Přejít k článku

Popisuje Bible babylonské vyhnanství Židů přesně?

Zhruba před 2 600 lety Babyloňané porazili Židy a odvedli celý národ do zajetí. Židé žili v Babyloně jako vyhnanci kolem 70 let. V Bibli se píše, že Bůh předpověděl, v jakých podmínkách budou Židé v Babyloně žít. Prohlásil: „Stavějte domy a obývejte je a sázejte zahrady a jezte jejich ovoce. Berte si manželky a staňte se otci synů a dcer. ... Hledejte také pokoj města, do něhož jsem vás nechal jít do vyhnanství.“ (Jeremjáš 29:1, 4–7) Žili Židé ve vyhnanství opravdu v takových podmínkách?

Bylo prozkoumáno přes 100 hliněných tabulek, které podle všeho pochází ze starověkého Babylonu nebo blízkého okolí. Tyto tabulky ukazují, že mnoho Židů si i ve vyhnanství udrželo své kulturní a náboženské zvyklosti a přitom žili jako spořádaní poddaní babylonské říše. Tabulky se datují mezi roky 572 a 477 př. n. l. a obsahují dohody o pronájmu, obchodní plány, dlužní úpisy a další finanční záznamy. Jedna publikace uvádí: „Tyto tabulky nám dovolují nahlédnout do života obyčejných lidí, kteří žili na vesnici a obdělávali půdu, stavěli domy, platili daně a sloužili králi.“

Klínopisná tabulka z Judského města

Tato významná sbírka také odhaluje, že na místě zvaném Al Jahudu neboli Judské město žila velká židovská komunita. Na tabulkách se nachází jména čtyř generací jedné židovské rodiny, a některá dokonce starověkým hebrejským písmem. Před nálezem těchto hliněných tabulek toho odborníci o životě židovských vyhnanců v Babyloně věděli velmi málo. Filip Vukosavović, Ph.D., člen správní rady izraelského památkového úřadu, řekl: „Díky těmto tabulkám se s těmi lidmi konečně můžeme seznámit, dozvědět se jejich jména, zjistit kde a kdy žili a co dělali.“

Židé měli v babylonském vyhnanství značnou svobodu

Židé v babylonském vyhnanství měli značnou svobodu pohybu. Nežili „jenom v Al-Jahudu, ale v mnoha dalších městech,“ říká Filip Vukosavović. Někteří se naučili různá řemesla, což později využili při obnově Jeruzaléma. (Nehemjáš 3:8, 31, 32) Hliněné tabulky také potvrdily, že mnoho Židů se rozhodlo zůstat v Babyloně i potom, co dostali možnost vrátit se zpátky. Z toho vyplývá, že Židé v Babyloně opravdu žili v poměrně dobrých podmínkách, přesně jak to Bůh předpověděl.