně?

Souhlasí informace z hliněných tabulek s tím, co Bůh předpověděl o životě Židů v babylonském vyhnanství?

Otázky čtenářů (listopad 2015)

Jaké máme důkazy, že starověké Jericho bylo dobyto bez dlouhého obléhání?

Co možná nevíte . . . (říjen 2012)

Opravdu před zničením Jeruzaléma v roce 70 n. l. křesťané z Judeje uprchli? Kdo byli „synové proroků“?

Život v biblických dobách

Co možná nevíte... (červen 2022)

Podle čeho lidé v biblických dobách určovali měsíce a roky?

Starověké pečeti – k čemu sloužily?

Proč byly pečeti ve starověku tak důležité a jak je vládci používali?

Z hor této země „budeš těžit měď“

Z archeologických nálezů vyplývají nové poznatky o používání mědi v biblických dobách.

Kosmetika v biblických dobách

Co používaly ženy v biblických dobách ke zkrášlování?

Co možná nevíte... (říjen 2017)

Jaký židovský zvyk vedl Ježíše k tomu, že odsoudil přísahání?

Co možná nevíte (Strážná věž číslo 5, 2017)

Když Ježíš nazval lidi z jiných národů „psíky“, chtěl je tím urazit?

Co možná nevíte... (červen 2017)

Proč Ježíš řekl, že obchodníci, kteří prodávali zvířata v chrámu, jsou lupiči?

Co možná nevíte . . . (říjen 2016)

Kolik svobody poskytoval Řím židovským autoritám v Judeji v prvním století? Byla představa, že by ve starověku někdo zasel na cizí pole plevel, reálná?

Co možná nevíte (prosinec 2015)

Opravdu přišli do Jeruzaléma o Letnicích roku 33 n. l. židé „z každého národa z těch pod nebem“? Kde se ubytovaly tisíce lidí, kteří přišli do Jeruzaléma slavit židovské svátky?

Co možná nevíte . . . (březen 2015)

V čem bylo pro apoštola Pavla výhodné římské občanství? Jak byla pastýřům v biblických dobách vyplácena mzda?

Co možná nevíte . . . (květen 2014)

Proč Židé žádali Piláta, aby dal Ježíšovi zlomit nohy? Mohl David zabít Goliáše pouhým prakem?

Co možná nevíte . . . (únor 2014)

Co byla „aloe“, která se používala v biblických dobách? Jaké oběti byly v jeruzalémském chrámu přijatelné?

Co možná nevíte . . . (leden 2014)

Jak se v Ježíšově době přispívalo na chrám? Byl pisatel Bible Lukáš přesný historik?