Přejít k článku

Starověký egyptský reliéf potvrzuje zprávu z Bible

Tento osmimetrový reliéf s hieroglyfickými nápisy se nachází poblíž vstupu do starověkého egyptského chrámu boha Amona v Karnaku. Podle odborníků reliéf zobrazuje vítězství faraona Šišaka, kterých dosáhl v zemích severovýchodně od Egypta. Mezi tyto země patřilo i Judsko a severní izraelské království.

Reliéf v Karnaku; zvětšený výsek zobrazuje spoutané zajatce

Na reliéfu je vidět Amon, jak předává faraonu Šišakovi neboli Šešonkovi * víc než 150 spoutaných zajatců. Ti představují jednotlivá dobytá města a národy. U každého zajatce je ovál s názvem příslušného města. Některé jsou stále čitelné a jsou mezi nimi i města, která jsou čtenářům Bible dobře známá. Patří mezi ně Bet-šean, Gibeon, Megiddo a Šunem.

O tom, že Egypťané zaútočili na Judsko, se píše i v Bibli. (1. Královská 14:25, 26) Dokonce se v ní o Šišakově tažení dozvídáme některé podrobnosti: „A stalo se v pátém roce krále Rechoboama, že proti Jeruzalému přitáhl egyptský král Šišak ... s dvanácti sty dvoukolými vozy a se šedesáti tisíci jezdci na koních; a lidu, který s ním přišel z Egypta, bylo bezpočtu... A dobyl opevněná města, jež patřila Judovi, a nakonec přišel až k Jeruzalému.“ (2. Paralipomenon 12:2–4)

Reliéf v Karnaku není jediný archeologický důkaz o Šišakově válečném tažení proti Izraeli. Na území biblického města Megidda byl nalezen fragment stély, na kterém je také jméno „Šešonk“.

Pravdivý popis Šišakova dobytí Judska je jeden z důkazů toho, že pisatelé Bible byli upřímní. Zaznamenali pravdivě jak vítězství svého národa, tak i jeho porážky. V porovnání s jinými starověkými autory je tento poctivý přístup výjimečný.

^ 3. odst. V Bibli se používá jméno „Šišak“, které odpovídá hebrejské výslovnosti tohoto jména.